Điều kiện thủ tục đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú

đăng ký tạm trú
Sau đây là hướng dẫn chi tiết về những trường hợp, thủ tục, thẩm quyền đăng ký tạm trú, không đăng ký tạm trú và xóa tên trong sổ tạm trú (xóa đăng ký tạm trú). Cụ thể như sau:

1. Đăng ký tạm trú là gì, các trường hợp nào phải đăng ký tạm trú

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ (khoản 1 Điều 30 Luật Cư trú). Đăng ký tạm trú là một trong những chế định quan trọng của Luật Cư trú nhằm đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân.

Các trường hợp phải đăng ký tạm trú:

người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn. Trường hợp đến tạm trú tại xã, phường, thị trấn khác thì phải đăng ký lại.

Trường hợp nào không phải đăng ký tạm trú (gọi là lưu trú):

Các trường hợp không phải đăng ký tạm trú thì gọi là lưu trú.
Lưu trú là việc công dân (người đủ 14 tuổi trở lên) ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.
Lưu trú (tức không đăng ký tạm trú) là các trường hợp cư trú của khách vãng lai, người đi thăm thân, đi du lịch, chữa bệnh…đến ở một nơi khác trong thời gian ngắn.

Xem hướng dẫn về thông báo lưu trú TẠI ĐÂY

 2. Thủ tục, hồ sơ đăng ký tạm trú:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Luật cư trú thì: “Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đó đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản”

* Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm: 

(quy định tại Điều 16 Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến Luật cư trú)
1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu HK01 (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu); (Xem thêm: Mẫu khai nhân hộ khẩu và hướng dẫn cách ghi mẫu)
b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú.
2. Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.
3. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.
   Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú thì giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký tạm trú là một trong các giấy tờ sau đây:
a) Một trong những giấy tờ, tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều này, trừ trường hợp giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân thì văn bản đó không cần công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã;
Gồm các giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);
- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
- Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;
- Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã);
- Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác;
- Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
- Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;
- Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng để ở. Trường hợp không có giấy đăng ký thì cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc có tàu, thuyền, phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó.
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân (trường hợp văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã). Đối với nhà ở, nhà khác tại thành phố trực thuộc trung ương phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương và được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý băng văn bản;
- Giấy tờ của cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo về việc công dân có chỗ ở thuộc trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 26 của Luật Cư trú;
- Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức).
b) Văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng nếu không có một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điểm a Khoản này.
3. Trong trường hợp các văn bản pháp luật về nhà ở có thay đổi thì Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú, tạm trú phù hợp với văn bản pháp luật đó.

* Cấp sổ tạm trú và gia hạn tạm trú: (Thông tư số 35/2014/TT-BCA)

1. Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú và quy định tại Thông tư này, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng.
     Thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá 24 tháng. Hết thời hạn tạm trú, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú; thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú. Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú tại đó thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.
Mỗi hộ gia đình đăng ký tạm trú thì được cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.
2. Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết thời hạn tạm trú, cá nhân, cơ quan, tổ chức đến cơ quan Công an nơi đăng ký tạm trú để làm thủ tục gia hạn tạm trú.
 a) Hồ sơ gia hạn tạm trú, bao gồm:
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
- Sổ tạm trú;
- Học sinh, sinh viên, học viên ở tập trung trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; người lao động ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động thì phải có văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo danh sách của người quản lý
b) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an xã, phường, thị trấn phải gia hạn tạm trú cho công dân.
3. Trường hợp sổ tạm trú hư hỏng thì được đổi, sổ tạm trú bị mất hoặc hết thời hạn sử dụng thì được cấp lại. Sổ tạm trú được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ đã được cấp trước đó.
a) Hồ sơ đổi, cấp lại sổ tạm trú bao gồm:
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
- Sổ tạm trú (đối với trường hợp sổ tạm trú bị hư hỏng hoặc hết thời hạn sử dụng).
b) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an xã, phường, thị trấn phải đổi, cấp lại sổ tạm trú cho công dân.

 3. Thẩm quyền, thời hạn và thời gian cấp sổ tạm trú:

 - Trưởng Công an xã, phường, thị trấn ký cấp sổ tạm trú cho hộ gia đình và cá nhân.
 - Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn phải cấp sổ tạm trú cho người đã đăng ký tạm trú.

 4. Đối tượng được cấp sổ tạm trú:

  Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, theo mẫu của Bộ Công an.
  Đối với những người thường xuyên sinh sống ở mặt nước (nhân khẩu mặt nước), ngoài việc đăng ký thường trú tại nguyên quán hoặc bến gốc, nếu họ đến nơi khác làm ăn thì phải thông báo việc thực hiện lưu trú hoặc đăng ký tạm trú với Công an nơi đến.
     Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến Luật cư trú còn quy định thêm như sau:
      Học sinh, sinh viên, học viên ở tập trung trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; người lao động ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động thì cá nhân, cơ quan, tổ chức phải có văn bản đề nghị đăng ký tạm trú, kèm theo danh sách và được ghi vào sổ đăng ký tạm trú. Danh sách bao gồm các thông tin cơ bản của từng cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nguyên quán; dân tộc; tôn giáo; số chứng minh nhân dân; nghề nghiệp, nơi làm việc; nơi thường trú; nơi tạm trú, thời hạn tạm trú. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác nhận về việc đã đăng ký tạm trú vào danh sách đăng ký tạm trú của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Trường hợp cá nhân có nhu cầu cấp sổ tạm trú riêng thì được cấp riêng.

5. Giá trị pháp lý của sổ tạm trú:

Sổ tạm trú có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân. Sổ tạm trú mà bị mất, hư hỏng, thì người được cấp sổ tạm trú phải đến cơ quan Công an làm thủ tục xin cấp đổi, cấp lại.
Sổ đăng ký tạm trú do Công an xã, phường, thị trấn lập và lưu giữ. Việc điều chỉnh thay đổi về sổ tạm trú phải được thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Luật Cư trú.
Thông tư số 35/2014/TT-BCA còn quy định:         
       Công dân thay đổi nơi tạm trú ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn thì được cấp sổ tạm trú mới.      Quá trình đăng ký tạm trú nếu có sai sót của cơ quan đăng ký trong khi ghi sổ tạm trú thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày công dân đề nghị, cơ quan đăng ký tạm trú phải có trách nhiệm điều chỉnh trong sổ tạm trú cho phù hợp với hồ sơ đăng ký tạm trú.     Người tạm trú có trách nhiệm bảo quản, sử dụng sổ tạm trú theo đúng quy định. Phải xuất trình sổ tạm trú khi cán bộ Công an có thẩm quyền kiểm tra. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, thế chấp, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng sổ tạm trú trái pháp luật.

 6. Xóa tên trong sổ đăng ký tạm trú (xóa đăng ký tạm trú):

 Để đảm bảo nguyên tắc “… mỗi người chỉ được đăng ký tạm trú tại một nơi…” quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật Cư trú, đồng thời cũng để bảo đảm cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý một cách thực chất những người tạm trú tại địa phương, tại khoản 5 Điều 30 của Luật Cư trú đã quy định: “Người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, học tập, lao động từ sáu tháng trở lên tại địa phương  đã đăng ký tạm trú thì cơ quan đã cấp sổ tạm trú xóa tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú”.  
Thông tư số 35/2014/TT-BCA còn quy định cụ thể như sau:
"Điều 19. Xóa tên trong sổ đăng ký tạm trúCông an xã, phường, thị trấn nơi có người đăng ký tạm trú phải xóa tên của họ trong sổ đăng ký tạm trú trong các trường hợp sau:1. Người đã đăng ký tạm trú nhưng chết, mất tích.2. Người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại địa phương đã đăng ký tạm trú từ 06 (sáu) tháng trở lên.3. Người đã đăng ký tạm trú nhưng hết thời hạn tạm trú từ 30 (ba mươi) ngày trở lên mà không đến cơ quan Công an nơi đăng ký tạm trú để làm thủ tục gia hạn tạm trú.4. Người đã đăng ký tạm trú mà được đăng ký thường trú.5. Người đã đăng ký tạm trú nhưng bị cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy đăng ký tạm trú theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư này."

*Những quy định mới về đăng ký tạm trú của Luật cư trú so với quy định của pháp luật trước đây:

- Để tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý Nhà nước về cư trú nắm chắc mọi biến động về nhân khẩu trên địa bàn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân được cấp sổ, không phải làm thủ tục gia hạn, Luật cư trú không phân biệt tạm trú ngắn hạn (chỉ khai báo tạm trú) và tạm trú có thời hạn (cấp giấy chứng nhận tạm trú) như quy định cũ mà chỉ quy định hình thức tạm trú không thời hạn, tức là chỉ có một trường hợp thuộc diện đăng ký tạm trú, đó là: người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập có tính chất ổn định lâu dài tại một địa phương nhất định, không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó. Người đăng ký tạm trú được cấp sổ tạm trú và không xác định thời hạn. Trưởng công an xã, phường, thị trấn là người có thẩm quyền cấp sổ tạm trú cho hộ gia đình, cá nhân.

