Toàn văn Luật Tố tụng hành chính (từ chương 1 đến chương 4)

Luật số: 64/2010/QH12
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010
LUẬT
TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Căn cHiến pháp c Cộng hoà xã hi chnghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết s51/2001/QH10; Quc hội ban hành Luật ttụng hành chính.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phm vi điều chỉnh
Luật này quy định nhng nguyên tc cơ bản trong ttụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, ngưi tiến hành ttng; quyn và nghĩa vca ngưi tham gia ttng, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan; trình tự, thủ tục khi kiện, giải quyết ván hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.
Điều 2. Hiệu lực của Lut tố tụng hành chính
1. Luật ttụng hành chính được áp dụng đối vi mọi hoạt động tố tụng nh chính trên toàn lãnh thổ nước Cng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Luật ttng hành chính được áp dng đối vi hoạt động tố tụng nh chính do cơ quan đại diện ngoi giao ca nưc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành nước ngoài.
3. Luật ttng hành chính được áp dng đối vi vic giải quyết ván hành chính yếu tố nước ngoài; trưng hp điều ước quốc tế Cộng hhội chnghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ưc quc tế đó.
4. nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chc quốc tế thuc đối tượng được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoc các quyền ưu đãi, miễn trlãnh stheo pháp luật Việt Nam hoc điều ước quc tế mà Cộng hxã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì nội dung ván hành chính có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tchức đó được giải quyết bằng con đưng ngoại giao.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưi đây được hiểu nsau:
1. Quyết đnh hành chính là văn bản do cơ quan nh chính nnước, cơ quan, tổ chc khác hoc ngưi thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chc đó ban hành, quyết định vmột vấn đề cthể trong hoạt đng qun lý hành chính được áp dng mt lần đối vi một hoặc mt sđi ng cth.
2. Hành vi nh chính hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tchc khác hoặc ca ni thẩm quyền trong cơ quan, tchức đó thc hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
3. Quyết đnh kluật buc thôi việc văn bản thhiện dưi hình thức quyết định ca ngưi đứng đầu cơ quan, tchức đáp dng hình thức kluật buộc thôi việc đối vi công chức thuộc quyền quản lý ca mình.
4. Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bcủa cơ quan, tchc những quyết định, nh vi qun lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động thc hiện chc ng, nhiệm vụ trong phạm vi cơ quan, tổ chức đó.
5. Đương sự bao gồm ngưi khi kiện, ngưi bị kin, ngưi có quyền li, nghĩa vụ liên quan.
6. Người khi kiện là nhân, cơ quan, tổ chc khi kiện ván hành chính đối vi quyết định nh chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cnh tranh, việc lập danh sách cử tri.
7. Người bị kiện nn, cơ quan, tổ chc quyết định hành chính, nh vi hành chính, quyết định kluật buc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại vquyết định xlý vviệc cnh tranh, lập danh sách cử tri bị khi kin.
8. Người quyền lợi, nghĩa vliên quan nhân, cơ quan, tchc tuy không khi kiện, không bị kiện, nhưng vic giải quyết ván nh chính liên quan đến quyền li, nghĩa vcủa họ nên htmình hoặc đương skhác đnghị và đưc Toà án chấp nhận hoc đưc Toà án đưa vào tham gia tố tụng vi tư cách là ngưi có quyền li, nghĩa vụ liên quan.
9. Cơ quan, tchức bao gồm cơ quan nhà nước, tchc chính tr, tchc chính trị - xã hi, tchức chính trị hội - nghề nghiệp, tchc xã hội, tchc xã hội - nghề nghiệp, tchc kinh tế, đơn vsnghiệp, đơn vvũ trang nhân dân.
Điều 4. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng nh chính
Mọi hoạt đng tố tng hành chính ca ngưi tiến hành tố tụng, ni tham gia ttng, ca cá nhân, cơ quan, tổ chc có liên quan phải tuân theo các quy định của Luật này.
Điều 5. Quyn yêu cầu Toà án bảo vquyền và li ích hp pháp
nhân, cơ quan, tchc quyền khi kiện ván nh chính để yêu cu Toà án bo vquyền, li ích hp pháp ca mình theo quy đnh ca Lut này.
Điều 6. Giải quyết vấn đề bồi thưng thiệt hại trong vụ án hành chính
Ngưi khi kiện, ngưi quyền li, nghĩa vliên quan trong vụ án hành chính thđồng thi yêu cầu bồi thưng thiệt hại. Trong trưng hp này các quy định của pp luật vtrách nhiệm bồi thường của Nhà nưc pháp luật vttụng dân sđược áp dụng để giải quyết yêu cầu bi thưng thiệt hại.
Trưng hp trong ván hành chính có yêu cu bồi thường thiệt hại chưa điều kin để chng minh thì Toà án có thtách yêu cầu bồi thưng thiệt hại đgiải quyết sau bằng mt ván n skhác theo quy định ca pháp luật.
Điều 7. Quyn quyết định và tự định đoạt ca ngưi khi kiện
nhân, quan, tổ chc quyền quyết định việc khi kiện ván hành chính. Toà án chỉ thụ giải quyết ván nh chính khi đơn khi kiện của ngưi khi kiện. Trong quá trình gii quyết ván hành chính, ngưi khi kiện có quyn rút, thay đi, bsung u cu khi kiện ca mình theo quy đnh ca Lut này.
Điều 8. Cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính
1. Đương sự có quyền và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ cho Toà án và chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.
2. Toà án tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp do Luật này quy định.
Điều 9. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
nhân, cơ quan, tchức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn ca mình có trách nhiệm cung cp đầy đủ đúng thi hn cho đương sự, Tán, Viện kiểm sát tài liu, chứng cmình đang lưu giữ, quản lý khi yêu cu ca đương sự, Toà án, Viện kiểm sát; trưng hợp kng cung cấp được thì phải thông o bằng văn bản cho đương sự, Toà án, Viện kiểm sát biết nêu do của vic không cung cp được tài liệu, chứng cứ.
Điều 10. Bình đẳng vquyền và nghĩa vụ trong ttụng hành chính
1. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, trước Toà án không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghip.
2. Mọi cơ quan, tchc đều nh đng không phụ thuộc vào nh thức tchc, hình thức sở hữu và những vấn đề kc.
3. Các đương sự bình đng về quyền và nghĩa vụ trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Toà án có trách nhim tạo điều kiện để họ thc hiện các quyền và nghĩa vcủa mình.
Điu 11. Bo đm quyn bo vquyn và li ích hp pháp của đương s
1. Đương stmình hoc thể nhluật sư hay ni khác bảo vquyền và li ích hợp pháp của mình.
2. Toà án trách nhim bảo đảm cho đương sthực hin quyền bảo vquyền li ích hp pháp ca họ.
Điều 12. Đối thoại trong tố tụng hành chính
Trong quá trình giải quyết ván nh chính, Toà án tạo điều kiện để các đương sđối thoi vviệc giải quyết vụ án.
Điều 13. Hội thẩm nhân dân tham gia xét xvụ án hành chính
Việc xét xử vụ án hành chính có Hội thẩm nhân dân tham gia theo quy định của Luật này. Khi xét xử, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán.
Điều 14. Thm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
Khi xét xử vụ án hành chính, Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, cản trở Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ.
Điều 15. Trách nhiệm ca cơ quan tiến hành tố tụng, ngưi tiến hành tố tụng nh chính
1. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính phải tôn trọng nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.
2. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trường hợp người tiến hành tố tụng có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
3. Cơ quan tiến nh tố tụng, ngưi tiến hành tố tng hành chính phải giữ mật nhà nưc,mật công tác theo quy định của pháp luật; giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tc; giữ mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đi tư ca đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ.
4. Ngưi tiến hành tố tụng hành chính hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho nhân, cơ quan, tổ chức thì cơ quan ngưi tiến nh tố tng đó phải bồi thường cho ngưi bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhim bồi thưng ca Nhà nước.
Điều 16. Toà án xét xtp thể
Toà án xét xử tập thể vụ án hành chính và quyết định theo đa s.
Điều 17. Xét xử công khai
Việc xét xván hành chính được tiến hành ng khai. Trường hp cần giữ mật nhà nước hoặc gimật của đương stheo yêu cầu chính đáng ca họ thì Toà án xét xkín nhưng phải tuyên án công khai.
Điều 18. Bảo đảm svô tư ca nhng ngưi tiến hành tố tng hoc ni tham gia tố tụng hành chính
Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thm nhân dân, Thư Toà án, Viện trưởng Viện kim sát, Kiểm sát viên, ni phiên dch, ni giám đnh không đưc tiến hành hoc tham gia ttụng, nếu lý do chính đáng đcho rằng hthkhông tư trong khi thc hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Điều 19. Thc hiện chế độ hai cấp xét xử
1. Toà án thực hiện chế độ hai cấp xét xván hành chính, trừ tng hợp xét xván hành chính đối vi khiếu kiện vdanh sách ctri bầu cđại biểu Quc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Bản án, quyết định sơ thẩm ca Toà án thbị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Luật này.
Bản án, quyết định sơ thm không bkháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thi hạn do Luật này quy định thì hiệu lc pháp luật; trưng hp bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì ván phải được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.
2. Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pp luật phát hiện vi phạm pháp luật hoc có tình tiết mi thì đưc xem xét li theo thtục giám đốc thm hoc i thẩm theo quy định ca Luật này.
Điều 20. Giám đốc việc xét x
Toà án cấp trên giám đốc việc xét xcủa Toà án cp dưi, Tán nhân dân tối cao giám đốc vic xét xca Toà án các cp để bảo đảm vic áp dụng pháp luật đưc nghiêm chỉnh thống nhất.
Điều 21. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Toà án
Bản án, quyết định của Toà án về ván nh chính đã hiệu lực pháp luật phải đưc thi hành và phải được cá nhân, cơ quan, tổ chc tôn trọng.
Cá nhân, cơ quan, tchức có nghĩa vchấp hành bn án, quyết định ca Toà án phải nghiêm chỉnh chấp hành.
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn ca mình, Toà án, cơ quan, tchc đưc giao nhiệm vụ có liên quan đến việc thi hành bn án, quyết định của Toà án phải nghiêm chỉnh thi hành chịu trách nhiệm trước pháp lut vviệc thực hiện nhiệm vụ đó.
Điều 22. Tiếng nói và chviết dùng trong tố tụng hành chính
Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng hành chính là tiếng Việt.
Ngưi tham gia ttụng hành chính quyền dùng tiếng nói chữ viết của dân tộc mình; trong trưng hp này, phải có ngưi phiên dịch.
Điều 23. Kim sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính
1. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát vic tuân theo pháp luật trong ttụng hành chính nhm bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hành chính kịp thi, đúng pháp luật.
2. Viện kiểm sát nhân dân kiểm t c vụ án hành chính từ khi thụ lý đến khi kết thúc vic gii quyết ván; tham gia các phiên t, phiên họp ca Toà án; kim sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành bản án, quyết định ca Toà án; thc hin các quyn yêu cầu, kiến ngh, kháng nghtheo quy định ca pháp luật.
