Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Tố tụng hình sự của Công an kèm theo Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA(C11)

  BỘ CÔNG AN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 789/2007/QĐ-BCA
  Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2007 
   QUYẾT ĐỊNH
  BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1351/2004/QĐ-BCA(C11) NGÀY 18/11/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
  Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;
  Căn cứ Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự;
  Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an;
  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 44 biểu mẫu bổ sung, 15 biểu mẫu sửa đổi các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng Công an nhân dân ban hành theo Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 18/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an (có danh mục biểu mẫu bổ sung, sửa đổi kèm theo)
  Điều 2. Việc in, phát hành các biểu mẫu phải bảo đảm yêu cầu tại Danh mục biểu mẫu sửa đổi, bổ sung biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự ban hành kèm theo Quyết định này.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  Điều 4. Các đồng chí Tổng cục Trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Thượng tướng Lê Thế Tiệm
  DANH MỤC BIỂU MẪU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 789/2007/QĐ-BCA ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an)
  A. CÁC BIỂU MẪU TỐ TỤNG HÌNH SỰ BỔ SUNG
  STT
  Tên biểu mẫu
  Ký hiệu
  Đ/v
  Chất liệu
  Khổ (cm)
  Mặt in
  Ghi chú
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)

  I. Các quyết định


  1
  Quyết định phân công Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra xác minh tố giác, tin báo về tội phạm
  01QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  2
  Quyết định thay đổi Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra trong việc điều tra vụ án hình sự
  02QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  3
  Quyết định hủy bỏ Quyết định phân công Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra trong việc điều tra vụ án hình sự
  03QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  4
  Quyết định thay đổi Quyết định của Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra (hoặc Điều tra viên)
  04QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  5
  Quyết định hủy bỏ Quyết định của Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra (hoặc Điều tra viên)
  05QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  6
  Quyết định áp giải người bị kết án phạt tù
  06QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  7
  Quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn
  07QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A3
  2

  8
  Quyết định trưng cầu định giá tài sản
  08QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  9
  Quyết định trưng cầu định giá lại tài sản
  09QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  10
  Quyết định về việc giải quyết khiếu nại
  10QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A3
  2

  11
  Quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại
  11QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  12
  Quyết định phân công xác minh nội dung tố cáo
  12QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  13
  Kết luận xác minh nội dung báo cáo
  13KL
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A3
  2

  14
  Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp
  14L
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  15
  Quyết định phân công cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
  15QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  16
  Quyết định thay đổi cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
  16QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  17
  Quyết định hủy bỏ quyết định phân công cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
  17QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  18
  Quyết định thay đổi quyết định của cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
  18QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  19
  Quyết định hủy bỏ quyết định của cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
  19QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  20
  Quyết định ủy nhiệm cho cấp phó cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
  20QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1


  II. Đề nghị phê chuẩn các văn bản khác


  1
  Đề nghị phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ
  01VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  2
  Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can
  02VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  3
  Đề nghị phê chuẩn Quyết định bổ sung / thay đổi Quyết định khởi tố bị can
  03VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  4
  Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp
  04VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  5
  Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam
  05VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  6
  Đề nghị phê chuẩn Lệnh tạm giam
  06VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  7
  Đề nghị phê chuẩn Lệnh khám xét
  07VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  8
  Đề nghị phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
  08VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  9
  Đề nghị áp dụng thủ tục rút gọn
  09VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  10
  Đề nghị gia hạn tạm giam
  10VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  11
  Đề nghị gia hạn thời hạn điều tra
  11VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  12
  Đề nghị ra Quyết định chuyển vụ án
  12VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  13
  Đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn
  13VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  14
  Đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn
  14VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  15
  Yêu cầu phân công người bào chữa
  15VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  16
  Thông báo về việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại
  16VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  17
  Thông báo về việc khám xét khẩn cấp
  17VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  18
  Thông báo về việc thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
  18VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1


  III. Các biên bản


  1
  Biên bản dẫn giải người làm chứng
  01BB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  2
  Biên bản áp giải bị can / bị cáo tại ngoại
  02BB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  3
  Biên bản giao, nhận người làm chứng bị dẫn giải / bị can (bị cáo) bị áp giải
  03BB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  2

  4
  Biên bản về việc người phạm tội ra tự thú (đầu thú)
  04BB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A3
  2

  5
  Biên bản phạm tội quả tang
  05BB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A3
  2

  6
  Biên bản bắt, khám xét
  06BB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A3
  2


  B. CÁC BIỂU MẪU TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI

  STT
  Tên biểu mẫu
  Ký hiệu
  Đ/v
  Chất liệu
  Khổ (cm)
  Mặt in
  Ghi chú
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)

  I. Các quyết định


  1
  Quyết định không khởi tố vụ án hình sự
  21QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  2
  Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự
  22QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  3
  Quyết định khởi tố bị can
  23QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  4
  Quyết định cho đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm
  24QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  5
  Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án
  25QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  6
  Quyết định xử lý vật chứng
  26QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  7
  Quyết định trưng cầu người phiên dịch
  27QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  8
  Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn
  28QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  9
  Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn
  29QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  10
  Quyết định truy nã
  30QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  11
  Quyết định đình nã
  31QĐ
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1


  II. Mẫu lệnh


  12
  Lệnh bắt khẩn cấp
  32L
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1

  13
  Lệnh kê biên tài sản
  33L
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A4
  1


  III. Các văn bản khác


  14
  Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể
  07BB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A3
  2

  15
  Lý lịch bị can
  19VB
  tờ
  Giấy trắng 58g/m2
  A3
  2

   Tổng số: 59 biểu mẫu
   (Công báo số 536+537 ngày 05/8/2007)

  Bài liên quan

  Tên

  Anti Virus,11,Âm thanh,4,Bảng lương,22,Bảo hiểm,6,Biểu mẫu,11,Bình luận BLHS,24,Bộ Luật,49,Calendar,9,Cán bộ công chức,35,CMND,15,Cư trú,14,Dân sự,10,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,18,Đầu tư - Đấu thầu,19,Ebook,11,Game,3,Giao thông,48,Giấy tờ xe,31,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,18,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,13,Khai sinh,9,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,15,Luật cơ bản,92,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,59,Nghĩa vụ quân sự,9,Phần mềm điện thoại,12,Phần mềm PC,92,Quyết định,1,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,19,Thủ tục hành chính,73,Tố tụng hình sự,12,Trắc nghiệm,14,Trực tuyến,6,Văn bản,2132,Văn phòng,14,Video,4,Xây dựng,11,Xử phạt,2,
  ltr
  item
  Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Tố tụng hình sự của Công an kèm theo Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA(C11)
  Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Tố tụng hình sự của Công an kèm theo Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA(C11)
  Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Tố tụng hình sự của Công an.
  Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
  https://www.tracuuphapluat.info/2010/11/quyet-dinh-7892007qd-bca-sua-oi-bieu.html
  https://www.tracuuphapluat.info/
  https://www.tracuuphapluat.info/
  https://www.tracuuphapluat.info/2010/11/quyet-dinh-7892007qd-bca-sua-oi-bieu.html
  true
  1624770636553188390
  UTF-8
  Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Đọc tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content