Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh

Tham khảo thêm
cấm kinh doanh      Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. (Khoản 16 Điều 4 Luật DN 2014)
    Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định 43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 và Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp, quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và điều kiện để được kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó như sau:

a) Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH
(quy định tại Phụ lục I Nghị định 59/2006/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi)
TT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Văn bản pháp luật hiện hành
Cơ quan quản lý ngành
A
Hàng hóa


1
Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng
Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996; Nghị định số 100/2005/NĐ-CP
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
2
Các chất ma túy
Luật Phòng, chống ma túy năm 2000; Nghị định số 67/2001/NĐ-CP; Nghị định số 133/2003/NĐ-CP
Bộ Công an
3
Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế)
Nghị định số 100/2005/NĐ-CP
Bộ Công nghiệp
4
Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách
Luật Xuất bản năm 2004; Nghị định số 03/2000/NĐ-CP
Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an
5
Các loại pháo
Nghị định số 03/2000/NĐ-CP
Bộ Công an
6
Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả cả chương trình trò chơi điện tử)
Nghị định số 03/2000/NĐ-CP
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an
7
Thuốc thú y, thuốc bo vthực vt cm hoc chưa được phép sử dng ti Vit Nam theo quy định ti Pháp lnh Thú y, Pháp lnh Bo vkim dịch thực vt
Pháp lnh Thú y năm 2004; Pháp lnh Bo vvà kim dịch thc vt năm 2001
Bộ Nông nghip và Phát trin nông thôn, Bộ Thy sn
8
Thực vt, động vt hoang dã (bao gồm cvt sng và c bộ phn ca cng đó được chế biến) thuộc danh mục điu ước quốc tế mà Vit Nam là thành viên quy định và c loại thực vt, động vt quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác sử dụng
Công ước CITES; Nghị định số 32/2006/-CP
Bộ Nông nghip và Phát trin nông thôn, Bộ Thy sn
9
Thy sn cấm khai thác, thủy sn có dư lượng cht độc hi vượt quá giới hn cho phép, thy sn có độc tố tự nhiên gây nguy him đến tính mng con người
Lut Thy sn năm 2003
Bộ Thy sn
10
Phân bón không có trong danh mục được phép sn xut, kinh doanh và sử dụng ti Vit Nam
Nghị định s113/2003/NĐ-CP
Bộ Nông nghip và Phát trin nông thôn
11
Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sn xut, kinh doanh; giống cây trồng gây hi đến sn xut và sức khe con người, môi trường, hệ sinh thái
Pháp lnh Giống cây trồng năm 2004
Bộ Nông nghip và Phát trin nông thôn
12
Giống vt nuôi không có trong danh mục được phép sn xut, kinh doanh; giống vt nuôi gây hi cho sức khỏe con ngưi, nguồn gen vt nuôi, môi trường, hệ sinh thái
Pháp lnh Giống vt nuôi năm 2004
Bộ Nông nghip và Phát trin nông thôn; Bộ Thủy sn
13
Khoáng sn đc bit, độc hi
Luật Khoáng sản năm 1996; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP
Bộ Tài nguyên và Môi trường
14
Phế liu nhp khu gây ô nhim môi trường
Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994
Bộ Tài nguyên và Môi trường
15
Các loi thuốc cha bnh cho người, các loi vc xin, sinh phm y tế, mphm, hóa cht và chế phm dit côn trùng, dit khun trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng ti Vit Nam
Lut Dược năm 2005; Pháp lnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003
Bộ Y tế
16
Các loi trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng ti Vit Nam
Pháp lnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003
Bộ Y tế
17
Phụ gia thực phm, cht hỗ trchế biến thực phm, vi chất dinh dưỡng, thc phm chức năng, thực phm có nguy cơ cao, thc phm được bo qun bng phương pháp chiếu x, thực phm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nnước có thm quyn cho phép
Pháp lnh Vệ sinh an toàn thực phm năm 2003
Bộ Y tế
18
Sn phm, vt liu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole
Nghị định số 12/2006/-CP
Bộ Xây dng
319
Thuốc lá điếu, xì gà các dng thuốc lá thành phm khác nhp lu
Nghị định này
Bộ Công Thương
B
Dch vụ


1
Kinh doanh mi dâm, tổ chức mi dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em
Nghị định số 03/2000/-CP
Bộ Công an
2
Tổ chức đánh bạc, bc dưới mọi hình thức
Nghị định số 03/2000/-CP
Bộ Công an
3
Dch vụ điu tra mt xâm phm lợi ích của Nhà nưc, quyn và lợi ích hợp pháp của tchc, cá nhân
Nghị định số 14/2001/-CP
Bộ Công an
4
Hot động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhm mục đích kiếm lời
Nghị định số 68/2002/-CP
Bộ Tư pháp
5
Hot động kinh doanh môi giới nhn cha, m, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhm mục đích kiếm lời
Nghị định số 68/2002/-CP
Bộ Tư pháp
Lưu ý: Nghiêm cấm thương nhân và tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hoạt động có liên quan đến thương mại tại Việt Nam kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh. Việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo danh mục nêu trên trong trường hợp cụ thể phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

b) Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HẠN CHẾ KINH DOANH
(quy định tại Phụ lục II Nghị định 59/2006/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi)
TT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Văn bản pháp luật hiện hành
Cơ quan quản lý ngành
A
ng hóa


1
Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ
Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Thể dục -Thể thao
2
Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị phát bức xạ hoặc nguồn phóng xạ
Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996; Nghị định số 50/1998/NĐ-CP
Bộ Khoa học và Công nghệ
4
Hóa chất bảng 2 và bảng 3 (theo Công ước quốc tế)
Nghị định số 100/2005/NĐ-CP
Bộ Công nghiệp
5
Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến)
Công ước CITES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6
Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác
Nghị định số 76/2001/NĐ-CP và Nghị định này
Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại
7
Rượu các loại
Nghị định này
Bộ Công nghiệp
B
Dịch vụ


1
Dịch vụ karaoke, vũ trường
Nghị định số 11/2006/NĐ-CP; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an

c. Điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh (Điều 6 Nghị định 59/2006/NĐ-CP)

1. Hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật;
b) Thương nhân kinh doanh phải là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
c) Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;
d) Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên trực tiếp mua bán hàng hóa, nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ phải bảo đảm các yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và sức khỏe theo quy định của pháp luật;
đ) Phạm vi, quy mô, thời gian, địa điểm kinh doanh, số lượng thương nhân tham gia kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh phải phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù và quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ đó trong từng thời kỳ;
e) Thương nhân kinh doanh phải có Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.
2. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy định về kinh doanh mặt hàng thuốc lá, rượu phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, thương nhân phải thường xuyên bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh.
4. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và hướng dẫn việc cấp Giấy phép kinh doanh.

d. Kiểm tra điều kiện kinh doanh (Điều 8 Nghị định 59/2006/NĐ-CP)

1. Nội dung kiểm tra điều kiện kinh doanh:
Thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện kinh doanh và việc thực hiện điều kiện kinh doanh trong quá trình kinh doanh.
2. Hình thức kiểm tra điều kiện kinh doanh:
a) Kiểm tra định kỳ: kiểm tra theo từng thời gian nhất định việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thương nhân đã đăng ký kinh doanh. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành quy định, công bố thời gian thực hiện việc kiểm tra định kỳ;
b) Kiểm tra không định kỳ: kiểm tra khi thương nhân có dấu hiệu không tuân thủ các điều kiện quy định.

Bài liên quan

HỎI VÀ ĐÁP

Tổng số ý kiến
Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,3,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,42,Calendar,9,Cán bộ công chức,11,CMND,11,Cư trú,13,Dân sự,9,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,16,Đầu tư - Đấu thầu,10,Ebook,11,Giao thông,37,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,16,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,11,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,10,Luật cơ bản,68,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,9,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,12,Thủ tục hành chính,56,Tố tụng hình sự,9,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1831,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh
Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh
Các loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh theo quy định của Chính phủ mới nhất.
https://2.bp.blogspot.com/-B33XC1pElR8/VyLlvm-GBGI/AAAAAAAAHfY/E-GoTPbp2hYFTg1kQQLiQtHTsg7lxmtbwCLcB/s200/kinh%2Bdoanh%2Bco%2Bdieu%2Bkien.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-B33XC1pElR8/VyLlvm-GBGI/AAAAAAAAHfY/E-GoTPbp2hYFTg1kQQLiQtHTsg7lxmtbwCLcB/s72-c/kinh%2Bdoanh%2Bco%2Bdieu%2Bkien.jpg
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
http://www.tracuuphapluat.info/2016/04/hang-hoa-dich-vu-cam-han-che-kinh-doanh.html
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/2016/04/hang-hoa-dich-vu-cam-han-che-kinh-doanh.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TRÊN WEBSITE ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy