Toàn văn Chỉ thị 166-TTg thực hiện quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 166-TTg
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1996
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/TTG NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 1996 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở
Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.
Hỗ trợ cải thiện nhà ở là một trong những chính sách đền ơn, đáp nghĩa quan trọng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân đối với những người có công trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.
Trong điều kiện kinh tế của đất nước hiện nay, thực hiện chính sách nhà ở cho người có công với cách mạng trên một diện rộng với nhiều đối tượng là việc làm khó khăn và phức tạp, đòi hỏi phải giải quyết chu đáo, thận trọng.
Trong tổ chức thực hiện Quyết định 118/TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng những điểm sau đây:
1. Việc tặng nhà tình nghĩa nói tại Điều 2 của Quyết định số 118/TTg áp dụng cho những người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là thực hiện Điều 5 của Pháp lệnh. Nhà được tặng (cấp) hoặc hỗ trợ có thể là nhà thuộc quỹ nhà ở hiện có (trừ diện nhà do yêu cầu quy hoạch không chuyển thành sở hữu tư) hoặc nhà ở xây dựng mới thuộc sở hữu Nhà nước.
2. Đối với người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mất thì địa phương xem xét từng trường hợp, vận dụng giải quyết cho thân nhân chủ yếu của họ còn sống (bố, mẹ đẻ, vợ, chồng).
3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải điều tra nắm chắc các đối tượng chính sách trên địa bàn, xây dựng phương án và kế hoạch toàn diện, cụ thể; xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, tham khảo ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và Hội cựu chiến binh. Cần tổ chức thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm rồi mới thực hiện ra diện rộng; bảo đảm giải quyết chính sách theo đúng tinh thần của Pháp lệnh. Khi nảy sinh vấn đề quá phức tạp thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều người thuộc diện chính sách, sau khi tổ chức thực hiện thí điểm, tổng kết rút kinh nghiệm cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi tiếp tục thực hiện ra diện rộng.
4. Bộ Xây dựng, Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội phải chỉ đạo cụ thể, theo dõi chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Quyết định 118/TTg của các tỉnh, thành phố, phổ biến kịp thời những kinh nghiệm tốt cho các tỉnh áp dụng, phát hiện uốn nắn kịp thời những sai sót, lệch lạc; tổng hợp đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để có sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế.
5. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Quyết định 118/TTg của địa phương mình cho Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở với Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. 

Trần Đức Lương
(Đã ký)