Link

Toàn văn Công văn 313/LĐTBXH-PC về việc trả lời về kỷ luật lao động

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 313/LĐTBXH-PC
V/v trả lời về kỷ luật lao động
Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2004
CÔNG VĂN
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 313/LĐTBXH-PC NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2004 VỀ VIỆC TRẢ LỜI VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 158/LĐTBXH-NN ngày 14/1/2004 của Quý Sở về xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
- Khoản 3, Điều 111 Bộ Luật lao động quy định: "Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.
Trong thời gian có thai, nghỉ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người lao động nữ được tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kéo dài thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động"
-Tiết d, điểm 2, Khoản 3 Điều 1 của Nghị định 33/2003/ NĐ-CP ngày 2/4/2003 quy định: "Không được xử lí kỉ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian người lao động nữ có thai; nghỉ thai sản; nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi... Khi hết thời gian quy định tại điểm d khoản 2 Điều này, mà thời hiệu xử lí kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên"
Theo quy định của các văn bản hiện hành thì không được xử lý kỷ luật lao động theo bất kỳ một hình thức nào đối với lao động nữ trong thời gian có thai, hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Khi hết thời gian nêu trên mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu để xem xét xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết và thực hiện.

Phan Đức Bình
(Đã Ký)
 
Trang chủGiới thiệu và Quảng cáo ∙ Quản lý Web ∙ Mục lục WebsiteTrở lại đầu trang
© 2010-2013 Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm