Thông tư 148/2011/TT-BTC về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm

BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 148/2011/TT-BTC
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM
Căn cứ Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003;
Căn cứ Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh số 23/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 về tổ chức điều tra hình sự;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm như sau:
Điều 1. Quy định chung
1. Thông tư này áp dụng đối với các hoạt động về điều tra tội phạm thuộc ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.
2. Kinh phí bảo đảm cho công tác điều tra tội phạm do ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và trong dự toán ngân sách chi đặc thù hàng năm của Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Điều 2. Nội dung chi
1. Chi tiền công tác phí cho cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân và các cán bộ khác tham gia trong quá trình điều tra tội phạm theo quy định.
2. Chi trợ cấp cho người làm chứng, người bị hại, người liên quan khi được mời hoặc triệu tập các khoản sau:
- Tiền tàu xe từ nơi ở đến địa điểm được mời hoặc triệu tập và ngược lại;
- Tiền thuê phòng nghỉ (nếu có);
- Tiền ăn;
- Bù đắp tổn thất về tiền công lao động trong thời gian được mời hoặc triệu tập.
3. Chi phục vụ công tác giám định (nếu có).
4. Chi cho việc thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường, nhận dạng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức đối chất các khoản sau:
- Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp có liên quan thực hiện và phục vụ việc thực nghiệm điều tra, nhận dạng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi;
- Chi phí tổ chức thuê địa điểm, phương tiện và các khoản chi khác phục vụ cho công việc thực nghiệm điều tra, nhận dạng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
5. Chi thuê dịch thuật.
6. Chi cho cơ sở và mạng lưới cơ sở cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra.
7. Chi phí trong quá trình khám xét, bắt, dẫn giải bị can từ nơi bị bắt đến trại tạm giam, gồm:
- Chi phí ăn, nghỉ cho các lực lượng hỗ trợ thực hiện các công việc trong quá trình tham gia bắt, dẫn giải bị can từ nơi bị bắt đến trại tạm giam theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, của Cục Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 - Chi phí xăng xe, thuê phương tiện (nếu có) để áp tải, dẫn giải bị can;
 - Chi tiền ăn, tiền thuốc chữa bệnh cho bị can (nếu có).
8. Chi tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền về hoạt động điều tra tội phạm.
9. Chi phí tổ chức truy tìm, thu giữ, bảo quản vật chứng, gồm:
- Chi thuê nhân công, thuê phương tiện để tổ chức truy tìm, thu giữ vật chứng;
- Chi thuê bảo quản vật chứng.
10. Chi thanh toán cho Luật sư.
11. Chi thuê tài sản phục vụ quá trình điều tra tội phạm đối với trường hợp cần thiết để ngăn chặn hành động phạm tội, cấp cứu người bị nạn theo quy định tại Điều 36 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự; chi bồi thường thiệt hại về tài sản tham gia phục vụ quá trình điều tra bị thiệt hại (đối với những tài sản không thuộc quyền quản lý, sử dụng của ngành Kiểm sát nhân dân).
12. Các khoản chi khác trực tiếp liên quan đến hoạt động điều tra tội phạm.
Điều 3. Mức chi
1. Các nội dung chi nêu trên thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:
a) Chi phí ăn, nghỉ đối với cán bộ công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả các lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp, người chứng kiến...) khi tham gia điều tra, khám xét, bắt giữ, dẫn giải bị can, được thanh toán theo chế độ công tác phí theo quy định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cụ thể hoá quy định của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Cán bộ công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi đã được Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thanh toán chi phí ăn, nghỉ theo quy định tại Thông tư này thì thôi không được hưởng chế độ công tác phí tại cơ quan, đơn vị mình.
b) Đối với các khoản chi cho giám định viên hoặc tổ chức giám định thực hiện theo chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp hiện hành.
c) Chi làm đêm, làm thêm giờ thanh toán theo quy định hiện hành của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
d) Chi tập huấn nghiệp vụ, chi hội nghị, hội thảo thực hiện theo quy định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cụ thể hoá quy định của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
đ) Đối với các khoản chi cho Luật sư thực hiện theo chế độ quy định hiện hành về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tố tụng.
e) Chi dịch thuật: Thực hiện mức chi dịch thuật hiện hành tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
g) Đối với các khoản chi khác: Xăng xe; văn phòng phẩm; chi phí in ấn tài liệu; chi quay camera, chụp ảnh; chi thuê nhân công, tiền ăn, tiền thuốc chữa bệnh cho bị can; thuê phương tiện, thuê tài sản phục vụ hoạt động điều tra, chi thuê bảo quản vật chứng, thanh toán theo chứng từ chi thực tế và phải được cấp có thẩm quyền duyệt dự toán trước khi thực hiện.
2. Ngoài các quy định nêu trên, Thông tư này quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù trong công tác điều tra tội phạm, cụ thể:
a) Chi hỗ trợ tiền ăn cho người làm chứng, người bị hại, người liên quan:
Khi người làm chứng, người bị hại, người liên quan được ngành Kiểm sát mời hoặc triệu tập đến địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương: Mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 150.000 đồng/ngày/người.
Khi người làm chứng, người bị hại, người liên quan được ngành Kiểm sát mời hoặc triệu tập đến địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: Mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người.
b) Chi hỗ trợ tiền đi lại, thuê phòng nghỉ (nếu có) cho người làm chứng và người bị hại, người liên quan khi được ngành Kiểm sát nhân dân mời hoặc triệu tập:
Tuỳ theo tình hình thực tế, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Cục trưởng Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định mức chi hỗ trợ tiền đi lại và thuê phòng nghỉ (nếu có) cho người làm chứng, người bị hại và người liên quan nhưng không vượt quá mức chi theo quy định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cụ thể hoá quy định của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
c) Chi bù đắp tổn thất về ngày công lao động cho người làm chứng, người bị hại, người liên quan không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong thời gian được mời hoặc triệu tập:
Do Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Cục trưởng Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét quyết định trên cơ sở mức thu nhập bình quân tính trên ngày công lao động phổ thông trên địa bàn, hoặc căn cứ theo mức thu nhập bình quân của ngành nghề người làm chứng, người bị hại, người liên quan đang làm việc.
d) Chi bồi dưỡng cho các lực lượng hỗ trợ khi thực hiện các công việc theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, của Cục Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao:
Mức chi tối đa không quá 100.000 đồng/người/ngày.
đ) Chi cho cơ sở và mạng lưới cơ sở cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động điều tra:
Trong phạm vi dự toán được giao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ vào tính chất, yêu cầu thông tin phục vụ hoạt động điều tra để quy định mức chi cho cơ sở cung cấp thông tin và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
e) Chi bồi thường thiệt hại về tài sản tham gia phục vụ quá trình điều tra bị thiệt hại (đối với những tài sản không thuộc quyền quản lý, sử dụng của ngành Kiểm sát nhân dân): Do Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Cục trưởng Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét quyết định và được ghi trong Hợp đồng thuê tài sản theo quy định của pháp luật dân sự.
Khi giá cả biến động, căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định mức chi cụ thể nhưng không vượt quá 20% mức chi tối đa quy định tại Thông tư này.
Điều 4. Lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm:
Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012, thay thế Thông tư số 02/2008/TT-BTC ngày 03/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều tra tội phạm. Riêng đối với năm 2012 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ động sắp xếp trong dự toán ngân sách năm 2012 đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện.
Viện Kiểm sát quân sự trung ương được áp dụng các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này khi tiến hành các hoạt động điều tra tội phạm theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

Bài liên quan

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,22,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,11,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,35,CMND,15,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Game,3,Giao thông,48,Giấy tờ xe,31,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,15,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,12,Phần mềm PC,93,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,19,Thủ tục hành chính,73,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,14,Trực tuyến,6,Văn bản,2132,Văn phòng,14,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Thông tư 148/2011/TT-BTC về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm
Thông tư 148/2011/TT-BTC về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm
Thông tư 148/2011/TT-BTC về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2011/11/thong-tu-1482011tt-btc-ve-lap-du-toan.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2011/11/thong-tu-1482011tt-btc-ve-lap-du-toan.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content