Toàn văn Thông tư 05/1999/TT-BXD hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất được hỗ trợ đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 118/TTG

BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/1999/TT-BXD
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1999
THÔNG TƯ
CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 05/1999/TT-BXD NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/TTG NGÀY 27/02/1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Quyết định số 118/TTg Ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở, để giải quyết một số vướng mắc trong cách tính hỗ trợ tiền sử dụng đất, sau khi thống nhất với Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã Hội, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Tại mục c khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 118/TTg quy định người có công với cách mạng nếu mua nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hỗ trợ từ 65% đến 100% tiền sử dụng đất.
Các mức hỗ trợ tiền sử dụng đất từ 65% đến 100% nêu trên được tính trên 100% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo khung giá của Chính phủ (không phải tính trên 40% giá đất quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ).
2. Tại khoản 6 Điều 2 của Quyết định số 118/TTg quy định trong một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi về nhà ở, nếu được xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thì được cộng chế độ ưu đãi của từng người thành chế độ ưu đãi của cả hộ, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức ưu đãi cao nhất quy định tại Quyết định số 118/TTg.
Nguyên tắc cộng chế độ ưu đãi của nhiều người phải cộng phần chênh lệch giữa mức được hỗ trợ của từng người với tỷ lệ được miễn giảm chung (60% theo quy định tại NĐ 61/CP) thành chế độ ưu đãi của cả hộ.
Ví dụ: Trong một hộ gia đình có 2 người thuộc diện được ưu đãi là ông A và bà B. Ông A được hỗ trợ tiền sử dụng đất ở mức 70%, bà B được hỗ trợ tiền sử dụng đất ở mức 65%.
Theo quy định tại Nghị định số 61/CP, mọi người khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chỉ phải trả 40% (đã được giảm 60%) tiền sử dụng đất, như vậy ông A được giảm thêm 10%, bà B được giảm thêm 5% tiền sử dụng đất so với người mua nhà ở chưa tính chế độ hỗ trợ.
Theo Quyết định số 118/TTg thì hộ gia đình ông A và bà B được giảm tiền sử dụng đất là: 10% + 5% = 15% và còn phải trả: 40% - 15% = 25% tiền sử dụng đất khi mua nhà ở theo Nghị định số 61/CP.
Nếu hộ gia đình có nhiều người có công với Cách mạng thuộc diện được hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì cách tính cũng thực hiện tương tự như trên.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các cấp, các ngành trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư hướng dẫn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh đến Bộ Xây dựng và Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội để giải quyết.

Nguyễn Mạnh Kiểm
(Đã ký)