Mẫu Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

In
Mẫu số 04a/ĐK: ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mẫu số 04a/ĐK

 

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày… / … / …

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

     (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

 

Kính gửi: UBND ...............................................................

 

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................

  ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................   

  1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):

..................................................................................................................................................

 

2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   2.1.Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…;

   2.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................................

   2.4. Diện tích: …………............. m2;  Hình thức sử dụng:    + Sử dụng chung: ….......….. m2

                                                                                                      + Sử dụng riêng: ..…......… . m2

  2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................

  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................  

 

3. Tài sản gắn liền với đất:

  3.1. Loại tài sản (ghi loại nhà hoặc loại công trình, loại cây):..................................................;

  3.2. Diện tích chiếm đất (ghi xây dựng của nhà, công trình hoặc diện tích có cây): .................m2;

  3.3. Thông tin khác (đối với nhà) gồm : Số tầng : ... , Kết cấu :.............................................. ;

      Đối với căn hộ chung cư gồm : Căn hộ số : ... , tầng số : ... , diện tích sử dụng :......... m2;

 

 4. Những giấy tờ nộp kèm theo :

   ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................                                                                                ...................................................................................................................................................

 

 5. Nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………………………...

 

             

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                           ……………....., ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)

 

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

- Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................;

- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………...;

- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: ...............................................................................

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất : ....................................................................................

Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

Ngày….. tháng…. năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

 

 

 

 

Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ...

                                                                                          Thủ trưởng cơ quan

                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)

 

 

     

 

Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;

- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;

- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền”, nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

- Trường hợp người sử dụng đất xin cấp một GCN chung cho nhiều thửa đất thì tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 bỏ trống không ghi; điểm 2.4 ghi tổng diện tích các thửa; điểm 4 ghi chú "- Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp cùng một GCN"* Hướng dẫn viết đơn: Tên người sử dụng đất: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; đối với thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử dụng (trừ trường hợp thửa đất có nhà chung cư) thì ghi các thông tin về người xin cấp GCN và lập danh sách những người cùng sử dụng đất khác theo Mẫu 04b/ĐK kèm theo.