Toàn văn Thông tư 04/2001/TT-BXD bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg

BỘ XÂY DỰNG
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/2001/TT-BXD
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2001
THÔNG TƯ
CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 04/2001/TT-BXD NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ 31 THÁNG 12 NĂM 1944 VỀ TRƯỚC CẢI THIỆN NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2000/QĐ-TTG NGÀY 3/2/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở;
Sau khi thống nhất ý kiến với Ban tổ chức Trung ương Đảng (Văn bản số 152/CV-TCTW ngày 6/6/2001), Bộ Tài chính (Văn bản số 4773/TC-CSTC ngày 25/5/2001), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn bản số 1228/LĐTBXH-TBLS ngày 10/5/2001) và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 710/CP-CN ngày 6/8/2001). Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở như sau:
I. VỀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
1. Người tham gia hoạt động cách mạng được quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là QĐ 20) bao gồm cả những người được kết nạp vào Đảng hoặc kết nạp lại trước ngày 19/8/1945 đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận;
2. Người tham gia hoạt động cách mạng quy định tại khoản 1 trên đây hiện đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người hoạt động cách mạng trước 1945 theo Thông tư số 32/TT-TC ngày 14/10/1960 của Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn thi hành chính sách đối với cán bộ, Đảng viên hoạt động lâu năm" và Thông tư số 03/NV ngày 1/2/1963 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hướng dẫn "thi hành chế độ trợ cấp ưu đãi công nhân, viên chức Nhà nước có công lao, thành tích khi về hưu" nhưng chưa có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền thì đề nghị các Bộ, ngành, địa phương lập danh sách (kèm hồ sơ theo quy định về việc công nhận người hoạt động cách mạng trước năm 1945) gửi về Ban Tổ chức Trung ương Đảng thẩm định, để có văn bản thống nhất trước khi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại QĐ 20.
II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ:
1. Trường hợp trong một hộ gia đình có cả vợ và chồng tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1936 đến ngày 31/12/1944 về trước đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định công nhận và cả hai người còn sống đến ngày 18/2/2000 (ngày QĐ 20 có hiệu lực thi hành) thì việc hỗ trợ được thực hiện như sau:
a. Đang ở thuê nhà cấp 1, 2, 3, 4 hoặc nhà Biệt thự (không phải là nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở có cấu trúc kiểu căn hộ) thuộc sở hữu nhà nước, được phép chuyển sở hữu tư nhân thì hỗ trợ chính nhà ở đó nhưng được cộng tiêu chuẩn hỗ trợ của vợ và chồng quy định tại QĐ 20 và không đặt vấn đề hỗ trợ thêm ngoài diện tích nhà ở, đất ở hiện có;
b. Đang ở thuê nhà nhiều tầng nhiều hộ ở thuộc sở hữu nhà nước có cấu trúc kiểu căn hộ thì hỗ trợ diện tích đó cho hai vợ chồng và hỗ trợ mỗi người 20 triệu đồng (hai mươi triệu đồng);
c. Đang ở thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước nhưng nhà hiện đang ở không được chuyển thành sở hữu tư nhân thì việc hỗ trợ được thực hiện như sau:
- Nếu là nhà nhiều tầng nhiều hộ ở có cấu trúc kiểu căn hộ thì chuyển đổi sang căn hộ thuộc nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở có cấu trúc kiểu căn hộ và thực hiện hỗ trợ căn hộ được chuyển đổi và mỗi người được hỗ trợ 20 triệu đồng (hai mươi triệu đồng);
- Nếu nhà ở là nhà cấp 1, 2, 3, 4 hoặc nhà biệt thự thì được giao đất và hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở mới và được áp dụng tiêu chuẩn của người có chế độ hỗ trợ cao nhất (vợ hoặc chồng) tương ứng với mức mà người đó được hỗ trợ quy định tại QĐ 20 và định mức đất ở tại địa phương nơi có người được hưởng hỗ trợ;
2. Những người thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 QĐ 20 đang ở thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước (được phép chuyển sở hữu tư nhân) thì việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc nguyên canh nguyên cư, không đặt vấn đề trả lại nhà ở đang thuê để áp dụng hỗ trợ bằng tiền, giao đất ở hoặc chuyển đổi nhà ở;
3. Những người thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 QĐ 20 đã được tặng "Nhà tình nghĩa" thì nay được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng (hai mươi triệu đồng).
4. Những người thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 QĐ 20 hiện đang ở thuê nhà cấp 1, 2, 3, 4 hoặc nhà biệt thự (nhiều tầng, nhiều hộ ở nhưng không có cấu trúc kiểu căn hộ) thuộc diện được phép chuyển sở hữu tư nhân thì hỗ trợ diện tích nhà ở đất ở hiện đang thuê, không hỗ trợ thêm tiền như đối với trường hợp ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở có cấu trúc kiểu căn hộ;
5. Những người thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 QĐ 20 đã mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo các chính sách "hóa giá" trước ngày 5/7/1994 (ngày Nghị định số 61/CP có hiệu lực thi hành), khi thực hiện QĐ 20 không đặt vấn đề hoàn trả lại tiền đã thanh toán khi mua "hóa giá" trước đây mà thực hiện hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng (hai mươi triệu đồng);
6. Những người thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 QĐ 20 đã chuyển cư trước ngày 18/2/2000, có nhà ở thuê thuộc sở hữu nhà nước tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì người được hỗ trợ tự lựa chọn một nơi để làm thủ tục giải quyết hỗ trợ nhưng chỉ được hỗ trợ một nơi;
7. Những người thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 QĐ 20 có hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (nhà nhiều tầng nhiều hộ ở có cấu trúc kiểu căn hộ, không phân biệt khép kín hay không khép kín) nhưng đã chuyển nhượng thì chỉ được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng (hai mươi triệu đồng);
8. Trường hợp hộ gia đình có cả vợ và chồng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 QĐ 20 nhưng cả 2 người đã mất trước ngày 18/2/2000 mà các con có khó khăn về nhà ở thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể để hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại QĐ 20 và Thông tư số 5/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000 của Bộ Xây dựng. Trong trường hợp các con đang sinh sống ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau thì ngoài các quy định tại mục 5 khoản II Thông tư số 05/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000 của Bộ Xây dựng, người con xin hỗ trợ phải có giấy xác nhận của tỉnh, thành phố nơi quản lý hồ sơ gốc của người thuộc diện được hỗ trợ quy định tại Điều 1 và Điều 2 QĐ 20;
9. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh thì các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Bộ Xây dựng để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguyễn Mạnh Kiểm
(Đã ký)