Link

Toàn văn Quyết định 396/P1 về biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực nhập xuất cảnh

BỘ CÔNG AN
TỔNG
CỤC AN NINH
CỤC QUẢN LÝ XNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 396/P1
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2002
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHẬP XUẤT CẢNH
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
Căn cứ Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 28/4/2000; Nghị định của Chính phủ số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 và Thông tư liên tịch Công an – Ngoại giao số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002;
Để thống nhất việc sử dụng các loại biểu mẫu trong lĩnh vực nhập xuất cảnh của người nước ngoài;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành các mẫu:
- Mẫu số 1 (N1):
Đơn xin thị thực Việt Nam
- Mẫu số 2 (N2):
Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
- Mẫu số 3 (N3):
Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh
- Mẫu số 4 (N4A):
Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh
- Mẫu số 5 (N4B):
Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh
- Mẫu số 6 (N4C):
Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế
- Mẫu số 7 (N5A):
Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú
- Mẫu số 8 (N5B):
Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo công văn số N5A)
- Mẫu số 9 (N6):
Thẻ tạm trú
- Mẫu số 10 (N7):
Đơn xin thường trú
- Mẫu số 11 (N8):
Tờ khai cấp lại thẻ thường trú
- Mẫu số 12 (N9):
Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam
- Mẫu số 13 (N10):
Bản tự khai lý lịch của người nước ngoài xin thường trú tại Việt Nam
- Mẫu số 14 (N11):
Thẻ thường trú
- Mẫu số 15 (N12):
Phiếu khai báo tạm trú
- Mẫu số 16 (N13):
Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú
- Mẫu số 17 (N14):
Đơn xin cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú
- Mẫu số 18 (N15A):
Công văn xin cấp giấy phép vào khu vực biên giới
- Mẫu số 19 (N15B):
Đơn xin phép vào khu vực biên giới
- Mẫu số 20 (N16):
Giấy phép vào khu vực biên giới
- Mẫu số 21 (N17):
Lệnh trục xuất
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XNC

Triệu Văn Thế