Toàn văn Thông tư 118/2010/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai

BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 118/2010/TT-BTC
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2010
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG CHAI
Căn cứ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 10/05/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính,
Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh các loại chai khí dầu mỏ hoá lỏng như sau,
Phần A –
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về chế độ tài chính và thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh các loại vỏ chai khí dầu mỏ hoá lỏng trên thị trường (không bao gồm chai khí dầu mỏ hoá lỏng loại sử dụng 01 lần và không bao gồm chai autogas gắn cố định trên các phương tiện vận tải).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng cho các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai (cơ sở kinh doanh LPG chai), cơ sở kinh doanh chai LPG (không bao gồm các thương nhân nhập khẩu khí dầu mỏ hoá lỏng quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. Khí dầu mỏ hoá lỏng được quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ sau đây được gọi tắt là LPG;
2. Chai LPG: là chai, bình dùng để chứa khí dầu mỏ hoá lỏng loại có thể tích dưới 1.000 lít đồng thời phải đảm bảo tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ.
3. Cơ sở kinh doanh LPG chai: là các doanh nghiệp, thương nhân, tổng đại lý, đại lý, các cửa hàng thực hiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng đựng bằng chai;
4. Cơ sở kinh doanh vỏ chai LPG: là các doanh nghiệp thực hiện việc mua vỏ chai khí dầu mỏ hoá lỏng hoặc sản xuất vỏ chai khí dầu mỏ hoá lỏng để bán.
Phần B –
PHÂN LOẠI CHAI LPG VÀ THỜI GIAN PHÂN BỔ CHI PHÍ
Điều 4. Phân loại chai LPG
Vỏ chai LPG loại có giá trị dưới 10 triệu đồng/vỏ chai được phân bổ vào chi phí như công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp đang ghi nhận vỏ chai LPG dưới dạng tài sản cố định thì phải điều chỉnh thành công cụ, dụng cụ.
Trường hợp vỏ chai LPG loại có giá trị từ 10 triệu đồng/vỏ chai trở lên được ghi nhận là tài sản cố định. Thời gian trích khấu hao được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.
Điều 5. Thời gian phân bổ chi phí vỏ chai LPG loại dưới 10 triệu đồng/vỏ chai
Vỏ chai LPG loại dưới 10 triệu đồng/vỏ chai là một loại công cụ, dụng cụ đặc biệt, có thời gian sử dụng trên 01 năm, thời gian trích phân bổ chi phí đối với các loại vỏ chai LPG như sau:
- Vỏ chai LPG khi hạch toán chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ngoài việc phải có hoá đơn, chứng từ theo quy định thì phải còn nguyên thiết kế ban đầu, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn của cơ quan có thẩm quyền và chưa quá thời hạn kiểm định.
- Đối với vỏ chai LPG có dung tích chứa tối đa đến 300 ml/vỏ chai (loại sử dụng nhiều lần, có thể nạp lại) thực hiện phân bổ một lần toàn bộ chi phí trong năm tài chính đưa vào sử dụng.
- Đối với loại vỏ chai có dung tích chứa trên 300 ml/vỏ chai:
+ Đối với các loại vỏ chai LPG kim loại (vỏ thép) và chai LPG hỗn hợp (vỏ thép và composite) thực hiện phân bổ chi phí đối với vỏ chai LPG từ 5-10 năm.
+ Riêng đối với vỏ chai LPG phi kim loại (vỏ composite) có chất lượng cao, thời gian sử dụng lâu thì doanh nghiệp có thể áp dụng thời gian trích phân bổ chi phí đối với vỏ chai LPG kéo dài hơn nhưng thời gian trích phân bổ chi phí tối đa không vượt quá 15 năm.
Việc phân bổ chi phí vỏ chai LPG quy định tại Điều này chỉ áp dụng đối với đơn vị sở hữu vỏ chai LPG. Cơ sở kinh doanh khí hoá lỏng chai thực hiện đăng ký thời gian trích phân bổ chi phí đối với vỏ chai LPG với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
Phần C –
CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ
Điều 6. Đối với các trường hợp bán vỏ chai LPG
Cơ sở kinh doanh LPG chai và kinh doanh vỏ chai LPG thực hiện bán vỏ chai LPG (bao gồm loại sử dụng nhiều lần và loại sử dụng 01 lần) hạch toán doanh thu, chi phí theo các quy định hiện hành của pháp luật về chế độ kế toán doanh nghiệp, thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cơ sở kinh doanh bán vỏ chai LPG phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng, tính thuế giá trị gia tăng, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, hạch toán vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với vỏ chai LPG bán ra như các loại hàng hoá khác.
Điều 7. Quy định về việc ký cược vỏ chai LPG
Việc ký cược vỏ chai LPG quy định tại Thông tư này do đơn vị sở hữu vỏ chai LPG thực hiện trực tiếp với khách hàng là người tiêu dùng sử dụng cuối cùng. Trường hợp việc ký cược được thực hiện thông qua hệ thống phân phối (bao gồm các tổng đại lý, các đại lý, các cửa hàng kinh doanh LPG chai) thì các tổng đại lý, các đại lý, các cửa hàng kinh doanh LPG chai thay mặt chủ sở hữu vỏ chai LPG thực hiện các thủ tục có liên quan với khách hàng trực tiếp sử dụng.
1. Về mức ký cược vỏ chai LPG:
Mức thu thống nhất tiền ký cược vỏ chai LPG (chai LPG đủ điều kiện để nạp LPG đưa vào lưu thông đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quy chuẩn quốc gia được cấp có thẩm quyền ban hành) đối với tổng đại lý kinh doanh LPG chai, đại lý kinh doanh LPG chai, cửa hàng bán LPG chai, cửa hàng chuyên kinh doanh và người tiêu dùng do chủ sở hữu vỏ chai quy định và tối đa không vượt quá 100% giá trị mua vỏ chai LPG của thời điểm gần nhất với thời điểm ký cược (bao gồm cả van đi kèm được lắp đặt bên trong vỏ chai LPG và chưa bao gồm thuế GTGT) theo từng chủng loại vỏ chai LPG.
Trường hợp cơ sở kinh doanh LPG chai tự sản xuất vỏ chai LPG để đưa vào kinh doanh LPG thì mức thu thống nhất tiền ký cược chai LPG tối đa không vượt quá 100% giá thực tế xuất kho của của thời điểm gần nhất với thời điểm ký cược (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) và cộng với chi phí thực tế phát sinh trong quá trình đưa vào sử dụng (nếu có).
2. Thu tiền ký cược vỏ chai LPG:
- Cơ sở kinh doanh LPG chai và kinh doanh vỏ chai LPG khi thực hiện cho khách hàng ký cược vỏ chai thu tiền ký cược vỏ chai LPG phải có Phiếu thu tiền ký cược theo mẫu thống nhất trong toàn hệ thống phân phối, có thông báo bằng văn bản quy định mức ký cược công khai để người tiêu dùng được biết.
Phiếu thu tiền ký cược vỏ chai LPG được lập thành 01 liên bao gồm cuống phiếu và phiếu, cơ sở kinh doanh LPG lưu giữ cuống phiếu, người tiêu dùng giữ phiếu và phải thể hiện đầy đủ và cụ thể các nội dung: tên đơn vị đầu mối sở hữu vỏ chai LPG và đóng dấu treo của đơn vị sở hữu, tên đại lý được uỷ quyền thu tiền ký cược, tên người sử dụng, mức ký cược theo văn bản nào của đơn vị sở hữu (ghi cụ thể số tiền ký cược), thời gian bắt đầu ký cược, thời hạn ký cược theo thoả thuận, loại vỏ chai LPG ký cược (trọng lượng vỏ chai LPG, loại vỏ chai thép/hỗn hợp/composite...), nhãn hiệu vỏ chai ký cược, xuất xứ của vỏ chai LPG), nêu cụ thể thời gian và mức tiền trả lại khách hàng theo thoả thuận trong trường hợp khách hàng trả lại vỏ chai. Các hệ thống phân phối trung gian như tổng đại lý, đại lý lưu giữ bản sao của phiếu.
- Cơ sở kinh doanh LPG chai sở hữu vỏ chai LPG có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối của mình về mức ký cược vỏ chai LPG cũng như thông báo việc điều chỉnh các mức ký cược, mức tiền ký cược trả lại trong trường hợp trả lại vỏ chai LPG. Trong thông báo phải quy định rõ mức thu tiền ký cược và thời gian áp dụng mức thu tiền ký cược này, mức tiền trả lại tương ứng với thời gian phân bổ chi phí như hướng dẫn tại Điểm 3 Điều này.
- Các đơn vị sở hữu vỏ chai LPG có trách nhiệm thu tiền ký cược đã ghi trên Phiếu ký cược vỏ chai LPG của khách hàng trực tiếp sử dụng (kể cả trường hợp thu thông qua các tổng đại lý, các đại lý, các cửa hàng kinh doanh LPG chai). Ngoài khoản tiền ký cược thu theo Phiếu ký cược vỏ chai LPG, các tổng đại lý, các đại lý, các cửa hàng kinh doanh LPG chai (không phải là đơn vị sở hữu vỏ chai LPG) không được thu thêm của khách hàng bất kỳ khoản tiền nào khác liên quan đến việc ký cược vỏ chai LPG.
3. Kết chuyển thu nhập từ tiền ký cược
- Khi các cơ sở kinh doanh LPG chai và kinh doanh vỏ chai LPG (đơn vị sở hữu vỏ chai LPG) nhận tiền ký cược vỏ chai LPG của khách hàng, đơn vị phải hạch toán khoản tiền ký cược vỏ chai LPG vào tài khoản theo dõi tiền ký cược.
- Hàng năm, khi thực hiện phân bổ chi phí theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, đơn vị phải kết chuyển khoản tiền ký cược vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian kết chuyển thu nhập tương ứng thời gian phân bổ chi phí vỏ chai LPG vào chi phí kinh doanh LPG.
Ví dụ: Năm 2009, Doanh nghiệp kinh doanh LPG A có sở hữu vỏ chai giá thành vỏ chai kết chuyển vào chi phí là 400.000 đồng/1 vỏ chai, thời gian kết chuyển là 10 năm, như vậy doanh nghiệp A phân bổ chi phí vỏ chai là 40.000đồng/1 vỏ chai. Doanh nghiệp quyết định mức thu tiền ký cược là 100% giá trị vỏ chai mua vào và có thu tiền ký cược 1 vỏ chai là 400.000 đồng. Theo đó doanh nghiệp phải kết chuyển vào thu nhập khác năm 2009 khoản tiền ký cược 1 vỏ chai là 400.000 đồng : 10 = 40.000 đồng.
- Trường hợp phát sinh các khoản tiền phải trả cho khách hàng khi khách hàng trả lại vỏ chai LPG trong khi chưa thực hiện phân bổ hết chi phí thì đơn vị thực hiện trích từ khoản tiền ký cược của khách hàng (trước khi kết chuyển thu nhập khác).
Phần D –
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và bắt đầu áp dụng từ ngày 01/10/2010. Bãi bỏ các văn bản hướng dẫn về hạch toán ký cược, phân bổ chi phí và trích khấu hao đối với vỏ chai LPG trái với quy định tại Thông tư này.
Điều 9. Trường hợp các cơ sở kinh doanh LPG chai và kinh doanh vỏ chai LPG có các hợp đồng cho thuê, cho mượn, ký cược, đặt cọc vỏ chai LPG phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành:
- Đang thực hiện kết chuyển thu nhập và phân bổ chi phí vỏ chai LPG theo các hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính thì tiếp tục thực hiện cho thời gian còn lại.
- Đã thực hiện phân bổ chi phí vỏ chai LPG nhưng chưa thực hiện kết chuyển thu nhập theo các hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh thực hiện kết chuyển toàn bộ khoản thu nhập tương ứng với thời gian đã thực hiện phân bổ chi phí vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010.
Điều 10. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc, đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./. 


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Bài liên quan

Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,3,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,42,Calendar,9,Cán bộ công chức,11,CMND,11,Cư trú,13,Dân sự,9,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,16,Đầu tư - Đấu thầu,10,Ebook,11,Giao thông,37,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,16,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,11,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,10,Luật cơ bản,68,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,9,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,12,Thủ tục hành chính,56,Tố tụng hình sự,9,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1831,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Thông tư 118/2010/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai
Toàn văn Thông tư 118/2010/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai
Thông tư 118/2010/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
http://www.tracuuphapluat.info/2011/05/toan-van-thong-tu-1182010tt-btc-huong.html
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/2011/05/toan-van-thong-tu-1182010tt-btc-huong.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TRÊN WEBSITE ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy