Nghị định thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới nhất

Luật Quản lý thuếSau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế mới nhất hiện hành, được phân loại theo từng chủ đề.

Quy định chung:

Các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019

 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38 (Hiệu lực 05/12/2020)
  1. Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP, gồm các Thông tư sau:
   1. Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP
   2. Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
   3. Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
   4. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế
   5. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế
   6. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
   7. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
   8. Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí
   9. Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
   10. Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và áp dụng cho việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp
   11. Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế
   12. Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
   13. Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài
   14. Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
   15. Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
   16. Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
   17. Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC
  2. Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh  (Hiệu lực 01/8/2021)
  3. Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế (Hiệu lực 02/7/2021)
  4. Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế:

  Quy định về đăng ký thuế, quản lý thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế:

  Quy định về quản lý nợ thuế, xử lý, cưỡng chế nợ đọng thuế:

  • Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
  • Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
  • Quyết định 438/QĐ-TCT năm 2017 Quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế 
  • Quyết định 1401/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý nợ thuế
  • Quyết định 751/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình cưỡng chế nợ thuế
  • Công văn 1167/TCT-QLN năm 2017 đính chính Quy trình cưỡng chế nợ thuế
  • Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007
  • Quyết định 991/QĐ-TCT năm 2015 về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC

  Quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới

  • Quyết định 1100/QĐ-TCHQ năm 2014 về Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
  • Quyết định 1503/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  • Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
   • Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
   • Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC
  • Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  • Thông tư 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
  • Thông tư 80/2019/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới

  Quy định về xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về thuế:

  Quy định về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

  Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

   Cải cách thủ tục hành chính về thuế; khai thuế qua mạng, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

   Quy định về phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về thuế giữa các cơ quan, tổ chức:

   Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp:

   Quy định liên quan đến thanh tra, khiếu nại tố cáo, xử lý về thuế:

   Quy định liên quan đến cán bộ công chức ngành thuế:

   Tham khảo thêm:

   Bài liên quan

   Ý KIẾN

   Tổng số
   Tên

   Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,26,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,15,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,38,CMND,15,Cư trú,15,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,23,Ebook,11,Game,3,Giao thông,49,Giấy tờ xe,31,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,15,Luật cơ bản,93,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,13,Phần mềm PC,97,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ tục hành chính,73,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,15,Trực tuyến,6,Văn bản,2144,Văn phòng,14,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
   ltr
   item
   Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Nghị định thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới nhất
   Nghị định thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới nhất
   Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019 mới nhất hiện hành và các văn bản (Nghị định, Thông tư, Quyết định) hướng dẫn năm 2020.
   https://3.bp.blogspot.com/-dbFA03hWz3A/WxKfQ0NHjRI/AAAAAAAAK2Y/oaK_hQaDPmwvlqFnYHOb8GbIeAOCr0jzACLcBGAs/s1600/Luat%2Bquan%2Bly%2BThue-min.jpg
   https://3.bp.blogspot.com/-dbFA03hWz3A/WxKfQ0NHjRI/AAAAAAAAK2Y/oaK_hQaDPmwvlqFnYHOb8GbIeAOCr0jzACLcBGAs/s72-c/Luat%2Bquan%2Bly%2BThue-min.jpg
   Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
   https://www.tracuuphapluat.info/2012/09/luat-quan-ly-thue-va-van-ban-huong-dan.html
   https://www.tracuuphapluat.info/
   https://www.tracuuphapluat.info/
   https://www.tracuuphapluat.info/2012/09/luat-quan-ly-thue-va-van-ban-huong-dan.html
   true
   1624770636553188390
   UTF-8
   Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content