 Trước đây, Nghị định 51/CP và Nghị định 108/2005/NĐ-CP quy định:

 “Người từ 15 tuổi trở lên ở qua đêm ngoài nơi thường trú của mình thuộc phạm vi phường, thị trấn, xã khác phải trình báo tạm trú theo quy định. Trường hợp cha, mẹ, vợ, chồng, con thường đến tạm trú ở nhà nhau thì khai báo lần đầu trong năm.
Các trường hợp  phải đăng ký tạm trú có thời hạn bao gồm: Người thực tế đang cư trú tại địa phương nhưng chưa đủ thủ tục, điều kiện để được đăng ký hộ khẩu thường trú; người ở nơi khác đến học tập, làm việc, lao động tự do; người làm việc theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn và không thời hạn tại các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các văn phòng đại diện hoặc các chi nhánh nước ngoài tại tỉnh, thành phố của Việt Nam nếu chưa đủ điều kiện để đăng ký hộ khẩu thường trú.”
 Như vậy, so với quy định trước đây, Luật cư trú quy định đối tượng và trường hợp đăng ký tạm trú theo hướng rộng hơn, bao gồm: người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập có tính chất ổn định lâu dài tại một địa phương nhất định, không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó.
 - Về hình thức, đối tượng được cấp sổ tạm trú: nếu các văn bản pháp luật về Cư trú trước đây quy định hộ gia đình được cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn, cá nhân được cấp giấy tạm trú (đối với trường hợp đăng ký tạm trú có thời hạn) và phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng (nếu tạm trú không xác định thời hạn), thì Luật Cư trú quy định chỉ cấp cho hộ gia đình và cá nhân một loại sổ duy nhất đó là: sổ tạm trú.
 - Nghị định 51/CP và Nghị định 108/2005/NĐ-CP không xác định rõ giá trị pháp lý của giấy đăng ký tạm trú và giấy tạm trú có thời hạn.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo chủ đề liên quan:

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến: 67
 1. Nặc danh3/5/12

  phap luat nuoc minh khong ro rang. khong phai ai cung hieu duoc!!!

  Trả lờiXóa
 2. LANLAN13/5/12

  Xin cho mình hỏi, Mình có hộ khẩu thường trú tại P. Gia Thuỵ, Q. Long Biên, nay mình chuyển đến nhà trọ tại P. Sài Đồng, Q. Long Biên, vậy mình có phải đăng ký tạm trú hay không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng20/5/12

   Bạn vẫn phải đăng ký tạm trú vì khác phường

   Xóa
  2. Unknown6/1/15

   Anh ơi cho em hỏi bây giờ em muốn tách khẩu thì có cần phải xin giấy cho phép nhập khẩu tại nơi ở mới rồi mới được xin giấy tách khẩu không anh?

   Xóa
 • hoa28/5/12

  con Rể về nhà thăm ba mẹ vợ có phải đăng ký tạm trú hay không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng2/6/12

   Vẫn phải đăng ký tạm trú

   Xóa
  2. Nặc danh21/5/13

   trường hợp này ko phải đăng ký tạm trú. Đăng ký tạm trú là đăng ký nơi ở khác ngoài nơi đăng ký thường trú. Nếu con rể ở nước ngoài về thì phải đăng ký lưu trú trong khoảng thời gian là bao nhiêu ngày với công an xã.

   Xóa
 • Nặc danh1/6/12

  các chú cho cháu hỏi khi đăng ký tạm chú tạm vắng.Lệ phí co phải là 100k ko vậy ak.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng2/6/12

   Theo quy định tại thông tư 07/2008/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú thì:
   - Mức thu tối đa đối với việc đăng ký và quản lý cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh quy định như sau:
   a) Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 10.000 đồng/lần đăng ký;

   Xóa
 • Nặc danh4/6/12

  chào bạn.!
  cho mình hỏi.:
  khi đăng kí tạm trú có cần ghi tên cha và mẹ ở bản CMND photo không vậy?

  Trả lờiXóa
 • Unknown6/6/12

  cho e hỏi, vợ chồng e có thuê nhà ( cả nhà riêng ko ở cùng chủ), nhưng hợp đồng thuê nhà lại đứng tên chị gái e, thì khi đăng kí tạm trú có cần phải có giấy xác nhận cho thuê nhà của chủ nhà ko ạ? e cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh21/5/13

   Khi đăng ký tạm trú phải chứng minh được chỗ ở hợp pháp, trường hợp của bạn phải có hợp đồng thuê nhà của chủ nhà, xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy tạm vắng ( tại nơi đăng ký thường trú),

   Xóa
 • Rose Bui16/6/12

  Cho em hỏi với. Vợ chồng em, và em trai em hiện tại đang học tập và làm việc ở Đà Nẵng. Đang ở nhờ nhà của anh chị họ. Và anh chị họ chỉ có sổ đỏ đứng tên căn nhà, không có hộ khẩu ở đây. Vậy thủ tực và quy trình đăng ký tạm trú như thế nào? E cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh21/5/13

   Trường hợp của bạn, anh chị của bạn đã có sổ đỏ tức là có chõ ở hợp pháp, nếu có thời gian tạm trú tại địa phương liên tục 3 năm thì đc phép nhập khẩu. Thủ tục bao gồm : giấy chuyển hộ khẩu, sổ hộ khẩu, đơn xin nhập khẩu, photo sổ đỏ, và giấy chứng minh nhân dân.

   Xóa
 • Nặc danh18/7/12

  QUy định cũng chỉ là quy định. CÒn lại vẫn là Luật Riêng hết, Mình ở HN đăng ký tạm trú nó nói thẳng luôn làm cái này a phải đút tiền cho cấp trên mới làm được. 1 triệu làm thì làm.trong khi đấy là quyền lợi của công dân. Đúng là cái chế độ thối nát từ trên thối xuống.

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh19/7/12

  Chào anh !E muốn hỏi, e mới xây nhà trên đất của ba e cho (đất chưa có sổ đỏ),nay e
  muốn xin xác nhận nhà ở để tách khẩu và làm hộ khẩu riêng để xin bắt điện, nước nhưng cán bộ phường giải thích trường hợp của e không làm hộ khẩu riêng được vì giầy tờ cho đất là giấy viết tay không hợp lệ. Vậy để được xin bắt điện, nước e phải làm sao

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng19/7/12

   Để bắt điện nước không cần phải làm hộ khẩu. Bạn làm sổ đăng ký tạm trú là có thể bắt được điện nước.

   Xóa
 • Nặc danh20/7/12

  Cảm ơn anh!Cho e hỏi thêm trường hợp của e không tách hộ khẩu được có đúng không.E muốn tách riêng rồi nhập khẩu cho chồng e vào ( chồng e ở Quảng Ngãi và đã tách khẩu ), nhờ anh hướng dẫn cho e thủ tục về việc này. E muốn làm sổ đỏ cho ngôi nhà mới xây xong có được k, cần thủ tục gì.

  Trả lờiXóa
 • Unknown24/7/12

  Cho tôi hỏi : hiện nay tôi đang làm việc tại hà nội . Nhưng nhà tôi ở vĩnh phúc. Vậy tôi có thể xin tạm trú tạm vắng ở phường khác cạnh nơi tôi ở được k? tôi muốn xin tạm trú ở vĩnh phúc. Hiện tại tôi đang ở Vĩnh Yên ,nhưng tôi muốn làm tạm trú tạm vắng tại Phúc Yên. Như vậy có được k ? Thủ tục như thế nào ?

  Trả lờiXóa
 • quang sang6/8/12

  Cho hỏi Tôi có hộ khẩu tại Tp.HCM chung với cha mẹ. Nhưng khi lập gia đình tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng, cũng trong phạm vi Tp.HCM. Vậy tôi có cần phải khai báo tạm trú , tạm vắng không thủ tục như thế nào ? xin cám ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng8/8/12

   Bạn phải đăng ký tạm trú. Bài viết ở trên đã nêu rõ thủ tục đăng ký tạm trú.

   Xóa
 • Nặc danh14/8/12

  Chào anh ,cho tôi hỏi, tôi thuê nhà dể ở xin giấy tạm trú tạm vắng có cần phải viết rõ xin dể làm việc gì, Tôi chỉ để ở và viết là thuê nhà dể ở tạm trú một năm, chuyển đến chỗ ở khác, có đúng qui định hay không.
  Cảm ơn anh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng14/8/12

   Bạn tham khảo bài viết này: "Mẫu khai nhân hộ khẩu mới và hướng dẫn cách ghi các mẫu khai HK"
   ( http://www.tracuuphapluat.info/2012/02/mau-khai-nhan-ho-khau-va-huong-dan-cach.html )

   Xóa
 • Nặc danh15/8/12

  Chào anh Minh Hùng!Cho e hỏi,e đã có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình do ba em làm chủ hộ, hiện em đã lập gia đình và mới xây căn nhà trên diện tích đất của ba em cho(đất có giấy tờ công chứng nhưng chưa có sổ đỏ ) nay e muốn tách khẩu có được không và phải theo trình tự như thế nào mong a tư vấn giúp e, xin cảm ơn anh.

  Trả lờiXóa
 • Unknown5/9/12

  Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 • Unknown5/9/12

  chào anh Minh Hùng,a cho e hỏi là:hiện tại em đang trọ tại Tân MỸ,MỸ Đình,em đẫ đăng ký tạm trú tạm vắng và được phát sổ tạm trú tạm văng rồi,nhưng giờ cơ quan em yêu cầu phải nộp giấy xác nhận tạm trú tạm vắng,em ra ủy ban xa MỸ Đình xin nhưng người ta không cấp,vậy giờ em phải làm thế nào ah?

  Trả lờiXóa
 • thuyvu11/10/12

  cho mình hỏi, mình là sinh viên mình chuyển đến chỗ trọ mới được 2 tháng nhưng mình chưa có giấy tạm trú, khi công an viên xã đến kiểm tra thì mình không xuất trình được giấy tạm trú, Vậy mình sẽ bị xử phạt như thế nào?

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh16/10/12

  Cho tôi hỏi, hộ khẩu thường trú của tôi ở Mỹ Đức, Hà Nội, hiện tại gia đình tôi có nhà riêng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Thuộc diện KT2 thì có được cấp sổ tạm trú không? Hay chỉ được cấp giấy xác nhận tạm trú ?

  Trong hộ khẩu của gia đình tôi có mẹ già 80 tuổi và tôi, vợ, các con thì có được tách khẩu không ?

  Rất mong được hướng dẫn
  Trân trọng cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh18/10/12

  xin hỏi vợ chồng không đăng ký kết hôn có thể đăng ký tam trú ở nơi thuê phòng trọ
  công an khu vực không cho tạm trú vì không có giấy hôn thú dúng hay sai.
  xin giải đáp dùm cho,rất cám ơn.

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh29/10/12

  Xin hỏi: có phải luật pháp qui định nhà ở lâu năm sẽ được cấp giấy chủ quyền, nếu không có tranh chấp?

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh25/1/13

  Xin hoi chong la Nguoi my thi co Phai dang ky tam tru hay khong?

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh22/2/13

  giải đáp giùm em: em que ở hà tĩnh nhưng nay vào sài gòn học tập và làm việc nhưng mấy hom trước bị giật mất CMND .Vậy nếu em đi thuê nhà mà ko có CMND thì làm tạm trú được ko?do điều kiện nên em chưa về quê làm lại CMND được.có cách nào để em vẫn thuê phòng trọ ở tạm trong thời gian chưa có CMND mà vẫn hợp lệ ko?cám ơn anh.

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh1/3/13

  Cho em hỏi, em là sinh viên,vào tháng 7 năm 2012 em có lê phường xuất trình chứng minh nhân dân và đã được ghi vào sổ gì đó của phường. vậy sau bao lâu thì em phải đăng ký lại? em xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 • Unknown14/3/13

  cho hỏi mình đi ở trọ, mình đưa giấy chứng minh cho chủ nhà đi đăng kí tạm trú...sau này công an tới hỏi thì chủ trọ chưa đi đăng kí nên bị nộp phạt.giờ chủ trọ không trả lại giấy cmnd cho mình mà ổng nói nếu muốn lấy lại thì phải nộp 400k cho ổng,,là sao mình không hiểu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng14/3/13

   Chủ nhà trọ không có quyền giữ CMND của bạn. Nếu chủ nhà trọ không đưa mà nói đưa tiền mới đưa thì nói ông ta là nếu không đưa, bạn sẽ viết đơn báo cáo gởi công an phường.

   Xóa
 • Nặc danh28/3/13

  tôi có nhà riêng tại vĩnh lộc a,bình chánh.nhưng vì nhà của tôi chỉ đăng kí giấy tay nên công an chi cấp giấy đăng kí tạm trú nhưng không cấp sổ HK09,tôi không biết giấy đó có giá trị như thế nào,con tôi có thể đi học ở một trướng công lập tại nơi tôi đăng kí tạm trú không và tôi có thể đăng kí mua xe hợp pháp không tại nơi tôi đã đăng kí tạm trú

  Trả lờiXóa
 • TẬP THỂ 11/C2 PRO7/5/13

  CSGT CO QUYỀN KIỂM TRA TẠM TRÚ TẠM VẮNG KHÔNG VẬY,,MỖI LẦN TÔI XÚNG TRỌ MẤY ĐỨA BẠN CHƠI.CSGT ĐI TRỰC BÊN TRỌ.THƯỜNG XIÊNG VÀO TÁN GÁI BÊN TRONG TRỌ VÀ XIN SỐ ĐT,,VÀ THƯỜNG XUYÊN VÀO.TÌM KIẾM VÀ KIỂM TRA TẠM TRÚ TẠM VẮNG".HK BIT" CSGT CÓ QUYỀN ĐOK" KO..HAY VÀO KIỂM TRA BỒ MÌNH CÓ NGỦ VS" AI KO.CÓ AI TRẢ LỜI GIÚP TÔI DC KO


  Trả lờiXóa
 • Nặc danh18/5/13

  Toi chuan bi ket hon voi viet kieu My.Hien tai ho khau cua toi va con van con o ben nha chong.Vay cho toi hoi khi toi dang ky ket hon va lam thu tuc sang My,ho khau toi chua cat thi giay to thu tuc co bi vuong mac gi khong?Rat mong duoc su tu van cua anh.chan thanh cam on.

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh10/6/13

  Tôi quê ở trà vinh nhưng lên thành phố và làm việc tại bệnh viện từ dủ đã được ba năm nay, khổ có cái là khi lên tôi ở nhờ nhà người cô thì không có đăng ký tạm trú nhưng giờ tôi muốn nhập hộ khẩu vào nhà cô thì phải làm thế nào, tôi có được nhập hộ khẩu liền hay không hay phải đợi đăng ký tạm trú một năm nữa mới được nhập hộ khấu? xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh14/6/13

  Chào anh Minh Hùng cho em hỏi chút:
  - Em đi đăng ký tạm trú mà CA bắt phải photo CMND có công chứng. Mặc dù có đem bản chính CMND và bản photo để nộp và đối chiếu nhưng mấy anh CA không chịu. Vậy yêu cầu công chứng là đúng hay sai?
  - Em khai báo 10/2009 -> 05/2010 tạm trú ở điểm A và tháng 06/2010 -> 10/2012 ở điểm B. CA nói vậy khoảng thời gian 05/2010 và 06/2010 mày ở đâu? => CA không chịu và yêu cầu về làm lại: phải từ 05/2010 ->10/2012 mới chịu. Vậy đúng hay sai? hay là hành luật
  - Em khai báo trước đây tạm trú ở quận khác và có sổ tạm trú. Nay đăng ký tạm trú mới CA yêu cầu quay về chổ củ xác nhận có tạm trú ở đó. Cái này là đúng hay sai?
  Đang rất bức xúc với CA ở đây. Xin anh trả lời giúp.

  THANH DUY

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh24/7/13

   Câu trả lời nhanh và ngắn gọn nhất dành cho bẹn đó là :"HẢY GỌI SỰ TRỢ GIÚP TỪ ANH PHONG". cái anh "PHONG"này giỏi lắm đấy. Mấy cáivấn đề nho nhỏ này ảnh giúp giải quyết hết.

   Xóa
 • Nặc danh27/6/13

  Chào anh Minh Hùng

  Trường hợp của tôi: ông bà ngoại tôi mất, nhà chỉ có những giấy tờ chứng minh nhà đất là của ông bà chứ chưa làm hộ khẩu. Nhà thuộc quyền thừa hưởng của mẹ và dì tôi, chưa làm xong thủ tục thừa hưởng tài sản. Mấy năm nay để trống cho thuê, nay vợ chồng tôi về đó sửa nhà giữ nhà và để ở, vậy khi tôi đi đăng ký tạm trú thì cần những thủ tục gì ạ? Và có khó khăn gì không? Rất mong được anh tư vấn. Xin cảm ơn.

  T.Trà

  Trả lờiXóa
 • Unknown2/7/13

  Chào bạn, mình muốn xây nhà trọ trên đất của ba mẹ cho, nhưng mình không có hộ khẩu ở nơi đó , cho mình hỏi nếu mình muốn xây dựng và đứng tên của mình thì cần những giấy tờ gì ?

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh12/7/13

  Chao anh Minh Hùng
  Cho e xin hỏi: Em quê ở Hà Tây cũ lấy chồng về Nghệ An. Nay cả gia đình e ra quê mẹ đẻ Hà Tây cũ( Hà Nội) làm ăn sinh sống tạm thời. Con trai e đi xin đi học lớp 1 ở đây thì các cô giáo yêu cầu có giấy tờ tạm trú trong 2-3 ngày tới nếu không là hết hạn được xin nhập học. Em lên xã xin tạm trú cán bộ xã yêu cầu e các giấy tờ sau có đúng không ạ: Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, Bản sao có công chứng sổ đỏ đất của bố mệ đẻ e, Phiếu đồng ý của chủ hộ cho tạm trú, photo công chứng sổ hộ khẩu và chứng minh ...rất nhiều giấy tờ anh ạ. Và cho e xin hỏi Em có mang theo GIẤY TẠM VẮNG Ở QUÊ CŨ rồi nhưng giờ cán bộ CA xã lại bảo e phải về quê xin xác minh ở quê chồng đúng là công dân sinh sống ở đó và có tiền án tiền sự gì không. Thực sự quá khó cho e vì e ở quá xa và e lại đang đi làm thuê, đi về e thì đâu có đơn giản mà em lại đang đi làm thuê nghỉ dài ngày vậy thì chủ không cho.
  Cho e xin hỏi làm thủ tục tạm trú mà lại phức tạp vậy sao anh. Em tưởng chỉ cần có giấy TẠM VẮNG lên xin tạm trú là được ngay.
  E cứ thắc mắc nếu thủ tục đăng ký tạm trú như công an nói trên thì tất cả các sinh viên hay ai ra Hà Nội đều vậy sao. Nếu là ở trọ thì ai là người cho mượn sổ đỏ đất mà đi photo được hả a. E không hiểu sổ đỏ đất liên quan gì đến việc tạm trú.
  Nhờ anh giải đáp thắc mắc cho e.
  E xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng14/7/13

   Công an xã hướng dẫn không đúng trường hợp của bạn. Không cần photo công chứng sổ đỏ, HKhẩu, không cần giấy xác nhận TATS của chồng. Bạn có thể lên CA Quận huyện để họ giải thích thêm cho bạn. Hoặc bạn có thể viết đơn khiếu nại gởi Trưởng CA xã, Trưởng CA Quận huyện để được xem xét giải quyết

   Xóa
 • Nặc danh12/7/13

  Cho tôi hỏi: Gia đình tôi ở tp Hồ Chí Minh có thuê một em gái 17 tuổi quê ở Nghệ An để giúp việc nhà. Em này lúc trước có CMND nhưng để mất lúc nào không biết.Vậy nếu ko có CMND thì làm tạm trú được ko? Rất mong nhận được trả lới của Quý báo, xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng14/7/13

   Vậy thì phải làm lại CMND. Không có CMND thì làm sao chứng minh được bạn là ai?

   Xóa
 • Nặc danh17/7/13

  Chào anh Hùng,
  Tôi thuộc diện KT2 ở HN. Hôm trước các chú CA phường bảo sau 2 năm phải chuyển hộ khẩu về nơi tôi đang sinh sống. Điều này có đúng không? Vì tôi thấy trong Luật Cư trú không có khoản nào nói về điều này.

  Đoàn Nam

  Trả lờiXóa
 • Unknown29/7/13

  Cho em hỏi, nhà em chuyển chổ mới ( SỐ nhà khác, khóm khác ) nhưng cùng 1 khu phố, cùng 1 Thị trấn , cùng 1 Huyện thì có cần phải đăng kí tạm trú để làm hộ chiếu không vậy mọi người .

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh30/7/13

  Tôi mua nhà bằng giấy tay năm 2007 và làm được KT3 6 năm nhưng giấy KT3 đã hết hạn,tôi xin đổi sổ mới nhưng CSKV không chấp nhận đổi cho tôi.Bây giờ tôi phải làm thế nào để được cấp lại sổ mới?

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh30/7/13

  trả lời giúp tôi ở câu trên.Xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh20/8/13

  anh ơi cho em hỏi là hộ khẩu em ở phường 5, anh xã và con gái ở phường 6, em thi dang kinh doanh ở phường 1 cũng được 5 nam rồi (em đứng tên giấy phép kinh doanh). nay e muốn con mình học phường 1 luôn để tiện đưa rước thi có thể đăng ký tạm vắng tạm trú cho 2 me con dược không? vậy có thể học ở trường công lập được không ah? em cảm ơn anh.

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh24/8/13

  cho e hỏi .muốn đổi lại thời gian tạm trú thì phải làm sao ạk

  Trả lờiXóa
 • Unknown27/9/13

  Toi muon hoi ? Toi lam chu xay dung thi hom nay lam cho nay ngay mai toi lam cho khac vay theo luat cu tru toi co phai lam giay cu tru khong .con neu nhu toi lam trong tinh nhung khac huyen vay toi co phai lam giay cu tru ko .ma toi hoi mot cau nay neu nhu vay thi sinh ra cai cmt nhan dan de lam cai gi nua vo tac dung ....?

  Trả lờiXóa
 • Unknown27/9/13

  Noi trung luat viet nam rac dối .

  Trả lờiXóa
 • Unknown27/9/13

  Toi muon hoi ? Toi lam chu xay dung thi hom nay lam cho nay ngay mai toi lam cho khac vay theo luat cu tru toi co phai lam giay cu tru khong .con neu nhu toi lam trong tinh nhung khac huyen vay toi co phai lam giay cu tru ko .ma toi hoi mot cau nay neu nhu vay thi sinh ra cai cmt nhan dan de lam cai gi nua vo tac dung ....?

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh24/10/13

  Hưu ích lắm

  Trả lờiXóa
 • Link26/11/13

  Chào chú hùng
  trước đây gia đình con ở DakLak nhưng đã chuyển xuống Bình Phước từ năm 2009 , hiện tại con đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai, con muốn chuyển hộ khẩu tư Bình Phước xuống Đồng Nai (nhập khẩu vào nhà chị gái ruột ) và đổi lại chứng minh nhân dân ở đồng nai thì cần những thủ tục như thế nào ạ

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh3/12/13

  chào a hùng.tôi ở cùng huyện tam trú thị trấn hơn một năm,vùa rồi công an đến kiểm tra lúc mười hai giờ khuya lúc đó tôi ở bênh viện không có ở nhà sáng hôm sau tôi lên đăng kí tạm trú,ông công an biểu tôi viết tường trinh rồi hỏi hơp đồng thuê đất tôi photo đem lên ổng hoi sổ đỏ tôi nói không biết ông này biêu tôi gọi chủ đât câm sổ đo lên cùng tôi như vậy có đúng không.rôi ông này noi là sẻ truc xuất tôi khỏi địa bn ổng quản lý,như vậy có đúng không ạ,liệu tôi có bi đuổi đi không ạ,hay là bị phạt hành chính.xin giải thích dùm em với ạ,e rất lo sợ bị đuổi vì em thuê đất cất nhà lam nghề rất mong anh giải thích dùm

  Trả lờiXóa
 • hải yến3/12/13

  Cho tôi hỏi tạm trú không khai báo là bị phạt hành chính hay sẻ bị đuổi khỏi nơi đang tạm trú,xin trả lời dùm ôi với

  Trả lờiXóa
 • hai yên4/12/13

  trả lời dùm tôi câu trên cho tôi hiểu với rât cam ơn

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh13/1/16

  công ty e có hơn 80 công nhân làm việc nhưng chỉ có 20 người là ở lại qua đêm vậy e xin hỏi những người làm việc trong ngày kia ở những xã khác cùng huyện hoặc huyện khác mà đi làm sáng đi chiều về thì có phải đăng ký tạm trú cho tất cả công nhân không thuộc địa bàn xã quản lý CTy không hay chỉ phải đăng ký tạm trú cho 20 người ở lại qua đêm thôi ạ?

  Trả lờiXóa
 • Nặc danh3/4/16

  em có hộ khẩu ở một căn nhà ở phường Phước Long B, quận 9 nhưng em không ở đó, em thuê một căn nhà khác để ở cũng ở phường phước Long B, quận 9. Vậy em có phải đăng ký tạm trú, tạm vắng không?. xin cám ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh Hùng9/4/16

   Do nơi bạn đang ở vẫn ở trong phạm vi của Phường Phước Long B nên bạn không cần phải làm thủ tục đăng ký tạm trú.

   Xóa
Lưu ý:
- Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

- Đọc kỹ phần Hỏi - Đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời.

Tên

Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,21,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,11,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,34,CMND,15,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Game,3,Giao thông,48,Giấy tờ xe,31,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,15,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,12,Phần mềm PC,92,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,19,Thủ tục hành chính,73,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,14,Trực tuyến,6,Văn bản,2132,Văn phòng,14,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Điều kiện thủ tục đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú
Điều kiện thủ tục đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú
Các trường hợp, điều kiện đăng ký tạm trú, không đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú theo quy định của Luật cư trú mới nhất.
https://4.bp.blogspot.com/-fLKqHm5jUBU/WxqYsrOOaRI/AAAAAAAALAc/ImDC9xIH4FQxFhDHbPF9hoORAAAZQxmHQCLcBGAs/s1600/dang%2Bky%2Btam%2Btru-min.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-fLKqHm5jUBU/WxqYsrOOaRI/AAAAAAAALAc/ImDC9xIH4FQxFhDHbPF9hoORAAAZQxmHQCLcBGAs/s72-c/dang%2Bky%2Btam%2Btru-min.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-6-truong-hop.html
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/
https://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-6-truong-hop.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content