3. Đối vi quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền, li ích hợp pháp của ngưi chưa thành niên, ngưi mất năng lc hành vi dân sự, nếu họ không ngưi khởi kiện thì Viện kim sát quyền kiến nghị y ban nhân dân xã, phưng, thtrấn (sau đây gọi chung là y ban nhân dân cấp xã) nơi ngưi đó cư trú cngưi giám hộ đứng ra khi kiện ván nh chính để bảo vệ quyền, li ích hợp pháp cho ngưi đó.
Điều 24. Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giy tờ của Toà án
1. Toà án trách nhiệm chuyển giao trực tiếp hoc qua bưu điện bản án, quyết định, giấy triệu tập các giấy tkhác của Toà án liên quan đến ngưi tham gia ttng hành chính theo quy định của Luật này.
2. Trường hợp không thể chuyển giao trực tiếp hoc việc chuyển qua bưu đin không kết quả thì Toà án phải chuyển giao bản án, quyết định, giấy triệu tập, các giấy tkhác cho Ủy ban nhân dân cấp nơi ngưi tham gia ttụng hành chính trú hoặc cơ quan, tổ chc nơi ngưi tham gia ttng nh chính làm vic đchuyển giao cho ni tham gia ttng nh chính.
y ban nhân dân cấp xã nơi ni tham gia ttụng hành chính cư trú hoc cơ quan, tchức nơi ngưi tham gia tố tng nh chính làm việc phi thông báo kết quả chuyển giao bản án, quyết định, giấy triệu tập, các giấy tkhác cho Toà án biết trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể tngày nhận đưc yêu cu của Tán; đối với miền núi, biên gii, hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì thi hạn này là 10 ngày làm vic.
Điu 25. Vic tham gia ttng hành chính ca cá nhân, cơ quan, tchc
nhân, quan, tổ chc quyền và nghĩa vtham gia ttng nh chính theo quy định của Luật này, góp phn vào việc giải quyết vụ án hành chính tại Toà án kịp thi, đúng pháp luật.
Điều 26. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong ttụng hành chính
nhân, quan, tchc quyền khiếu nại; nhân quyn tcáo những việc làm ti pháp luật ca cơ quan tiến nh tố tụng, ngưi tiến nh tố tụng hành chính hoc của bất c nhân, cơ quan, tchức nào trong hoạt động tố tụng hành chính.
Cơ quan, tchc, cá nn thẩm quyền phải tiếp nhn, xem xét giải quyết kịp thi, đúng pháp luật các khiếu nại, tcáo; thông báo bng văn bản vkết quả gii quyết cho ni đã khiếu nại, tố cáo biết.
Điều 27. Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng
Các vấn đề về án phí, lệ phí và chi phí ttụng đưc thực hiện theo quy định ca pháp luật.
Chương II
THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN
Điều 28. Những khiếu kiện thuc thm quyền giải quyết của Toà án
1. Khiếu kiện quyết đnh hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi nh chính thuộc phạm vi mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ ca cơ quan, tổ chc.
2. Khiếu kiện vdanh sách cử tri bầu cđại biểu Quc hội, danh sách ctri bu cđại biu Hội đng nn dân.
3. Khiếu kin quyết định kluật buc thôi việc công chức giữ chức vtTng Cục trưng tương đương trxuống.
4. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cnh tranh.
Điều 29. Thm quyền của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Toà án nn dân huyn, qun, thxã, thành phthuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án cp huyện) gii quyết theo thtục sơ thm nhng khiếu kin sau đây:
1. Khiếu kin quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước tcấp huyện trxuống trên ng phạm vi đa gii hành chính vi Toà án hoc của ngưi thm quyền trong cơ quan nhà nước đó;
2. Khiếu kiện quyết đnh kluật buộc thôi việc của ni đứng đầu cơ quan, tchc tcấp huyện trở xuống trên ng phạm vi đa gii hành chính vi Toà án đối vi công chức thuộc quyền quản lý ca cơ quan, tổ chức đó;
3. Khiếu kiện vdanh sách cử tri bầu cđại biểu Quc hội, danh sách ctri bu cđại biu Hội đng nn dân của cơ quan lập danh sách ctri trên cùng phạm vi địa gii nh chính vi Toà án.
Điều 30. Thm quyền của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuc trung ương
1. Toà án nhân n tỉnh, thành phtrực thuc trung ương (sau đây gọi chung là Toà án cp tỉnh) giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kin sau đây:
a) Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn png Chủ tịch nước, Văn phòng Quc hội, Kiểm toán nhà nước, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định nh chính, hành vi hành chính của ngưi có thẩm quyền trong cơ quan đó mà ngưi khi kiện nơi cư trú, nơi làm việc hoc trstrên cùng phạm vi địa gii hành chính vi Tán; trường hợp ni khi kiện không nơi cư trú, nơi làm việc hoc trụ strên lãnh thViệt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Toà án nơi cơ quan, ngưi có thm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính;
b) Khiếu kin quyết định hành chính, hành vi nh chính của cơ quan thuộc mt trong c cơ quan nhà nước quy định tại điểm a khoản này và quyết định hành chính, hành vi hành chính ca ngưi thm quyền trong các quan đó ni khi kin nơi cư trú, nơi làm việc hoc trụ strên cùng phạm vi đa gii hành chính vi Toà án; trường hợp ngưi khi kiện không nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trstrên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Toà án nơi cơ quan, ngưi có thẩm quyn ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính;
c) Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa gii nh chính vi Tán của ngưi thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó;
d) Khiếu kin quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan đại diện ngoại giao của c Cng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam nưc ngoài hoc của ngưi thẩm quyn trong cơ quan đó ngưi khi kin nơi cư trú trên cùng phm vi địa gii hành chính với Toà án. Trưng hp ngưi khi kiện không nơi cư trú tại Việt Nam, thì Toà án có thẩm quyền là Toà án nhân dân thành phố Hà Nội hoc Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
đ) Khiếu kiện quyết định kluật buc thôi việc của ngưi đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, bộ, nnh trung ương mà ngưi khi kiện nơi làm vic khi bị kluật trên ng phạm vi địa gii hành chính vi Toà án;
e) Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại vquyết định xvviệc cạnh tranh mà người khi kin có nơi cư trú, nơi làm việc hoc trụ strên ng phạm vi địa gii hành chính vi Toà án;
g) Trong trường hp cần thiết, Toà án cấp tỉnh thlấy lên để giải quyết khiếu kin thuc thẩm quyền của Toà án cp huyện.
2. Toà án nhân dân tối cao hướng dn thi hành quy định tại Điu này.
Điều 31. Xác định thẩm quyền trong trưng hp vừa đơn khiếu nại, vừa đơn khi kiện
1. Trưng hợp ngưi khi kiện có đơn khi kiện ván hành chính tại Toà án có thẩm quyền, đồng thi đơn khiếu ni đến ni thẩm quyn giải quyết khiếu nại thì thẩm quyn giải quyết theo slựa chọn của ni khi kiện.
2. Toà án nhân dân tối cao hướng dn thi hành quy định tại Điu này.
Điều 32. Chuyển vụ án cho Toà án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền
1. Trước khi có quyết đnh đưa ván ra xét xử, nếu phát hiện vụ án không thuộc thẩm quyn giải quyết của mình thì Tòa án ra quyết định chuyển hồ sơ ván cho Toà án thẩm quyền xoá sổ thụ lý. Quyết định này phải đưc gửi ngay cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.
Đương scó quyền khiếu ni, Vin kim sát cùng cp có quyn kiến nghị quyết đnh này trong thi hạn 03 ngày làm vic, kể tngày nhận được quyết đnh. Trong thi hạn 03 ngày m việc, ktngày nhận đưc khiếu ni, kiến nghị, Chánh án Toà án đã ra quyết định chuyển ván nh chính phi giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Quyết định ca Chánh án Toà án là quyết định cuối cùng.
2. Tranh chp vthẩm quyền giải quyết ván hành chính giữa các Tán cp huyện trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuc trung ương do Chánh án Toà án cp tỉnh giải quyết.
Tranh chp vthẩm quyền giải quyết vụ án hành chính gia các Toà án cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phtrc thuộc trung ương khác nhau hoc giữa các Toà án cp tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân tối cao giải quyết.
3. Toà án nhân dân tối cao hướng dn thi hành quy định tại Điu này.
Điều 33. Nhập hoặc tách ván hành chính
1. Toà án thể nhập hai hoc nhiều ván Toà án đã thụ riêng biệt thành một ván để giải quyết.
2. Toà án thể ch một ván c yêu cu khác nhau thành hai hoc nhiều ván để giải quyết.
3. Khi nhập hoặc ch ván quy định tại khon 1 khoản 2 Điều này, Toà án đã thụ vụ án phải ra quyết định và gửi ngay cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.
4. Toà án nhân dân tối cao hướng dn thi hành quy định tại Điu này.
Chương III
CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
Điều 34. Cơ quan tiến nh tố tụng và ngưi tiến hành tố tụng
1. Các cơ quan tiến hành tố tụng hành chính gồm có:
a) Toà án nhân dân;
b) Viện kiểm sát nhân dân.
2. Những ngưi tiến hành tố tụng hành chính gồm có:
a) Chánh án Toà án, Thm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án;
b) Viện trưng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên.
Điều 35. Nhiệm vụ, quyn hạn của Chánh án Toà án
1. Chánh án Toà án có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Tổ chức công tác giải quyết các vụ án hành chính thuộc thẩm quyền của Toà án;
b) Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án hành chính, Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử vụ án hành chính; phân công Thư ký Toà án tiến hành tố tụng đối với vụ án hành chính;
c) Quyết định thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án trước khi mở phiên toà;
d) Quyết định thay đổi người giám định, người phiên dịch trước khi mở phiên toà;
đ) Ra các quyết định và tiến hành các hoạt động tố tụng hành chính;
e) Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án;
g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2. Chánh án Toà án có thể ủy nhiệm cho một Phó Chánh án Toà án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Toà án quy định tại khoản 1 Điều này. Phó Chánh án Toà án được ủy nhiệm chịu trách nhiệm trước Chánh án Toà án về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 36. Nhiệm vụ, quyn hạn của Thẩm phán
1. Lập hồ sơ vụ án.
2. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cp tạm thi.
3. Quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.
4. Tổ chc việc đối thoại giữa các đương sự khi có yêu cu.
5. Quyết định đưa vụ án hành chính ra xét xử.
6. Quyết định triệu tập nhng ngưi tham gia phiên toà.
7. Tham gia xét xử vụ án hành chính.
8. Tiến hành các hoạt động tố tụng biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử.
Điều 37. Nhiệm vụ, quyn hạn của Hội thẩm nhân dân
1. Nghiên cu hồ sơ vụ án.
2. Đề nghị Chánh án Tán, Thẩm pn đưc phân công giải quyết ván hành chính ra các quyết định cần thiết thuộc thẩm quyền.
3. Tham gia xét xử vụ án hành chính.
4. Tiến hành các hoạt động tố tụng biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử.
Điều 38. Nhiệm vụ, quyn hạn của Thư ký Toà án
1. Chun bc công c nghip vcn thiết trưc khi khai mạc phn toà.
2. Phổ biến nội quy phiên toà.
3. Báo cáo vi Hội đồng xét xử vsmặt, vng mặt của nhng ngưi tham gia phiên toà theo giấy triu tập của Tán và lý do vắng mặt.
