Toàn văn Thông tư 39/2011/TTLT-BYT-BTC thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật giao thông đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật giao thông đường thủy ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế,
Liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông như sau:
Điều 1. Nguyên tắc chung
1. Người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông, trong khi chưa có đủ căn cứ để xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người đó gây ra, khi đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.
2. Khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn gây ra hoặc trường hợp bị tai nạn giao thông nhưng không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, người bị tai nạn không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho quỹ bảo hiểm y tế.
3. Các trường hợp được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định mà không phải thực hiện việc xác định hành vi vi phạm pháp luật về giao thông theo quy định tại Điều 2 Thông tư này:
a) Trẻ em dưới 14 tuổi;
b) Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên.
Điều 2. Trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc xác định hành vi vi phạm pháp luật về giao thông
1. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông:
Người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông khi đi khám bệnh, chữa bệnh, ngoài việc xuất trình thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định chung, phải cung cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các thông tin liên quan, gồm: Họ và tên; ngày sinh; nơi cư trú; thời gian, nơi xảy ra tai nạn và nguyên nhân bị tai nạn giao thông (nếu có).
Trường hợp người bị tai nạn hôn mê, không cung cấp được các thông tin trên thì thân nhân hoặc người đưa người bị tai nạn vào viện có trách nhiệm cung cấp các thông tin mà mình biết được về vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với người bị tai nạn.
Trường hợp đã có một trong các tài liệu quy định tại Điều 3 Thông tư này, thì người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn phải cung cấp ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để làm căn cứ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo chế độ quy định.
2. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bị tai nạn:
Hằng ngày, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp danh sách người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông đến khám bệnh, chữa bệnh hoặc cấp cứu trong ngày (theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) để chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc nhân viên của cơ quan Bảo hiểm xã hội thường trực tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3. Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội:
a) Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được danh sách người có thẻ bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đến, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác minh hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn cho lực lượng Cảnh sát giao thông hoặc Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (sau đây gọi chung là cơ quan công an) của nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông (theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm Thông tư này).
Trường hợp người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn đã cung cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội một trong các tài liệu quy định tại Điều 3 Thông tư này hoặc trường hợp người bị tai nạn đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội trước đó đã có văn bản yêu cầu xác minh thì không phải gửi văn bản đề nghị xác minh lại.
b) Trường hợp sau 03 tháng, kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi văn bản đề nghị xác minh theo quy định tại điểm a khoản này nhưng vẫn chưa nhận được thông báo của cơ quan công an hoặc nhận được thông báo chưa hoặc không xác minh được tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã sử dụng như đối với trường hợp bị tai nạn không vi phạm pháp luật về giao thông.
Điều 3. Căn cứ để thanh toán hoặc không thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông
Cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây để quyết định việc thanh toán hoặc không thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông:
1. Bản phô tô biên bản giải quyết tai nạn giao thông của cơ quan công an.
2. Bản phô tô hoặc bản trích một phần bản Kết luận điều tra nguyên nhân gây tai nạn giao thông có xác nhận của cơ quan công an thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông.
3. Bản phô tô hoặc bản trích một phần kết luận cuối cùng của cơ quan Tòa án xét xử vụ tai nạn giao thông (có xác nhận của Tòa án) do người bị tai nạn hay thân nhân người bị tai nạn cung cấp.
Điều 4. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp có vi phạm pháp luật về tai nạn giao thông
Khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn gây ra, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh toán như sau:
1. Trường hợp người bị tai nạn còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo trực tiếp cho cho người bị tai nạn hoặc thân nhân của người bị tai nạn (cha, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con đẻ từ 18 tuổi trở lên) biết về việc người bị tai nạn đã vi phạm pháp luật về giao thông và không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
2. Trường hợp người bị tai nạn đã ra viện: cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thu hồi chi phí khám bệnh, chữa bệnh mà quỹ Bảo hiểm y tế đã thanh toán theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
3. Trường hợp người bị tai nạn tử vong: cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh quyết toán các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế (không thu hồi chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã thanh toán đối với trường hợp này).
Điều 5. Thu hồi chi phí khám bệnh, chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế đã thanh toán
1. Cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thông báo cho người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn biết kết quả xác định vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan công an và yêu cầu người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn có trách nhiệm hoàn trả cho quỹ bảo hiểm y tế các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh mà cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thanh toán (theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm Thông tư này).
2. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu hoàn trả lần thứ nhất, nếu người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn không hoàn trả chi phí thì cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục có văn bản đôn đốc thực hiện.
3. Trường hợp sau 03 tháng, kể từ ngày gửi thông báo và đôn đốc theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị tai nạn vẫn không hoàn trả, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp dưới báo cáo Bảo hiểm xã hội cấp trên để tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
4. Kết thúc năm tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông nhưng không thu hồi được gửi Bộ Y tế để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép quyết toán vào quỹ bảo hiểm y tế đối với các khoản không thu được này.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2011.
2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế khi Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành biểu mẫu tổng hợp, báo cáo về các trường hợp không thu hồi được chi phí quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các cấp tổ chức thực hiện.
2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế, Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. 
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

PHỤ LỤC SỐ 01-
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG VÀO VIỆN TRONG NGÀY... THÁNG... NĂM....
(Ban hành kèm theo TTLT số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011)
Mẫu 01/TTLT-BYT-BTC
Dùng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Bộ/ Sở Y tế
....................................
(tên cơ sở KB,CB)
-----------
Số:            /TB-TNGT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
V/v thông báo danh sách người tham gia BHTT bị TNGT
......., ngày ... tháng ... năm .....
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ........... (tên cơ quan BHXH quận/ huyện/ tỉnh/ TP)
........... (tên cơ sở KCB) kính chuyển BHXH (tên cơ quan BHXH)......... danh sách người tham gia BHYT bị tai nạn giao thông vào viện trong ngày ... tháng ... năm 20... , cụ thể như sau:
TT
Họ và tên người bị tai nạn
Năm sinh
Số thẻ BHYT
Nơi cấp thẻ
Địa chỉ thường trú
Ngày, giờ vào viện
Địa điểm, nguyên nhân (nếu có) xảy ra tai nạn giao thông
Đã có xác nhận của cơ quan công an
Tình hình hiện tại
Nam
Nữ
Cấp cứu/ đến thẳng BV
Do cơ sở KCB khác chuyển đến
Chưa
Đã ra viện
Đang điều trị tại bệnh viện
Chuyển viện
(ghi rõ tên BV chuyển đến)
....Người nhận
Người giao
(Đại diện cơ quan BHXH....)
(ký, ghi rõ họ tên)
(Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)
(ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 02-
MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC MINH TÌNH TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG CỦA NGƯỜI BỊ TAI NẠN
(Ban hành kèm theo TTLT số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011)
Mẫu 02/TTLT-BYT-BTC
Dùng cho cơ quan BHXH
BẢO HIỂM XÃ HỘI
....................................
----------
Số:            /
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
V/v đề nghị xác minh hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông
......., ngày ... tháng ... năm.....
Kính gửi: (tên cơ quan công an) ...........

Tại ......... (tên cơ sở y tế).... đang điều trị cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông, cụ thể như sau:
- Họ và tên người bị TNGT: .....................................      Giới tính: .....
- Ngày sinh: ngày ..... tháng ... năm ......
- Nơi cư trú: ..............................................................................................
- Vào viện: ... giờ...... ngày.... tháng.... năm ....
Theo lời khai của người bệnh (hoặc người đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế), vụ tai nạn giao thông xảy ra như sau:
- Thời gian: vào lúc .... giờ.... phút, ngày ... tháng.... năm ....
- Địa điểm xảy ra tai nạn: .........................................................................
- Nguyên nhân xảy ra tai nạn (nếu có): ....................................................
Đề nghị (tên cơ quan công an .............................) điều tra, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông nêu trên và cung cấp cho Bảo hiểm xã hội .......... (huyện, tỉnh/ thành phố) tài liệu liên quan theo quy định để có căn cứ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH tỉnh, TP...(nơi phát hành thẻ BHYT của người bị tai nạn);
- Lưu: VT, hồ sơ BHYT.
GIÁM ĐỐC
hoặc người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 03-
MẪU CÔNG VĂN YÊU CẦU HOÀN TRẢ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH MÀ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ ĐÃ THANH TOÁN
(Ban hành kèm theo TTLT số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011)
Mẫu 03/TTLT-BYT-BTC
Dùng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội
BẢO HIỂM XÃ HỘI
....................................
----------
Số:            /
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
V/v yêu cầu hoàn trả quỹ bảo hiểm y tế các chi phí khám, chữa bệnh do tai nạn giao thông (gửi lần...)
......., ngày ... tháng ... năm.....
Kính gửi: ........... (tên người tham gia BHYT hoặc thân nhân của người tham gia BHYT)

Căn cứ các tài liệu điều tra, xác minh do cơ quan công an (cảnh sát giao thông/ cảnh sát điều tra tỉnh/ huyện............) cung cấp, vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày ... tháng... năm ... đối với Ông (Bà) là do hành vi vi phạm pháp luật của Ông (Bà) gây ra.
Theo quy định tại khoản 12 Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch số .../2011/TTLT/BYT-BTC ngày .../.../2011 của liên Bộ Y tế-Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế tai nạn giao thông, thì Ông (Bà) không được hưởng bảo hiểm y tế trong thời gian điều trị tại bệnh viện ........
Đề nghị Ông (Bà) mang tiền đến cơ quan Bảo hiểm xã hội .......... để hoàn trả cho quỹ bảo hiểm y tế số tiền cơ quan BHXH đã tạm ứng thanh toán với tổng số tiền là ............ đồng (bằng chữ ......... đồng).
Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên văn bản này, nếu Ông (Bà) không hoàn trả số tiền nêu trên cho quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội ....... sẽ chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ BHYT.
GIÁM ĐỐC
hoặc người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bài liên quan

Name

Âm thanh,3,Anti Virus,10,Bảng lương,4,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,42,Calendar,9,Cán bộ công chức,12,CMND,11,Cư trú,13,Dân sự,9,Đất đai - Nhà ở,16,Đầu tư - Đấu thầu,10,Doanh nghiệp,24,Ebook,11,Giao thông,37,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,16,Hộ khẩu,13,học Tiếng Anh,9,Hôn nhân Gia đình,11,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,10,Luật cơ bản,68,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,9,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,17,Thủ tục hành chính,56,Tố tụng hình sự,9,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1847,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Thông tư 39/2011/TTLT-BYT-BTC thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông
Toàn văn Thông tư 39/2011/TTLT-BYT-BTC thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông
Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BYT-BTC thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
http://www.tracuuphapluat.info/2011/11/thong-tu-lien-tich-392011ttlt-byt-btc.html
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/2011/11/thong-tu-lien-tich-392011ttlt-byt-btc.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TRÊN WEBSITE ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy