Toàn văn Quyết định 15/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 15/2008/QĐ-BCT NGÀY 01/07/2008
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN,
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THU HỒI VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC BAN HÀNH KÈM THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2006/QĐ-BCN

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp như sau:
1.Sửa đổi khoản 1 Điều 3 như sau:
“1. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực sau: Truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, xuất nhập khẩu điện và tư vấn chuyên ngành điện lực. Giấy phép hoạt động phát điện được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện đầu tư xây dựng và hoạt động phát điện đối với từng dự án nhà máy điện.”
2. Sửa đổi các Điều 8, Điều 9, Điều 10; khoản 3 Điều 16 và Phụ lục 3a:
Thay cụm từ “Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính” và “Chuyên gia tư vấn chủ trì” bằng cụm từ “Chuyên gia tư vấn chính”.
3. Bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:
“1. Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt.
Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành”.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:
“Điều 15. Hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện
Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện, ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này còn phải đáp ứng điều kiện sau:
1. Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán buôn điện, bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất năm năm.
2. Tổ chức, cá nhân hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có kinh nghiệm ít nhất hai năm trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
“ Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện
Giấy phép hoạt động phát điện được cấp thành 2 giai đoạn để thực hiện đầu tư xây dựng và phát điện thương mại toàn bộ nhà máy điện. Hồ sơ cho từng giai đoạn cụ thể như sau:
1. Hồ sơ đề nghị cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này);
b) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;
c) Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện;
d) Bản sao hợp lệ tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;
đ) Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);
e) Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
g) Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất.
2. Hồ sơ đề nghị cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại, bao gồm:
a) Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;
b) Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;
c) Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;
d) Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký;
đ) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;
e) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
g) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;
h) Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện);
i) Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối;
k) Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện;
l) Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.
3. Sau khi hoàn thành xây dựng toàn bộ nhà máy điện, đơn vị điện lực đã được cấp giấy phép hoạt động phát điện phải bổ sung bản sao biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện.”
6. Bổ sung khoản 11 Điều 18 như sau:
“11. Đối với đơn vị hoạt động phân phối điện có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, trong hồ sơ phải có thêm các nội dung sau:
a) Bản sao hợp đồng mua điện;
b) Bản sao thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối;
c) Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động phân phối điện.”.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:
Điều 23. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực
Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực được quy định sau:
1. Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:
a) Hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh nằm trong danh mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Hoạt động truyền tải điện;
c) Hoạt động xuất nhập khẩu điện;
2. Cục Điều tiết điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:
a) Hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô từ 3MW trở lên và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Hoạt động bán buôn điện;
c) Hoạt động phân phối điện;
d) Hoạt động bán lẻ điện;
đ) Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm các lĩnh vực sau:
- Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực địa phương và quy hoạch bậc thang thuỷ điện các dòng sông;
- Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy điện, tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp;
- Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy điện, các công trình đường dây và trạm biến áp.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp hoặc uỷ quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:
a) Hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương;
b) Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương;
c) Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương;
d) Hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương;
đ) Bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.”.
Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu Phụ lục giấy phép cho các lĩnh vực hoạt động điện lực, bao gồm:
1. Mẫu Phụ lục giấy phép phát điện từ 3MW trở lên;
2. Mẫu Phụ lục giấy phép phát điện dưới 3MW;
3. Mẫu Phụ lục giấy phép truyền tải điện;
4. Mẫu Phụ lục giấy phép phân phối và bán lẻ điện;
5. Mẫu Phụ lục giấy phép bán buôn điện;
6. Mẫu Phụ lục giấy phép tư vấn chuyên ngành điện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 09/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 23 của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
Điều 4. Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu HàoPHỤ LỤC GIẤY PHÉP TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động điện lực số /GP-….
ngày tháng năm của…… )


PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC CHO CÔNG TY …………………
1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép
2. Thời hạn của giấy phép
3. Phạm vi hoạt động
PHỤ LỤC 2. QUYỀN CỦA CÔNG TY –…………………
PHỤ LỤC 3. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY –…………………..
PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật
2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép
3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng
4. Đào tạo và sử dụng lao động
PHỤ LỤC 5. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP
1. Trả phí và lệ phí giấy phép
2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ
3. Báo cáo và cung cấp thông tin
4. Kiểm tra và thanh tra
5. Hình thức xử phạt
6. Thu hồi giấy phép
7. Gia hạn giấy phép

PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC CHO CÔNG TY …………………

1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép
Công ty...... được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau đây:
a) Lĩnh vực 1…...
b) Lĩnh vực 2…...
c)….

2. Thời hạn của giấy phép
Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực cấp cho Công ty...... có thời hạn mười năm (10) và có hiệu lực từ ngày.....tháng......năm ......

3. Phạm vi hoạt động
Công ty ……. được phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực hoạt động được cấp phép trong phạm vi toàn quốc.PHỤ LỤC 2. QUYỀN CỦA CÔNG TY –…………………
1. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép ghi tại Phụ lục 1 của Giấy phép này.
2. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tư vấn.
3. Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật phục vụ cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép hoạt động.
4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực.
5. Đề nghị Cục Điều tiết điện lực sửa đổi hoặc bổ sung giấy phép hoạt động điện lực khi có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.PHỤ LỤC 3. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY –…………………..
1. Áp dụng các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam quy định cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Trường hợp áp dụng quy phạm và tiêu chuẩn của nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
2. Áp dụng công nghệ và phương pháp tính toán tiên tiến để thực hiện các hoạt động tư vấn được cấp phép hoạt động; hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng công trình điện lực phải phù hợp với yêu cầu hiện đại hoá nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm độ an toàn, tin cậy cao trong đầu tư xây dựng công trình điện lực.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện.
4. Chủ nhiệm dự án thiết kế và chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính trong các dự án, công trình do Công ty thực hiện phải do các chuyên gia thuộc biên chế chính thức dài hạn của Công ty đảm nhiệm.
5. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, Công ty ………..phải báo cáo bằng văn bản những thay đổi về nhân sự chủ chốt của Công ty (Hội đồng quản trị, giám đốc, các phó giám đốc, đội ngũ chuyên gia tư vấn chính), thay đổi về sơ đồ tổ chức của Công ty cho Cục Điều tiết điện lực.
6. Phải tuân thủ tất cả các điều kiện trong Giấy phép này và các quy định của pháp luật có liên quan.PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật
Công ty.......................... phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép
a) Công ty……………..phải duy trì sơ đồ tổ chức thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện được cấp phép hoạt động như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.
b) Công ty…………….. phải duy trì các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực tại Phụ lục 1 của Giấy phép này theo đúng hướng dẫn tại Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng
a) Công ty…………….. phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.
b) Công ty –……………. được phép sử dụng các công nghệ kỹ thuật, thiết bị, phần mềm tiên tiến được chấp nhận tại Việt Nam để tham gia hoạt động các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép.

4. Đào tạo và sử dụng lao động
a) Công ty...... phải thực hiện những điều kiện về sử dụng lao động theo quy định.
b) Công ty........ phải duy trì nguồn nhân lực bao gồm bộ máy quản lý, chuyên gia tư vấn đáp ứng được yêu cầu về số lượng và năng lực chuyên gia như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.
c) Công ty –………. được quyền đào tạo và tuyển dụng thêm lao động theo yêu cầu quy mô hoạt động hoặc bổ sung cho lực lượng lao động còn thiếu.

PHỤ LỤC 5. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép
a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, Công ty ……………..phải nộp phí và lệ phí cấp giấy phép theo đúng quy định.
b) Trường hợp Công ty...... không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp giấy phép thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ
Công ty………………….phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong suốt quá trình hoạt động.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin
Hàng năm Công ty……………………phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực về các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực, sử dụng lao động, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng.

4. Kiểm tra và thanh tra
a) Công ty.......................... phải sẵn sàng báo cáo về cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này trong quá trình hoạt động.
b) Công ty.......................... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Hình thức xử phạt
a) Trường hợp Công ty …………có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty.......................... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm giấy phép.
b) Sau khi cung cấp các thông tin bằng văn bản về vi phạm giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử phạt sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty..........................:
- Công ty.......................... phải chấm dứt những hành vi vi phạm giấy phép hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa các vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;
- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động điện lực tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;
- Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ giấy phép hoạt động điện lực;
c) Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực của Công ty để bổ sung những biện pháp ngăn ngừa việc tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm;
d) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ................ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép
Công ty…………. bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:
- Không triển khai hoạt động sau sáu (06) tháng kể từ ngày được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện;
- Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện;
- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;
- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;
- Không thực hiện đúng các nghĩa vụ về nộp các loại phí được quy định trong hoạt động điện lực.

7. Gia hạn giấy phép
Chậm nhất sáu (06) tháng trước ngày hết hạn cho từng lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép, Công ty...... phải có đơn đề nghị gia hạn giấy phép để trình Cục Điều tiết điện lực. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp có thể được gia hạn cho từng hoạt động điện lực trong trường hợp Công ty duy trì đủ các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực đăng ký./.PHỤ LỤC GIẤY PHÉP BÁN BUÔN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động điện lực số /GP-…..
ngày tháng năm của …….)

PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
1. Hoạt động bán buôn điện
2. Thời hạn của giấy phép
3. Phạm vi hoạt động
PHỤ LỤC 2. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY………….
1. Tuân thủ các quy định của Luật Điện lực
2. Kinh doanh trong phạm vi cho phép
3. Tuân thủ các quy định của thị trường điện lực
4. Báo cáo khi có những thay đổi
PHỤC LỤC 3. QUYỀN CỦA CÔNG TY............. TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN ĐIỆN
1. Quyền kinh doanh thương mại
2. Các quyền của đơn vị bán buôn điện được quy định tại Luật Điện lực
PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật
2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép
3. Đào tạo và sử dụng lao động
4.Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại
6.Hạch toán tài chính
9. Báo cáo tài chính
10Giá điện và phí
12. Các hành vi bị cấm
13. Thay đổi trong quản lý hoạt động bán buôn điện trong phạm vi hoạt động của Giấy phép
PHỤ LỤC 5. CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT
1. Tuân thủ quy định lưới điện
2. Đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp điện cho khách hàng
3. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm
4.Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh
PHỤ LỤC 6. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP
1. Trả phí và lệ phí giấy phép
2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ
3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin
4. Kiểm tra và thanh tra
5. Hình thức xử phạt
6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại
7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép
PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Hoạt động bán buôn điện
a) Công ty................. được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn điện trong phạm vi hoạt động của Giấy phép này.
b) Công ty................. được phép bán điện cho những tổ chức, cá nhân có giấy phép phân phối và bán lẻ điện phù hợp với các cấp độ của thị trường điện lực.
c) Công ty................. được phép sử dụng các phương tiên, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phù hợp với các điều kiện quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của Luật Điện lực và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thời hạn của giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực này có thời hạn mười (10) năm và có hiệu lực từ ngày….. tháng….. năm.......

3. Phạm vi hoạt động
a) Công ty................. được phép hoạt động kinh doanh bán buôn điện đến cấp điện áp 500kV trong toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b) Công ty................. là đơn vị duy nhất được phép hoạt động kinh doanh bán buôn điện trong phạm vi hoạt động được cấp phép trong suốt thời gian Thị trường phát điện cạnh tranh hoạt động.


PHỤ LỤC 2. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY………….

1. Tuân thủ các quy định của Luật Điện lực

a) Công ty.................. phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Điện lực khi hoạt động bán buôn điện.
b) Công ty.................. phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại Giấy phép này.
c) Công ty....... phải tuân theo quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
d) Công ty....... phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ việc tính toán và đánh giá phát triển thị trường điện lực.

2. Kinh doanh trong phạm vi cho phép
a) Trong phạm vi hoạt động được cấp phép hoạt động bán buôn điện, tuỳ theo mức độ sẵn sàng của các nguồn điện, Công ty................. phải bán điện cho khách hàng mua điện phù hợp với các quy định về lưới điện, tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định về thị trường điện và các điều kiện trong Giấy phép này.
b) Công ty................. phải mua đủ điện từ các nhà máy điện và từ những nguồn điện hợp pháp khác để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải dự kiến của khách hàng mua điện.
c) Công ty................. phải mua điện từ các nhà máy điện và từ những nguồn điện hợp pháp khác với mức giá hợp lý tối thiểu trừ khi Công ty buộc phải tuân theo chính sách nhà nước về năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và an toàn cung cấp điện.
d) Khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền và Cục Điều tiết điện lực, Công ty................. không được phép tham gia vào những hoạt động điện lực khác không liên quan tới lĩnh vực hoạt động bán buôn điện được cấp phép trong Giấy phép này. Trong trường hợp này Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Giấy phép này cũng như các quy định của pháp luật.

3. Tuân thủ các quy định của thị trường điện lực
a) Công ty................. phải tham gia thị trường theo các cấp độ phát triển của thị trường điện lực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 và tuân thủ các quy định, quy tắc của thị trường điện lực.
b) Công ty................. phải sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu do Bộ Công Thương ban hành khi ký hợp đồng với khách hàng mua điên.

4. Báo cáo khi có những thay đổi
Công ty....... phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực để bổ sung hồ sơ lưu trữ khi có thay đổi về nhân sự chủ chốt (Hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng), sơ đồ tổ chức của Công ty.

PHỤC LỤC 3. QUYỀN CỦA CÔNG TY............. TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại
Công ty có các quyền sau đây:
a) Mua điện từ các nhà máy điện và những nguồn điện hợp pháp khác theo hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc mua điện giao ngay trên thị trường điện lực;
b) Bán điện cho những tổ chức, cá nhân có giấy phép phân phối và bán lẻ điện phù hợp với các cấp độ của thị trường điện lực;
c) Tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động bán buôn điện, phù hợp các điều kiện của Giấy phép này;
d) Ký hợp đồng sử dụng dịch vụ truyền tải và phân phối điện để thực hiện hoạt động bán buôn điện.

2. Các quyền của đơn vị bán buôn điện được quy định tại Luật Điện lực
a) Hoạt động bán buôn điện được ghi trong Giấy phép này.
b) Bán buôn điện cho khách hàng mua buôn điện trong phạm vi hoạt động của Giấy phép này.
c) Mua điện trực tiếp của đơn vị phát điện theo Hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc mua điện giao ngay trên thị trường điện lực.
d) Định giá bán buôn điện trong khung gia bán buôn điện đã được duyệt để cạnh tranh mua, bán điện trên thị trường điện lực.
đ) Sử dụng dịch vụ truyền tải, phân phối điện phù hợp với từng cấp độ của thị trường điện lực.
e) Được vào khu vực quản lý của bên mua và bán điện để kiểm tra, ghi chỉ số công tơ và liên hệ với khách hàng. Công ty................. phải chịu trách nhiệm khi gây ra thiệt hại trong khi vào khu vực quản lý của khách hàng.
f) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động bán buôn điện.
g) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động bán buôn điện.


PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật
Công ty................. thực hiện hoạt động bán buôn điện phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực, Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép
Công ty................. phải duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bán buôn điện trong suốt thời hạn Giấy phép có hiệu lực.

3. Đào tạo và sử dụng lao động
Công ty................. phải bảo đảm thực hiện những yêu cầu về việc đào tạo sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động bán buôn điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

4. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại
Công ty.................. phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực và Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực.

6. Hạch toán tài chính
Công ty................. có trách nhiệm quản lý hạch toán tài chính hoạt động bán buôn điện tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động bán buôn điện của Công ty và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.
Công ty.................. phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn kế toán Việt Nam và những quy định khác có liên quan.

9. Báo cáo tài chính
a) Công ty....... có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với hoạt động bán điện do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thưc hiện.
b) Công ty....... phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động bán điện trong phạm vi hoạt động được cấp phép cho Cục Điều tiết điện lực trước ngày 30 tháng 6 năm sau, bao gồm:
- Báo cáo thu, chi, bản quyết toán và kê khai nguồn tài chính, tách biệt các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, các khoản nợ và tài sản dự trữ cho hoạt động bán điện;
- Những thông tin khác do Cục Điều tiết điện lực yêu cầu theo các mẫu cụ thể.

10. Giá điện và phí
a) Công ty....... phải thực hiện giá bán buôn điện được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
b) Công ty....... có trách nhiệm xây dựng giá bán buôn điện theo nguyên tắc và phương pháp tính trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định.
c) Trong trường hợp Công ty có đề xuất thay đổi liên quan đến giá, phí của hoạt động bán buôn điện hoặc của các dịch vụ khác liên quan, các đề xuất này phải có thuyết minh giải thích trình Cục Điều tiết điện lực.
d) Giá bán buôn điện được thực hiện theo Hợp đồng đã được ký và được điều chỉnh phù hợp với quy định của Thị trường điện lực cạnh tranh ở từng cấp độ phát triển.
đ) Công ty....... phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác không gây nhầm lẫn về giá bán buôn điện và phí cho các dịch vụ khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Các hành vi bị cấm
Công ty..... không được thực hiện các hành vi sau:
a) Các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 7 Luật Điện lực.
b) Phân biệt đối xử trong việc bán buôn điện cho khách hàng trong cùng một nhóm.
c) Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc nắm giữ cổ phần chi phối của nhà máy điện, lưới điện phân phối hoặc đơn vị bán lẻ điện.

13. Thay đổi trong quản lý hoạt động bán buôn điện trong phạm vi hoạt động của Giấy phép
Công ty............ phải báo cáo và được sự đồng ý của Cục Điều tiết điện lực khi có thay đổi trong các trường hợp sau:
a) Cải tồ ngành điện có liên quan tới hoạt động bán buôn điện của Công ty.
b) Tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Công ty.
c) Bán, sang tên hay nhượng quyền sở hữu kinh doanh bán buôn điện.


PHỤ LỤC 5. CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định lưới điện
Khi tham gia hoạt động bán buôn điện theo các điều kiện của Giấy phép này, Công ty................. phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của các quy định hiện hành đối với lưới điện.

2. Đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp điện cho khách hàng
Công ty................. có trách nhiệm đảm bảo bán điện theo đúng chất lượng đã ghi trong hợp đồng.

3. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm
Công ty................. phải tuân thủ quy định về đo đếm đối với hệ thống điện, các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất, vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm thông số điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

4. Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh
Công ty................. có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh.

PHỤ LỤC 6. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép
a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, Công ty....... phải nộp phí và lệ phí cấp phép theo quy định.
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Cục Điều tiết điện lực về phí điều tiết phải nộp, Công ty...... phải nộp đầy đủ phí điều tiết cho Cục Điều điều tiết điện lực đối với hoạt động được cấp phép theo mức và thời hạn được Bộ Công Thương hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
c) Trường hợp Công ty...... không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp giấy phép, phí điều tiết hàng năm thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ
Công ty................. sẽ phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động kinh doanh trong thời gian ít nhất là năm (05) năm.

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin
Công ty..............có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin như sau:
a) Những thông tin liên quan tới khả năng cung cấp điện và nhu cầu phụ tải theo yêu cầu của Điều độ hệ thống điện, Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan có thẩm quyền liên quan để phục vụ công tác quản lý và giám sát hoạt động của thị trường điện.
b) Báo cáo hàng năm tổng kết hoạt động bán buôn điện trong từng giai đoạn phù hợp với các điều kiện của Giấy phép này cho Cục Điều tiết điện lực trước ngày 31 tháng 3 của năm sau.

4. Kiểm tra và thanh tra
a) Công ty............ phải sẵn sàng báo cáo về sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này.
b) Công ty............ phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi hoạt động bán buôn điện theo đúng quy định của pháp luật..

5. Hình thức xử phạt
a) Trong trường hợp Công ty........có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty phải có văn bản giải trình về việc vi phạm giấy phép.
b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về vi phạm giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty:
- Công ty phải chấm dứt những hành vi vi phạm giấy phép hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;
- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;
c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty................ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại
Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.................. với các bên liên quan cần được giải quyết qua đàm phán và theo thoả thuận giữa các bên tại Hợp đồng mua bán điện đã ký. Trường hợp các bên không thể thoả thuận được có thể trình Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tuỳ theo tính chất của sự việc..

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép
Giấy phép này được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:
a) Các trường hợp được quy định tại khoản 13 Phụ lục IV của Giấy phép này;
b) Có sự thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động của Công ty;
c) Công ty............... đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này./.

Bài liên quan

Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,3,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,42,Calendar,9,Cán bộ công chức,11,CMND,11,Cư trú,13,Dân sự,9,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,16,Đầu tư - Đấu thầu,10,Ebook,11,Giao thông,37,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,16,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,11,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,10,Luật cơ bản,68,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,9,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,12,Thủ tục hành chính,56,Tố tụng hình sự,9,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1831,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Quyết định 15/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực
Toàn văn Quyết định 15/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực
Quyết định 15/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
http://www.tracuuphapluat.info/2010/10/toan-van-quyet-inh-152008q-btc-ve-viec.html
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/2010/10/toan-van-quyet-inh-152008q-btc-ve-viec.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TRÊN WEBSITE ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy