Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021

Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS
Theo quy định mới, kể từ ngày 20/3/2021, mức lương, bảng lương của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập sẽ có sự thay đổi (vẫn theo cách tính của bảng lương cũ, chỉ thay đổi về hệ số lương). Sau ngày 01/7/2022 thì mức lương của giáo viên các cấp mới được tính theo bảng lương khác và sẽ tăng mạnh so với hiện tại (theo chính sách cải cách tiền lương).

Chi tiết về các mức lương của giáo viên các cấp như sau:

Đối với giáo viên mầm non:

Lương giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng I, II, III (tương đương viên chức loại A2, A1, A0). Sau đây là bảng lương mới của giáo viên mầm non (mức lương được áp dụng từ ngày 20/3/2021 đến ngày 01/7/2022):
Bảng lương giáo viên

Xem chi tiết:

- Bảng lương cơ sở nêu trên chưa tính đến các loại phụ cấp. Ngoài bảng lương này, giáo viên mầm non còn được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, với mức là 35% mức lương và phụ cấp thâm niên vẫn được giữ nguyên như cũ cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương mới kể từ ngày 01/07/2022. (Tham khảo: Mức hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên nhà giáo từ 2021)

- Ngoài ra, giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được phê duyệt ở các trường mầm non công lập sẽ được hưởng chế độ như viên chức (hạng IV) đến hết năm 2021 (quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non);

Một số lưu ý về tiền lương như sau:

- Giáo viên mầm non hạng II, hạng III (theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn theo quy định mới thì giữ nguyên mức lương theo xếp hạng GVMN mới (vẫn là hạng II, hạng III);

- Giáo viên mầm non hạng II (theo quy định cũ) nếu được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (theo quy định mới) khi trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì mức lương sẽ tăng hơn trước;

- Giáo viên mầm non hạng II (theo quy định cũ) chưa đạt chuẩn theo quy định mới thì được bổ nhiệm GVMN hạng III, mức lương không thay đổi;

- Giáo viên mầm non hạng IV (theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn theo quy định mới sẽ được bổ nhiệm thành GVM hạng III (theo quy định mới) và mức lương sẽ tăng hơn trước;

- Giáo viên mầm non hạng IV (theo quy định cũ) chưa đạt chuẩn theo quy định thì áp dụng hệ số lương của viên chức loại B cho đến khi đạt chuẩn và được bổ nhiệm GVMN hạng III hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo;

- Nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng và trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp) thì bảng lương mới của giáo viên mầm non sẽ như sau:

Bảng lương giáo viên_1

Đối với giáo viên tiểu học:

Lương giáo viên tiểu học gồm 3 hạng: I, II, III (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 - nhóm A2.1; loại A2 - nhóm A2.2 và loại A1). Do đó, hệ số lương giáo viên được nhận sẽ từ 2,34 đến cao nhất là 6,78.

Bảng lương mới của giáo viên tiểu học (áp dụng từ ngày 20/3/2021 đến ngày 01/7/2022) như sau:

Bảng lương giáo viên_2

Xem chi tiết: Hướng dẫn cách xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học công lập 2021

Một số lưu  ý về lương GV tiểu học:

- Bảng lương mới áp dụng cho giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học, trường chuyên biệt công lập và các cơ sở giáo dục khác giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học;

- Bảng lương cơ sở nêu trên chưa tính đến các loại phụ cấp. Ngoài bảng lương này, giáo viên tiểu học còn được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức là 35% mức lương và phụ cấp thâm niên vẫn được giữ nguyên như cũ cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương. (Tham khảo: Mức hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên nhà giáo từ 2021)

- Giáo viên tiểu học hạng II, hạng III (theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn thì theo quy định mới mức lương vẫn giữ nguyên (vẫn xếp là Giáo viên tiểu học hạng II, hạng III);

- Giáo viên tiểu học hạng II (theo quy định cũ) nếu được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (theo quy định mới) khi trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì mức lương sẽ tăng hơn trước.

- Giáo viên tiểu học hạng II (theo quy định cũ) chưa đạt chuẩn theo quy định mới thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III và mức lương không thay đổi.

- Giáo viên tiểu học hạng IV (theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn theo quy định mới sẽ được bổ nhiệm thành giáo viên tiểu học hạng III (theo quy định mới) và mức lương sẽ tăng hơn trước.

- Giáo viên tiểu học hạng IV (theo quy định cũ) chưa đạt chuẩn theo quy định thì áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06) cho đến khi đạt chuẩn và được bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng III hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

- Nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng và trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp) thì bảng lương mới của giáo viên tiểu học như sau:

Bảng lương giáo viên_3

Đối với giáo viên trung học cơ sở:

Lương giáo viên trung học cơ sở gồm 3 hạng: I, II, III (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 - nhóm A2.1; loại A2 - nhóm A2.2 và loại A1). Do đó, bảng lương mới của giáo viên trung học cơ sở (áp dụng từ ngày 20/3/2021 đến ngày 01/7/2022) cụ thể như sau: 

Bảng lương giáo viên_4

Một số lưu  ý về mức lương của GV THCS:

- Hệ số lương được chia theo từng bậc, mức thấp nhất là hệ số 2,34, mức cao nhất được nâng lên cao ngang bậc THPT là hệ số 6,78 thay vì 6,38. Với mức này, lương cơ bản cao nhất sẽ là 10.102.200 đồng/tháng (chưa tính phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác). Ngoài bảng lương cơ sở trên, giáo viên THCS còn được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức là 30% mức lương và phụ cấp thâm niên vẫn được giữ nguyên như cũ cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương. (Tham khảo: Mức hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên nhà giáo từ 2021)

- Đối tượng áp dụng bảng lương là giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc (sau đây gọi chung là giáo viên trung học cơ sở) trong các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập;

- GV THCS hạng I (theo quy định cũ, mã số V.07.04.10) nếu đạt chuẩn và được xếp là GV THCS hạng I theo quy định mới thì mức lương sẽ tăng hơn trước. Nếu chưa đạt chuẩn thì mức lương không thay  đổi;

- GV THCS hạng II (theo quy định cũ, mã số V.07.04.11) nếu đạt chuẩn và được xếp là GV THCS hạng II theo quy định mới thì mức lương sẽ tăng mạnh. Nếu chưa đạt chuẩn thì mức lương không thay  đổi;

- GV THCS hạng III (mã số V.07.04.12 theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn và được xếp là GV THCS hạng III theo quy định mới thì mức lương sẽ tăng. Còn nếu chưa đạt chuẩn thì lương không có sự thay  đổi;

- Bảng lương mới đối với giáo viên THCS (sau khi tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng và trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp) như sau:

Bảng lương giáo viên_5

Đối với giáo viên trung học phổ thông

- Giáo viên THPT sẽ được tính lương theo 3 hạng chức danh nghề nghiệp là I, II và III với hệ số lương giống như cũ, không có sự thay đổi.

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); hạng II áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38). Mức cao nhất là hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78).

- Sau đây là bảng lương của giáo viên THPT được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (chưa tính phụ cấp ưu đãi 30% và phụ cấp thâm niên như đã nêu ở trên) áp dụng từ ngày 20/3/2021 đến ngày 01/7/2022):

Bảng lương giáo viên_6

- Nếu lương cơ bản tăng lên 1,6 triệu đồng thì mức lương thấp nhất của giáo viên THPT là 3,744 triệu đồng/tháng và cao nhất là 10,848 triệu đồng/tháng. Mức lương thực tế và một số khoản phụ cấp của giáo viên cũng sẽ được tăng lên tương ứng khoảng 7,38% so với quy định hiện hành. Bảng lương mới đối với giáo viên THPT( nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng):

Bảng lương giáo viên_7

Đối với giảng viên trường Đại học, cao đẳng sư phạm:

Tham khảo bài viết: Bảng lương giảng viên  Đại học, cao đẳng sư phạm từ 2021

Một số điểm cần chú ý:

- Các bảng lương mới, phụ cấp mới nói trên được quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT và 04/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/3/2021. Chế độ lương theo bảng lương trên sẽ được áp dụng từ ngày 20/3/2021, với cách tính lương theo lương cơ bản là 1,49 triệu đồng/tháng và giáo viên vẫn sẽ hưởng các chế độ như hiện hành. Còn chế độ tiền lương mới cho giáo viên dự kiến cải cách theo Nghị quyết 27/NQTW được dời đến ngày 01/7/2022.

- Với cách tính mới, lương của giáo viên mới vào nghề được nâng lên so với hiện nay. Trong khi giáo viên lâu năm sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên, vì thế thu nhập có thể bị giảm đi.

- Về các loại phụ cấp, mức phụ cấp mới nhất cho giáo viên từ năm 2021, tham khảo bài viết TẠI ĐÂY

- Dự thảo bảng lương mới cho giáo viên các cấp theo chính sách cải cách tiền lương thì hiện chưa có./.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo: Cách tính lương, phụ cấp giáo viên từ 01/7/2021

Bài liên quan

Ý KIẾN

Tổng số: 30
 1. Unknown25/7/20

  tại sao cùng một bực, một hạng mà gv mầm non lương lại thấp hơn các cấp học khác

  Trả lờiXóa
 2. Unknown31/7/20

  Sự chênh lệch giữa hạng 2 và hạng 3 quá lớn

  Trả lờiXóa
 3. Unknown31/7/20

  Hạng 2 gần gấp đôi hạng 3 thế có chênh lệch quá ko ah?

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh6/8/20

  Giáo viên THPT hạng 3 thấp lương hơn GV THCS hạng 4

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Unknown6/9/20

   Tưởng cải cách kiểu gì. Hóa ra luong mới thấp hơn lương cũ những 500k

   Xóa
 • Quốc Dũng8/8/20

  Cho hỏi: Tôi là GV THCS hạng III, Hệ số 2,10 hưởng từ tháng 11/2017, khi xếp lương mới thì hệ số lương của tôi sẽ là bao nhiêu và hưởng từ khi nào ?

  Trả lờiXóa
 • Unknown10/11/20

  Cho hỏi giáo viên mầm non phải con người không mà sao thấy không được quan tâm làm từ sáng cho đến 12h chưa được nghỉ khi bệnh không có tiền để trị bệnh? Cho tôi hỏi giáo viên mầm non là gì vậy?

  Trả lờiXóa
 • MsTrinh8/2/21

  NHƯ VẬY, GV LÂU NĂM SAU NHIỀU LẦN NÂNG LƯƠNG. KHI XẾP QUA LƯƠNG MỚI LẠI TRỞ VỀ HỆ SỐ KHỞI ĐIỂM. VD LƯƠNG GV THCS HẠNG 2 BẬC 7 LÀ 4.32, KHI XẾP SANG LƯƠNG MỚI SẼ LÀ 4,34 THÔI. LẠI CÒN MẤT PHỤ CẤP THÂM NIÊN 21%.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng13/2/21

   Phụ cấp thâm niên vẫn được giữ cho đến ngày 01/7/2022 nhé bạn. Sau đó việc xếp lương như hệ số trong các bảng lương nói trên mới được bãi bỏ và tính lại theo bảng lương khác.

   Xóa
 • Thân22/2/21

  Giáo viên mới ra trường có bằng Đại học được tuyển dụng vào trường Thcs, sẽ là GV hạng 2. Mức lương 4 chấm đúng không mọi người.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng24/2/21

   Giáo viên mới ra trường có bằng Đại học được tuyển dụng vào trường THCS, sẽ xếp hạng GV hạng 3, hệ số lương khởi điểm 2,34.

   Xóa
  2. Unknown28/2/21

   không phải 3,77 à

   Xóa
 • Unknown23/2/21

  Mình là gv thcs hạng 3. Vì mình vào năm 2016 nên phải hưởng hệ số hạng 3 mặc dù có bằng đh. Thiết nghic cũng bằng đh, cũng phải dạy và làm việc như hạng hai mà lương mới gần bằng một nửa hạng hai. Trong khi muốn thăng hạng phải chờ đủ 10 năm, lại phải thi phải xét nào là gvg gì đó. Như thế có quá bất công k.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng24/2/21

   Theo quy định mới: Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương đủ từ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. Nếu có bằng thạc sĩ thì thời gian giảm xuống còn 6 năm.

   Xóa
 • Mình Chien26/2/21

  Cho hỏi: Hiện nay, mình là GV THCS hạng II bậc 9/9 , hệ số 4,98 (được hưởng từ 01/12/2018 đến 01/12/2021 vượt khung 5%). Mình không có Giấy Chứng nhận Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GV THCS hạng II. Khi xếp qua lương mới: mình cùng nhóm với GV THCS hạng III bậc 9/9 hệ số 4.98 (mất 5% vượt khung). Vậy sao gọi là tăng?

  Trả lờiXóa
 • Unknown27/2/21

  Tôi đang hưởng mức lương tiểu học hạng II bậc 9, hệ số 4,98 khi xếp vào bảng lương mới tôi sẽ được hưởng ở bậc nào của hạng II tiểu học?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng1/3/21

   Bạn xem chi tiết bài viết sau: Hướng dẫn xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học công lập 2021
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2021/03/xep-hang-xep-luong-giao-vien-tieu-hoc.html

   Xóa
 • Unknown28/2/21

  Tôi là giáo viên tiểu học vừa được thăng hạng 2 với bậc 4 hệ số 3.33 vậy theo bảng lương mới tôi sẽ được hưởng như thế nào vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng1/3/21

   Bạn xem chi tiết bài viết sau: Hướng dẫn xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học công lập 2021
   Link: https://www.tracuuphapluat.info/2021/03/xep-hang-xep-luong-giao-vien-tieu-hoc.html

   Xóa
 • nga1468315/4/21

  Tôi là GV mầm non hạng II, đang hưởng bậc 6/9, hệ số 3,99. Do không đủ tiêu chuẩn nên chuyển xuống hạng 3. Vậy khi chuyển xuống hạng 3 thì tôi được hưởng bậc mấy của cao đẳng

  Trả lờiXóa
 • Unknown24/6/21

  Cho tôi hỏi. tôi gv tiểu học hiện đang là Hạng III V.07.03.09 bậc 7 hệ số lương 4,270 bậc 7 khi chuyển sang ngang hạng III V07.03.29 mức lương 4,32 bậc 7. Đến 1/8/2021 tôi được nâng lương theo đúng định kì thì mức lương của tôi được xếp vào hệ số nào, bậc nào ? Tôi có bằng đại học năm 2008, có 5 năm chiến sĩ thi đua và giờ tôi ở hạng III. Khi sang chuyển sang ngang như vậy tôi vẫn học thi CCCD hạng III để giữ hạngIII vậy tôi phải đợi đến 9 năm nữa mới được thi thăng hạng. Điều kiện thăng hạng ở đây là gì. năm nay tôi 44 tuổi thêm 9 năm nữa tôi thi thăng hặng với điều kiên phải giữ hạng mới được thi đúng không ạ?

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh16/7/21

  Nhà nước đáng ra phải quan tâm đến giáo viên mầm non nhất chứ. Lương giáo viên mầm non là thấp nhất. Buồn

  Trả lờiXóa
 • Unknown29/8/21

  Là GV THCS hạng III công tác được 24 năm đang hưởng lương bâc 9 là 4,58, mà đến năm 2022 nhà nước cắt bỏ phụ cấp thâm niên đi thì có phải bị giảm lương đi mất 24% không?

  Trả lờiXóa
 • Unknown2/9/21

  Lương xếp như vậy là không đúng vì hạng 3 chuyển sang 3 thì lại k tăng. Vậy có thỏA đáng cho người cống hiến đi trước chưa.
  Và tại sao lương các cấp xê dịch ở 1,3 ít không đáng kể, xong ở hạng 2 mầm non lại quá thấp so với các ngành khác. Người sắp bảng lương này suy nghĩ như thế nào. K ra gì hết. Lên cao hay hạ xuống cho thấp cắt của thiên đắp địa kia.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Unknown27/9/21

   Thiệt thòi lắm cho người cống hiến lâu năm như từ 15 năm trở lên. Bức xúc quá

   Xóa
 • Unknown2/9/21

  Quá đáng.phân biệc đối xử.

  Trả lờiXóa
 • Unknown27/9/21

  Người đang công tác với thâm niên 17 năm bậc 7. Nay chuyển sang lương mới bậc 2 . Tương đương với giáo viên mới ra trường 8 năm . Hỏi như thế có thỏa đáng không

  Trả lờiXóa
 • Unknown11/10/21

  Tôi bằng đh chính quy ra trường biên chế từ 1th7n 2011.1th7n 2012 hết tập sự.mọi chứng chỉ tin, tiếng anh, cccd nghề nghiệp hạng 2 học hết, gv giỏi cs 5 năm liền, dạy chuyên đề trường,...đang hệ số lương 3,00 chuẩn bị 3,33 bậc 4.giờ lại bảo nếu ko sang hạng 2 được thì về hạng 3.tôi chả hiểu đúng hay sai

  Trả lờiXóa
 • Unknown11/10/21

  Mong mn góp ý

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng13/10/21

   Còn nhiều bấp cập lắm bạn: https://www.tracuuphapluat.info/2021/09/chuyen-xep-luong-moi-giao-vien-mam-non.html

   Xóa
Lưu ý:
- Các bạn đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc cần giải đáp vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,31,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,16,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,43,CMND,15,Cư trú,19,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,4,Giao thông,49,Giấy tờ xe,32,Hệ thống,9,Hình ảnh,15,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,8,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,16,Luật cơ bản,93,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,14,Phần mềm PC,101,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ thuật Zalo,2,Thủ tục hành chính,75,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,6,Văn bản,2148,Văn phòng,15,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính: Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021
Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021
Dự kiến Bảng lương, hệ số lương mới của giáo viên mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, THPT từ năm 2021.
https://1.bp.blogspot.com/-9Hytw4Zk8TU/YVBQ9GlUzxI/AAAAAAAAOtU/k1o3SGz7Q1wjvgVXeOHMXUdzaJKlmBu3ACLcBGAsYHQ/w200-h176/luong-giao-vien_New.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9Hytw4Zk8TU/YVBQ9GlUzxI/AAAAAAAAOtU/k1o3SGz7Q1wjvgVXeOHMXUdzaJKlmBu3ACLcBGAsYHQ/s72-w200-c-h176/luong-giao-vien_New.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ Tục Hành Chính
https://www.tracuuphapluat.info/2020/07/bang-luong-giao-vien-tieu-hoc-thcs.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2020/07/bang-luong-giao-vien-tieu-hoc-thcs.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU Chủ đề ARCHIVE Tìm kiếm với từ khóa ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content