4. Ghi biên bản phiên toà.
5. Tiến hành các hoạt động ttụng khác theo quy đnh ca Luật này.
Điều 39. Nhiệm vụ, quyn hạn của Viện trưng Viện kiểm sát
1. Khi thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hành chính, Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hành chính;
b) Phân công Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hành chính, tham gia phiên toà, phiên họp giải quyết vụ án hành chính;
c) Kiểm tra hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hành chính của Kiểm sát viên;
d) Quyết định thay đổi Kiểm sát viên;
đ) Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Toà án;
e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật này.
2. Viện trưởng Viện kiểm sát có thể ủy nhiệm cho một Phó Viện trưởng Viện kiểm sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát quy định tại khoản 1 Điều này. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát được ủy nhiệm chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 40. Nhiệm vụ, quyn hạn của Kiểm sát viên
1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính.
2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những ngưi tham gia tố tụng.
3. Tham gia phiên toà, phiên họp giải quyết vụ án hành chính.
4. Kiểm sát bản án, quyết định của Toà án.
5. Thc hiện nhiệm vụ, quyền hn khác thuc thẩm quyền ca Viện kiểm sát theo sphân công ca Viện trưởng Vin kiểm sát.
Điều 41. Những trưng hp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng
Ngưi tiến hành tố tụng phải tchối tiến nh tố tụng hoc bị thay đổi trong những trưng hp sau đây:
1. Đồng thi là đương s, ngưi đại diện, ni thân thích của đương sự;
2. Đã tham gia vi tư cách ngưi bảo vquyền li ích hp pháp của đương sự, ni làm chứng, ngưi giám đnh, ngưi phiên dịch trong ng vụ án đó;
3. Đã tham gia vào việc ra quyết định hành chính hoc liên quan đến nh vi hành chính bị khi kin;
4. Đã tham gia vào việc ra quyết định giải quyết khiếu nại đối vi quyết định hành chính, hành vi hành chính bkhi kiện;
5. Đã tham gia vào vic ra quyết định kluật buộc thôi việc ng chức hoc đã tham gia vào việc ra quyết định giải quyết khiếu nại đối vi quyết định kluật buộc thôi việc công chc bị khi kiện;
6. Đã tham gia vào vic ra quyết định xử lý vviệc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu ni về quyết định xử lý vụ việc cnh tranh bkhi kin;
7. Đã tham gia vào việc lp danh sách ctri bu cđại biểu Quc hội, danh sách cử tri bu cử đại biểu Hội đồng nhân dân bị khi kiện;
8. Có căn crõ ràng cho rng hcó thkhông vô tư trong khi m nhiệm vụ.
Điều 42. Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân
Thẩm phán, Hội thẩm nn dân phải tchối tiến nh tố tụng hoc bị thay đổi trong những trường hp sau đây:
1. Thuc một trong những trưng hp quy định tại Điều 41 của Luật này;
2. Là ngưi thân thích vi thành viên khác trong Hội đồng xét xử;
3. Đã tham gia xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đc thẩm hoặc tái thẩm vụ án đó, trừ trưng hp thành viên của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, y ban Thẩm phán Toà án cp tỉnh được tham gia xét xử nhiều ln cùng một vụ án theo thtục giám đốc thm, tái thẩm;
4. Đã là ngưi tiến hành tố tụng trong vụ án đó vi tư cách là Kim sát viên, Thư ký Toà án.
Điều 43. Thay đổi Kiểm sát viên
Kiểm sát viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:
1. Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 41 của Luật này;
2. Đã là người tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Thư ký Toà án;
3. Là người thân thích với một trong những thành viên Hội đồng xét xử vụ án đó.
Điều 44. Thay đổi Thư ký Toà án
Thư ký Toà án phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:
1. Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 41 của Luật này;
2. Đã là người tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Thư ký Toà án;
3. Là người thân thích với một trong những người tiến hành tố tụng khác trong vụ án đó.
Điều 45. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng
1. Việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng trước khi mở phiên toà phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc của việc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng.
2. Việc tchối tiến hành tố tụng hoc đề nghị thay đổi ngưi tiến hành tố tụng tại phiên toà phải được ghi vào biên bn phiên toà.
Điều 46. Quyết định việc thay đổi ngưi tiến hành tố tụng
1. Trưc khi mở phiên toà, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư Tán do Chánh án Toà án quyết đnh; nếu Thm phán bị thay đổi Chánh án Toà án tdo Chánh án Toà án cấp trên trc tiếp quyết định.
Trước khi mphiên toà, việc thay đổi Kiểm sát viên do Vin trưởng Viện kim t cùng cp quyết định; nếu Kim t viên bthay đi là Viện trưng Vin kim sát thì do Viện trưng Viện kiểm sát cp trên trực tiếp quyết định.
2. Tại phiên toà, việc thay đổi Thm phán, Hội thm nhân dân, Thư Toà án, Kiểm sát viên do Hội đồng xét xử quyết định sau khi nghe ý kiến của ngưi bị yêu cầu thay đổi. Hội đồng xét xử thảo luận tại phòng nghị án và quyết định theo đa s.
Trong trưng hp phải thay đổi Thẩm phán, Hội thm nhân dân, Thư Toà án, Kiểm sát viên thì Hội đồng xét xra quyết định hoãn phiên toà theo quy định của Luật này. Việc cThẩm phán, Hội thm nhân dân, Thư ký Tán thay thế ngưi bị thay đổi do Chánh án Tán quyết định; nếu ngưi bị thay đổi Chánh án Tán thì do Chánh án Toà án cấp trên trc tiếp quyết đnh. Việc cKiểm sát viên thay thế Kiểm sát viên bthay đổi do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cp quyết định; nếu Kim sát viên bthay đổi Viện trưng Viện kiểm sát thì do Viện trưng Viện kim sát cấp trên trc tiếp quyết định.
3. Trong thi hạn 07 ngày làm vic, ktừ ngày hoãn phiên toà, Chánh án Tán, Viện trưởng Viện kiểm sát phải cử ni khác thay thế.
Chương IV
NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG
Điều 47. Ngưi tham gia tố tụng
Nhng ngưi tham gia ttụng nh chính gồm đương sự, ngưi đại diện của đương sự, ngưi bảo vquyền li ích hp pp của đương sự, ngưi làm chứng, ngưi giám định, ngưi phiên dch.
Điều 48. Năng lực pháp luật tố tụng hành chính và năng lực hành vi tố tụng hành chính của đương s
1. Năng lc pháp luật ttụng hành chính khnăng các quyền, nghĩa vtrong ttng hành chính do pháp luật quy định. Mọi nhân, quan, tổ chc ng lực pháp luật ttụng hành chính như nhau trong vic yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và li ích hợp pháp ca mình.
2. Năng lực hành vi ttụng nh chính khng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vttụng hành chính hoc ủy quyền cho ngưi đại din tham gia tố tụng hành chính.
3. Trưng hợp đương slà ngưi tđ18 tuổi trlên đầy đng lc hành vi ttng hành chính, trừ ngưi mất năng lc hành vi dân shoặc pháp luật có quy định khác.
4. Trường hợp đương slà ni chưa thành niên, ni mất năng lc nh vi dân sthc hiện quyền, nghĩa vcủa đương strong ttụng hành chính thông qua ni đại diện theo pháp luật.
5. Trưng hợp đương slà cơ quan, tchc thc hiện quyền, nghĩa vttụng hành chính thông qua ngưi đại diện theo pháp luật.
Điều 49. Quyền, nghĩa vcủa đương s
1. Cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
2. Được biết, đọc, ghi chép, sao chụp và xem các tài liệu, chứng cứ do đương sự khác cung cấp hoặc do Toà án thu thập.
3. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Toà án.
4. Đề nghị Toà án xác minh, thu thập chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị Toà án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.
5. Yêu cầu Toà án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
6. Tham gia phiên toà.
7. Đề nghị Toà án tạm đình chỉ giải quyết vụ án.
8. Ủy quyền bằng văn bản cho luật sư hoặc người khác đại diện cho mình tham gia tố tụng.
9. Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng.
10. Đề nghị Toà án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.
11. Đối thoại trong quá trình Toà án giải quyết vụ án.
12. Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình.
13. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.
14. Tranh luận tại phiên toà.
15. Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Toà án.
16. Đề nghị ngưi thm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lc pháp luật.
17. Đưc cấp trích lục bản án, bản án, quyết định ca Toà án.
18. Cung cp đầy đủ, kịp thi các tài liu, chứng cứ có liên quan theo yêu cầu của Toà án.
19. Phải mặt theo giấy triệu tập của Tán và chp hành các quyết định của Toà án trong thi gian giải quyết vụ án.
20. Tôn trng Toà án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên toà.
21. Nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
22. Chấp hành nghiêm chnh bản án, quyết định của Toà án đã hiệu lc pháp luật.
23. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pp luật.
Điều 50. Quyền, nghĩa vcủa ngưi khi kiện
1. Các quyền, nghĩa vcủa đương squy định tại Điều 49 của Luật này.
2. Rút một phần hoc toàn bộ yêu cầu khi kiện; thay đổi, bổ sung nội dung yêu cầu khi kiện, nếu thi hiệu khi kiện vẫn còn.
Điều 51. Quyền, nghĩa vcủa ngưi bị kiện
1. Các quyền, nghĩa vcủa đương squy định tại Điều 49 của Luật này.
2. Được Toà án thông báo vviệc bị kin.
3. Sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định kluật buc thôi vic, quyết định giải quyết khiếu nại vquyết định xlý vviệc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khi kiện; dừng, khc phc hành vi hành chính bị khi kiện.
Điều 52. Quyền, nghĩa vcủa ngưi có quyền li, nghĩa vliên quan
1. Ngưi có quyn li, nghĩa vliên quan có thu cầu đc lp, tham gia ttụng vi bên khi kin hoc vi bên bị kiện.
2. Ngưi quyền li, nghĩa vliên quan yêu cu đc lập thì các quyền, nghĩa vca ngưi khi kiện quy định tại Điều 50 ca Luật này.
3. Ngưi quyền li, nghĩa vliên quan nếu tham gia ttụng vi bên khi kiện hoc chỉ có quyền li thì có các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điu 49 ca Luật này.
4. Ngưi quyền li, nghĩa vliên quan nếu tham gia ttng vi bên bị kiện hoặc chỉ nghĩa vụ thì có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khon 1 và khon 2 Điều 51 ca Luật này.
Điều 53. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính
1. Trường hợp ni khi kin là nhân đã chết quyền, nghĩa vcủa ngưi đó được thừa kế thì ngưi thừa kế được tham gia tố tụng.
2. Trưng hợp ngưi khi kiện là cơ quan, tchc bị hp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể thì cơ quan, tổ chc hoc cá nhân kế thừa quyền, nghĩa vcủa cơ quan, tchc cũ thc hin quyền, nghĩa vttụng ca cơ quan, tổ chc đó.
3. Trưng hợp ngưi bị kiện ni thẩm quyn trong cơ quan, tchc mà cơ quan, tchc đó hp nhất, sáp nhập, chia, ch, giải thể thì ngưi tiếp nhận quyền, nghĩa vcủa ni đó tham gia tố tụng.
Trưng hp ngưi bị kiện là ni thẩm quyền trong cơ quan, tổ chc chc danh đó không còn na thì ngưi đứng đu cơ quan, tổ chc đó thực hiện quyền, nghĩa vcủa ngưi bị kiện.
4. Trưng hp ngưi bị kiện là cơ quan, tchc bị hp nhất, sáp nhập, chia, ch thì cơ quan, tổ chc kế thừa quyền, nghĩa vcủa cơ quan, tchức cũ thực hiện quyền, nghĩa vttụng của cơ quan, tổ chc đó.
Trưng hợp ngưi bị kiện cơ quan, tchc đã giải thể mà kng có ngưi kế thừa quyền, nghĩa vụ thì cơ quan, tổ chức cấp trên thực hiện quyền, nghĩa vcủa ngưi bị kiện.
5. Việc kế thừa quyền, nghĩa vttụng thđược Toà án chấp nhận bất cgiai đoạn nào trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.
Điều 54. Ngưi đại diện
1. Ni đại diện trong ttụng hành chính bao gồm ngưi đại diện theo pháp luật và ngưi đại diện theo ủy quyền.
2. Người đại diện theo pháp luật trong tố tụng hành chính có thể là một trong những người sau đây, trừ trường hợp người đó bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật:
a) Cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
b) Người giám hộ đối với người được giám hộ;
c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức do được bổ nhiệm hoặc bầu theo quy định của pháp luật;
d) Chủ hộ gia đình đối với hộ gia đình;
đ) Tổ trưởng tổ hợp tác đối với tổ hợp tác;
e) Những người khác theo quy định của pháp luật.
3. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị mất năng lực hành vi dân sự, được đương sự hoặc người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền bằng văn bản.
4. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính chấm dứt việc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự.
5. Người đại diện theo pháp luật trong tố tụng hành chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính của đương sự mà mình là đại diện.
Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính thực hiện toàn bộ các quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính của người ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
6. Những người sau đây không được làm người đại diện:
a) Nếu họ là đương sự trong cùng một vụ án với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện;
b) Nếu họ đang là người đại diện trong tố tụng hành chính cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ án.
7. Cán bộ, công chức trong các ngành Toà án, Kiểm sát, Thanh tra, Thi hành án, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an không được làm người đại diện trong tố tụng hành chính, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện theo pháp luật.
Điều 55. Ngưi bảo vquyền và li ích hp pháp của đương sự
1. Ngưi bo vquyền li ích hp pháp ca đương slà ngưi đưc đương snh được Toà án chp nhn tham gia tố tụng để bảo vquyền và li ích hp pháp của đương sự.
2. Những người sau đây được Toà án chấp nhận làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:
a) Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư;
b) Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý;
c) Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có kiến thức pháp lý, chưa bị kết án hoặc bị kết án nhưng đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, không phải là cán bộ, công chức trong các ngành Toà án, Kiểm sát, Thanh tra, Thi hành án, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an.
3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của những người đó không đối lập nhau. Nhiều người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể cùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một đương sự trong vụ án.
4. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có các quyền, nghĩa vụ sau đây:
a) Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng;
b) Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;
c) Tham gia phiên toà hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;
d) Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Luật này;
đ) Tranh luận tại phiên toà;
e) Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án;
g) Tôn trọng Toà án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên toà.
Điều 56. Ngưi làm chng
1. Ngưi làm chng ngưi biết các tình tiết liên quan đến nội dung vụ án đưc Tán triệu tập tham gia tố tụng. Ngưi mất năng lc hành vi dân sự không thể là ngưi làm chứng.
2. Ngưi làm chng có các quyền, nghĩa vụ sau đây:
a) Cung cấp toàn bộ nhng thông tin, tài liệu, đồ vật mình được liên quan đến vic giải quyết vụ án;
b) Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết được có liên quan đến việc giải quyết vụ án;
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai báo của mình, bồi thường thiệt hại do khai báo sai sự thật gây thiệt hại cho đương sự hoặc cho người khác;
d) Phải mặt tại phiên ttheo giấy triệu tập của Toà án nếu việc lấy li khai của ngưi làm chứng phải thực hiện ng khai tại phiên toà; trưng hp ngưi làm chứng không đến phiên toà mà không do chính đáng việc vắng mặt ca họ gây trngại cho việc xét xthì Hội đồng xét xcó thể ra quyết định dn giải ngưi làm chứng đến phiên toà;
đ) Phải cam đoan trước Tán vviệc thực hin quyền, nghĩa vcủa mình, trừ ngưi làm chng là ni chưa thành niên;
e) Đưc tchối khai báo nếu li khai của mình liên quan đến mật nhà ớc, mật nghề nghip, mật kinh doanh, mật nhân hoc việc khai báo đó nh hưng xấu, bất li cho đương sự là ngưi có quan hệ thân thích vi mình;
g) Đưc nghỉ việc trong thi gian Toà án triệu tập hoặc lấy li khai;
h) Được hưởng các khon phí đi lại và các chế độ khác theo quy định ca pháp luật;
i) Yêu cu Tán đã triu tập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bo vtính mng, sức khoẻ, danh dự, nhân phm, tài sản, các quyền li ích hợp pháp khác ca mình khi tham gia tố tụng;
k) Khiếu nại hành vi ttng, tcáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, ngưi tiến hành tố tụng.
3. Ngưi làm chng khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sthật, tchối khai báo hoặc khi được Toà án triệu tập vắng mặt không do chính đáng tphải chu trách nhim theo quy định của pp luật.
Điều 57. Ngưi giám định
1. Ngưi giám định ngưi kiến thức, kinh nghiệm cần thiết theo quy định của pháp lut vlĩnh vực có đối tượng cần giám đnh được các bên đương sthoả thun la chn hoặc được Toà án trưng cầu để giám định đối tượng đó theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự.
2. Người giám định có các quyền, nghĩa vụ sau đây:
a) Được đọc các tài liệu có trong hồ sơ vụ án liên quan đến đối tượng giám định; yêu cầu Toà án cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc giám định;
b) Đặt câu hỏi đối với người tham gia tố tụng về những vấn đề có liên quan đến đối tượng giám định;
c) Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án, trả lời những vấn đề liên quan đến việc giám định;
d) Phải thông báo bằng văn bản cho Toà án biết về việc không thể giám định được do việc cần giám định vượt quá khả năng chuyên môn; tài liệu cung cấp phục vụ cho việc giám định không đủ hoặc không sử dụng được;
đ) Phải bảo quản tài liệu đã nhận và gửi trả lại Toà án cùng với kết luận giám định hoặc cùng với thông báo về việc không thể giám định được;
e) Không được tự mình thu thập tài liệu để tiến hành giám định, tiếp xúc với những người tham gia tố tụng khác nếu việc tiếp xúc đó làm ảnh hưởng đến kết quả giám định; không được tiết lộ bí mật thông tin mà mình biết khi tiến hành giám định hoặc thông báo kết quả giám định cho người khác, trừ người đã quyết định trưng cầu giám định;
g) Độc lập đưa ra kết luận giám định; kết luận giám định một cách trung thực, có căn cứ;
h) Được hưởng các khoản phí đi lại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;
i) Phải cam đoan trước Toà án về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
3. Người giám định từ chối kết luận giám định mà không có lý do chính đáng, kết luận giám định sai sự thật hoặc khi được Toà án triệu tập mà vắng mặt không có lý do chính đáng thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
4. Người giám định phải từ chối hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:
a) Đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự;
b) Đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người phiên dịch trong cùng vụ án đó;
c) Đã thực hiện việc giám định đối với cùng một đối tượng cần giám định trong cùng vụ án đó;
d) Đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên;
đ) Có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.
Điều 58. Người phiên dịch
1. Người phiên dịch là người có khả năng dịch từ một ngôn ngữ khác ra tiếng Việt và ngược lại trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt. Người phiên dịch được các bên đương sự thoả thuận lựa chọn và được Toà án chấp nhận hoặc được Toà án yêu cầu để phiên dịch.
2. Người phiên dịch có các quyền, nghĩa vụ sau đây:
a) Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án;
b) Phải phiên dịch trung thực, khách quan, đúng nghĩa;
c) Đề nghị người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng giải thích thêm lời nói cần phiên dịch;
d) Không được tiếp xúc với những người tham gia tố tụng khác nếu việc tiếp xúc đó làm ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan, đúng nghĩa khi phiên dịch;
đ) Được hưởng các khoản phí đi lại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;
e) Phải cam đoan trước Toà án về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
3. Người phiên dịch cố ý dịch sai sự thật hoặc khi được Toà án triệu tập mà vắng mặt không có lý do chính đáng thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
4. Người phiên dịch phải từ chối hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:
a) Đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự;
b) Đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định trong cùng vụ án đó;
c) Đã tiến hành tố tụng với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên;
d) Có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.
5. Những quy định của Điều này cũng được áp dụng đối với người biết dấu hiệu của người câm, người điếc.
Trong trường hợp chỉ có người đại diện hoặc người thân thích của người câm, người điếc biết được dấu hiệu của họ thì người đại diện hoặc người thân thích có thể được Toà án chấp nhận làm phiên dịch cho người câm, người điếc đó.
Điều 59. Thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi ngưi giám định, ngưi phiên dịch
1. Trước khi mở phiên toà, việc tchối giám đnh, phiên dch hoc đề nghị thay đổi ngưi giám định, ngưi phiên dch phải được lập thành văn bản nêu do của việc tchối hoc đề nghị thay đổi; việc thay đổi ngưi giám định, ngưi phiên dịch do Chánh án Toà án quyết định.
2. Tại phiên toà, việc tchối giám đnh, phiên dch hoc đề nghị thay đổi ngưi giám định, ngưi phiên dịch phải đưc ghi vào biên bản phiên toà; việc thay đổi ngưi giám định, ngưi phiên dịch do Hội đồng xét xử quyết định sau khi nghe ý kiến của ngưi bị yêu cầu thay đổi.

Bài liên quan

Tên

Anti Virus,10,Âm thanh,3,Bảng lương,3,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,42,Calendar,9,Cán bộ công chức,11,CMND,11,Cư trú,13,Dân sự,9,Doanh nghiệp,24,Đất đai - Nhà ở,16,Đầu tư - Đấu thầu,10,Ebook,11,Giao thông,37,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,16,học Tiếng Anh,9,Hộ khẩu,13,Hôn nhân Gia đình,11,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,10,Luật cơ bản,68,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,9,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,12,Thủ tục hành chính,56,Tố tụng hình sự,9,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1831,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Luật Tố tụng hành chính (từ chương 1 đến chương 4)
Toàn văn Luật Tố tụng hành chính (từ chương 1 đến chương 4)
Toàn văn Luật Tố tụng hành chính (từ chương 1 đến chương 4)
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/toan-van-luat-to-tung-hanh-chinh-tu.html
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/toan-van-luat-to-tung-hanh-chinh-tu.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TRÊN WEBSITE ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy