Luật Điện lực mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Điện lựcSau đây là tổng hợp Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện lực mới nhất hiện nay, được phân loại theo từng chủ đề:

Quy định chung

Quy định về an toàn điện trong Luật điện lực

 • Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện
 • Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP (Hiệu lực 21/04/2020)
 • Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện 
 • Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện
  • Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

Quy định về quản lý hệ thống điện

 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia
  • Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia
  • Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối
 • Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 40/2014/TT-BCT
 • Thông tư 22/2017/TT-BCT về quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia
 • Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải
 • Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định về hệ thống điện truyền tải
 • Quyết định 106/QĐ-ĐTĐL năm 2018 về Quy trình xác định và vận hành dịch vụ phụ trợ
 • Thông tư số 42/2015/TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
 • Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
 • Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT
 • Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời (Hiệu lực 31/8/2020)
 • Thông tư 30/2013/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
 • Thông tư 25/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
 • Quyết định 8474/QĐ-BCT năm 2014 quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
 • Thông tư 15/2014/TT-BCT quy định về mua, bán công suất phản kháng
 • Thông tư 43/2013/TT-BCT quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực
 • Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 43/2013/TT-BCT
 • Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
 • Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 24/2016/TT-BCT
 • Thông tư 19/2017/TT-BCT quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện
 • Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BCT
 • Thông tư liên tịch 160/2007/TTLT/BTC-BQP-BCT hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện của các đơn vị quân đội cho ngành điện quản lý
 • Thông tư 28/2014/TT-BCT về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia
 • Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BCT
 • Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia
 • Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 44/2014/TT-BCT

Xử lý, xử phạt hành chính về điện lực

Cấp phép và kiểm tra hoạt động điện lực, hợp đồng mua bán điện

 • Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
  • Thông tư 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
 • Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
  • Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
  • Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT
 • Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
  • Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
  • Thông tư 51/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT
  • Thông tư 13/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT
  • Thông tư 45/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT
 • Thông tư 19/2014/TT-BCT về mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
 • Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
  • Thông tư 21/2015/TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
  • Thông tư 46/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2015/TT-BCT
 • Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Giá bán điện, hỗ trợ tiền điện

 • Quyết định 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
 • Quyết định 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện
 • Thông tư 190/2014/TT-BTC quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội
 • Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
 • Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020
 • Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện 
  • Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện
  • Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện
 • Quyết định 648/QĐ-BCT năm 2019 điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
 • Quyết định 2409/QĐ-TTg năm 2011 về kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện
 • Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
 • Quyết định 4006/QĐ-BCT 2018 về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

Quy định về thị trường điện

 • Thông tư 40/2010/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực
 • Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
 • Thông tư 24/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
 • Quyết định 55/QĐ-ĐTĐL năm 2019 về Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực
 • Quyết định 46/QĐ-ĐTĐL năm 2019 về Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện
 • Quyết định 13/QĐ-ĐTĐL năm 2019 về Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện
 • Quyết định 4894/QĐ-BCT năm 2018 về đính chính Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
 • Quyết định 63/2013/QĐ-TTg quy định về lộ trình, điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam
 • Quyết định 122/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình lập kế hoạch vận hành năm, tháng và tuần tới
 • Quyết định 124/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện
 • Quyết định 123/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện và công bố thông tin thị trường điện
 • Quyết định 131/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình phối hợp xác nhận sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện

Cơ cấu tổ chức

 • Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với điện lực

 • Quyết định 2081/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020
 • Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Quyết định cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam
  • Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
  • Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 37/2011/QĐ-TTg
 • Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió (Hiệu lực: 28/02/2019)
 • Thông tư 96/2012/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới
 • Thông tư 97/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo

Tham khảo thêm

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến: 20
 1. Nặc danh22/8/12

  Tôi là một công nhân điện lực,thanh tra của bộ nói bình quân lương của nghành là 7.3 triệu đông/tháng. nhưng thực tế tôi đã công tác trong nghành 05 năm vậy mà lương của tôi là 3.4 triệu đồng /tháng.mỗi ngày công tác chúng tôi phải đi khoảng 50 đến 100km, áp lức công việc rất nhiều vậy mà lương chúng tôi chỉ có như vậy, thập chí cơ quan tổ chức đi nghỉ mát chúng tôi không có điều kiện đi nghỉ mát vậy mà cơ quan vẫn trừ tiền lương của chúng tôi, không chỉ như vậy cơ quan còn bắt nộp mỗi người 2 triệu đồng để XẾP đi quan hệ xây trụ sở, cắt lương cắt thưởng nhiều vô kể,trừ những khoản tiền không tên nhiều vô cùng nhưng không ai dám kêu...công bằng ở đâu?
  Kính mong cơ quan có chức năng kiểm tra giúp.
  Công ty điện lực Mê Linh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh11/5/14

   Tổng thu nhập hay lương bình quân 3,4 triệu đồng/tháng ?

   Xóa
 • Nặc danh22/8/12

  Vẫn công ty DDLML Công nhân QLVH DDZ và trạm kiêm luôn cả thu ngân....hihi công nhân Mê Linh giỏi thật

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh12/10/12

  Em là sinh viên năm 4 và làm một đồ án liên quan đến trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho 1 công ty điện lực, cụ thể là cho bộ phận "quản lý, vận hành, sữa chữa điệnd9ie65chi3 bao gồm những công nhân làm các công việc lắp đặt, sữa chữa, bảo trì mạng lưới điện (phải làm việc trên cao, leo cột/trụ điện).
  Em đang cần tìm nhiều tài liệu, các văn bản pháp luật liên quan đến việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân điện lực.
  Em cũng rất cần hỏi ý kiến của các anh/chị biết rõ về vấn đề này.
  Nếu được, mong các anh/chị giúp đỡ em.
  Linh - 0168 47 888 97
  Em xin cảm ơn rất nhiều!!

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh11/6/13

  XIN HOI
  DAT TOI CHIEU DAI CHI CO 17 - 18M, DUONG DAY DIEN DI NGANG GIUA DAT TOI, NAY TOI CAT NHA XIN VO DIEN THI DUOC TRA LOI LA KHONG KEO DIEN DUOC VI NHA TOI NAM DUOI LUOI DIEN TRUNG THE. XIN HOI VAY TOI PHAI LAM SAO DE CO DIEN SUA DUNG

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh8/7/13

  Đường đây điện dân dụng kéo ngang qua phần đất nhà tôi, bây giờ tôi muốn xây dựng nhà ở . Vậy tôi đè nghị tháo dỡ đường điện trên có được không?

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh23/8/13

  Kính gửi quý cơ quan Điện Lực!
  Gia đình tôi có công việc ngày 14/07/2013, đôt nhiên bị cháy attomat điện ngoài công tơ, trong tinh huông này mấy người khach ra cột điên đấu thẳng vào đồng hồ điện, các cán bộ điện lực đến lập biên bản và quy gia đình tôi ăn cắp điện lực. Vậy xin hỏi quý cơ quan cho tôi hỏi việc xử phạt đối với gia đình tôi như thế nào? các văn bản nghị định, thông tư nào gia đình tôi không biết?

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh11/12/13

  toi thay dl cang ngay chen ep cong nhan lam viec mat an toan. dau tranh thi trnh dau ha co wan chuc nang?tien cong nhan treo cao luong it con may ong ngoi boc phet lupong cao

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh8/8/14

  Gia đình em đông người có hai sổ hộ khẩu nhưng lại ở chung một nhà. Gia đình riêng của em cũng có tới 5 người và ở độc lập trên tầng 2.Xin hỏi hà em có thể lắp thêm một công tơ điện riêng hay không?

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh20/11/14

  Chào Quý Công Ty! Tôi có 1 câu hỏi xin Quý công ty giải đáp giùm Tôi. Công ty Tôi có 1 hợp đồng mua bán điện còn hiệu lực đến 2017, nhưng do lúc trước ký hợp đồng là của công ty điện lực Thống Nhất, nay cty điện lực Thống Nhất trách ra cho bên điện lực Trảng Bom phụ trách, bên điện lực Trảng Bom có công văn là làm lại hợp đồng mua bán điện. Vậy cho hỏi là hợp đồng cũ còn hiệu lực không và khi ký hợp đồng mới thì có phải dựa trên hợp đồng cũ không? Hợp đồng mới có những điều khoản mà bên hợp đồng cũ không có thì có yêu cầu bên điện lực bỏ ra không? Rất mong Quý công ty giúp đỡ, chân thành cảm ơm!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Unknown21/4/17

   Nội dung thì như nhau, chỉ thay tên đổi họ đơn vị quản lý thôi a chị nhé

   Xóa
 • Unknown30/7/18

  Cho mình hỏi:
  hiện nay giữa công ty mình và điện lực có một khúc mắc là ai quản lý đường dây trung thế 220kv tức là điểm đấu nối trước khi vô trạm biến áp. Ai biết cho mình ý kiến tham khảo. Cám ơn.

  Trả lờiXóa
 • khang22/4/19

  cho e hỏi: các quy định và tiêu chuẩn của luật điện lực đói với khu chung cư là gì vậy ạ. A/C nào có tài liệu cho e xin để e tham khảo luôn được ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng22/4/19

   Bạn tham khảo văn bản này nhé: Quyết định 26/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 323: 2004 “Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế”

   Xóa
  2. Minh Hùng22/4/19

   YÊU CẦU THIẾT KẾ ĐIỆN CHIẾU SÁNG, CHỐNG SÉT VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC
   1, Thiết kế chiếu sáng cho nhà ở cao tầng phải tuân theo tiêu chuẩn hiện hành về chiếu sáng. Triệt để tận dụng chiếu sáng tự nhiên. Chiếu sáng tự nhiên có thể là chiếu sáng bên, chiếu sáng trên hoặc chiếu sáng hỗn hợp.
   (Chú ý: Trường hợp chiếu sáng tự nhiên không đảm bảo phải sử dụng chiếu sáng nhân tạo để chiếu sáng làm việc, chiếu sáng sự cố, chiếu sáng để phân tán người và chiếu sáng bảo vệ).
   2, Các giải pháp kiến trúc che chắn nắng không được ảnh hưởng đến chiếu sáng tự nhiên.
   3, Tủ phân phối điện cung cấp chiếu sáng trong nhà ở cao tầng phải được bố trí ở phòng kỹ thuật. Các tủ, bảng điện được đặt ở các tầng để cấp điện cho các căn hộ và tiện quản lý, sử dụng, sửa chữa và đảm bảo mỹ quan.
   4, Việc cung cấp điện từ tủ ,bảng điện tầng đến bảng điện của từng căn hộ phải đi bằng các tuyến dây hoặc cáp điện dọc theo hành lang và chôn ngầm vào tường. Trường hợp kẹp nổi trong tầng kỹ thuật phải luồn dây qua ống nhựa tự chống cháy hoặc ống thép.
   5, Hệ thống chiếu sáng được bảo vệ bằng các áptomát. Các công tắc điều khiển, ổ cắm được lắp ở độ cao 1,20m
   6, Tại các khu vực hành lang, cầu thang, sảnh tầng phải bố trí chiếu sáng sự cố và chiếu sáng để phân tán người.
   7, Hệ thống đường dây dẫn điện phải được thiết kế độc lập với các hệ thống khác và phải đảm bảo dễ dàng thay thế, sửa chữa khi cần thiết.. Quy định lắp đặt đường dây dẫn điện và thiết bị điện được lấy theo tiêu chuẩn lắp đặt đường dây dẫn điện và thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.
   8, Khi thiết kế nhà ở cao tầng phải đặc biệt chú ý đến các giải pháp chống sét để tránh khả năng bị sét đánh thẳng, chống cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ và chống điện áp cao của sét lan truyền theo hệ đường dây cấp điện hạ áp trong công trình . Khuyến khích sử dụng hệ thống chống sét tiên tiến, bảo đảm thẩm mỹ kiến trúc và chống thấm, dột mái.
   9, Việc lựa chọn giải pháp chống sét được tính toán theo yêu cầu trong tiêu chuẩn chống sét hiện hành.
   10, Trong nhà ở cao tầng cần phải thiết kế đồng bộ hệ thống thông tin, liên lạc, phát thanh, truyền hình. Trường hợp cần thiết có thêm hệ thống điều khiển từ xa các thiết bị kỹ thuật.
   11, Thiết kế, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình phải tuân theo quy định của các tiêu chuẩn chuyên ngành có liên quan. Tủ phân cáp được đặt tại các phòng kỹ thuật xây trên bệ cao 0,5m và được kéo tới các hộp đấu dây đặt tại các tầng. Hộp đấu dây được đặt ở độ cao trên 1,5m.
   12, Trong các căn hộ, các ổ cắm điện thoại đặt ngầm trong tường được bố trí ở độ cao 0,5m tuỳ theo kiến trúc nội thất. Mạng thuê bao điện thoại được thiết kế theo sơ đồ nguyên lý mạng hình tia.
   13, Toàn bộ dây dẫn được đi ngầm trong tường và kéo ra hộp đấu dây ở các tầng, Từ hộp đấu dây ở các tầng kéo xuống tủ phân cáp đặt ở tầng 1 để đấu ra hệ thống bên ngoài của thành phố.
   14, Cho phép bố trí cột ăngten thu sóng truyền thanh, truyền hình trên mái nhà. Trường hợp cần thiết, cho phép bố trí ở tầng giáp mái các thiết bị thu sóng truyền hình. Hệ thống mạng lưới truyền hình từ tủ phân phối đến các căn hộ phải kín, đồng thời phải có giải pháp chống sét cho các cột thu sóng truyền hình.
   15, Để đảm bảo an ninh cho toàn bộ toà nhà nên bố trí bộ khoá mã ở lối vào tại sảnh chính.
   16, Hệ thống cấp ga, khí đốt tập trung phải tuân theo quy định chuyên ngành có liên quan.

   Xóa
  3. Minh Hùng22/4/19

   17, Yêu cầu thiết kế phòng cháy chống cháy (các quy định trong mục này là yêu cầu bắt buộc)
   Khi thiết kế phòng chống cháy cho nhà ở cao tầng phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn hiện hành.
   Phải tổ chức đường giao thông, hệ thống cấp nước chữa cháy và hệ thống báo cháy trong khu vực nhà ở cao tầng.
   Nhà ở cao tầng phải được thiết kế với bậc chịu lửa bậc I. Giới hạn chịu lửa tối thiểu của các cấu kiện và vật liệu xây dựng được quy định trong các tiêu chuẩn hiện hành về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình.
   Trong nhà ở cao tầng phải chia thành các vùng ngăn cháy hoặc khoang ngăn cháy. Vùng ngăn cháy là khoảng đệm chia ngôi nhà theo suốt chiều rộng (chiều dài) và chiều cao ngôi nhà.
   Phải đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy từ cửa căn hộ đến lối thoát nạn gần nhất trong công trình. Khoảng cách từ cửa căn hộ đến lối thoát nạn gần nhất không được lớn hơn 25m.
   Bố trí chỗ để xe trong toà nhà phải đảm bảo các yêu cầu ngăn cháy và thoát nạn cho người khi có sự cố.
   Thang thoát hiểm phải thiết kế tiếp giáp với bên ngoài.
   Lối thoát nạn được coi là an toàn khi đảm bảo một trong các điều kiện sau:
   Cầu thang và hành lang thoát hiểm phải đảm bảo các yêu cầu sau:
   – Có thông gió điều áp và không bị tụ khói ở buồng thang;
   – Có đèn chiếu sáng sự cố.
   Trong nhà ở cao tầng nên lắp đặt hệ thống báo cháy. Tuỳ thuộc vào mức độ tiện nghi và yêu cầu sử dụng mà lưạ chọn hệ thống báo cháy cho phù hợp.
   Hệ thống báo cháy tự động được đặt ở trung tâm toà nhà, bao gồm: tủ báo cháy trung tâm, bảng tín hiệu các vùng, đầu báo khói, đầu báo nhiệt và nút báo cháy khẩn cấp. Ngoài ra phải có thiết bị báo cháy bằng tín hiệu âm thanh và thiết bị liên lạc với đội phòng cháy chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật về lắp đặt hệ thống báo cháy phải tuân theo tiêu chuẩn hiện hành.
   Đầu báo khói, đầu báo nhiệt được lắp đặt cho các khu vực nhà để xe, khu vực công cộng khác và trong các phòng điều khiển điện, phòng điều khiển thang máy.
   Các thiết bị báo động như loa truyền thanh, còi báo động và các nút báo động khẩn cấp được bố trí tại tất cả các khu vực, ở những nơi dễ thấy, dễ thao tác. dễ truyền tín hiệu báo động và thông báo địa điểm xảy ra hoả hoạn.
   Các hộp vòi chữa cháy được đặt ở mỗi tầng tại các sảnh cầu thang và phải đảm bảo cung cấp nước chữa cháy khi có cháy xảy ra.
   Phải bố trí họng chờ chữa cháy bên ngoài nhà. Họng chờ này được lắp đặt để nối hệ thống đường ống chữa cháy bên trong với nguồn cấp nước chữa cháy từ bên ngoài.
   Trong nhà ở cao tầng phải lắp hệ thống thông gió, hút khói ở hành lang và buồng thang. Những bộ phận của hệ thống này phải làm bằng vật liệu không cháy.
   Hệ thống thông gió hay thổi gió ở buồng thang phải đảm bảo an toàn cho các thiết bị và cho việc đóng mở cửa sổ.
   Để đảm bảo yêu cầu thoát người khi có sự cố, phải có giải pháp không cho khói từ thang máy, buồng thang lan vào các tầng và ngược lại.
   Trong giếng thang máy phải đảm bảo cung cấp không khí bên ngoài từ hệ thống riêng vào phần trên của giếng thang máy khi có cháy xảy ra.
   Thiết bị thông gió, và thoát khói phải bố trí trong từng hộp thông gió ngăn cách bằng ngăn chống cháy. Phải bố trí tủ chữa cháy và tủ điều khiển ở mỗi tầng.

   Xóa
 • Unknown17/11/20

  Chào Công Ty ! Mình muốn hỏi điện nhà mình dùng lưới điện sinh hoạt, nhưng tháng vừa rồi gặp cơn bão số 9 làm cho đường dây sau công tơ chạm đất 31A . Vì vậy tiền điện tháng này tăng cao vượt mức là 5.690.000 đ ,nhưng khi khi xuống văn phòng kinh doanh điện lực trình báo thì bây giờ số tiền điện tôi phải trả vẫn như trên, bây giờ tôi phải làm cách nào?
  kính mong sự giúp đở từ phía chính quyền.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng24/11/20

   - Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Hotline: 19006769
   - Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Hotline: 19001909
   - Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Nam, Hotline: 19001006 - 19009000
   - Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội, Hotline: 19001288
   - Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh, Hotline: 1900545454

   Xóa
Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,22,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,12,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,35,CMND,15,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,20,Ebook,11,Game,3,Giao thông,48,Giấy tờ xe,31,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,15,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,12,Phần mềm PC,95,Quyết định,1,Tải file,22,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,18,Thủ tục hành chính,73,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,14,Trực tuyến,6,Văn bản,2135,Văn phòng,14,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Luật Điện lực mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Điện lực mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Điện lực mới nhất và các văn bản (Nghị định, Thông tư, Quyết định...) hướng dẫn thi hành năm 2020 2021.
https://2.bp.blogspot.com/-XfR28sSqXDg/WzWfkqdibEI/AAAAAAAALcg/hoEOclEQ200PAVa4F8rPEP-6Gh49OP_9wCLcBGAs/s1600/Luatdienluc-min.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-XfR28sSqXDg/WzWfkqdibEI/AAAAAAAALcg/hoEOclEQ200PAVa4F8rPEP-6Gh49OP_9wCLcBGAs/s72-c/Luatdienluc-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/07/luat-ien-luc-va-xu-phat-vi-pham-hanh.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/07/luat-ien-luc-va-xu-phat-vi-pham-hanh.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content