Toàn văn Chỉ thị triển khai thi hành Luật Cư trú

CHỈ THỊ
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 07/2007/CT-TTg NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2007
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ 

Luật Cư trú đã được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, là một đạo luật quan trọng quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.
Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân; bảo đảm Luật Cư trú được thực thi nghiêm chỉnh, tạo sự chuyển biến trong hoạt động quản lý cư trú nói riêng và công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nói chung, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các công việc sau đây:
1. Bộ Công an
a) Khẩn trương tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Cư trú, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà về quản lý cư trú trong tình hình mới cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an các cấp; cán bộ, chiến sỹ ở các đơn vị trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của Ủy ban nhân dân cấp xã và những người tham gia công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu vực dân cư;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho cán bộ, công chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho việc thực hiện luật được thống nhất;
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan sớm xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy định cụ thể về bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý cư trú và cơ sở dữ liệu về cư trú;
d) Ban hành các mẫu sổ sách, giấy tờ về cư trú theo quy định của Luật Cư trú; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Cư trú theo thẩm quyền; thông báo rộng rãi và niêm yết công khai về trình tự, thủ tục đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để nhân dân biệt, thực hiện;
đ) Kiện toàn tổ chức bộ máy, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ và Công an các địa phương bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú các cấp có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm công tác quản lý cư trú với trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy địnhc ủa pháp luật;
e) Thực hiện việc đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhanh chóng, thuận tiện cho những người có đủ điều kiện theo quy địnhc ủa Luật Cư trú.
g) Nghiên cứu xây dựng Đề án Quản lý cơ sở dữ liệu về cư trú và Đề án Tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đầu tư phát triển công nghệ, kỹ thuật tiên tiến cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú, trình phê duyệt theo quy định.
2. Bộ Quốc phòng
Phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc đăng ký, quản lý cư trú đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng cư trú tại nơi đơn vị của người đó đóng quân theo quy định của Luật Cư trú.
3. Bộ Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, hướng dẫn các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định về hộ khẩu hoặc các quy định trái với Luật Cư trú để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ. Hoàn thành danh mục các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2007.
4. Bộ Văn hóa - Thông tin
Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ chỉ đọa, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương tuyên truyền rộng rãi Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
5. Bộ Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm kinh phí để triển khai, thực hiện Luật Cư trú trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, ngành và các địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Đối với kinh phí triển khai Luật Cư trú trong năm 2007, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an tính toán trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cấp bổ sung cho Bộ Công an;
b) Nghiên cứu đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về lệ phí đăng ký cư trú cho phù hợp với Luật Cư trú.
6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cư trú. Tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Tổ chức triển khai việc quản lý nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú và các quy định khác của pháp luật liên quan theo phân cấp của Chính phủ;
b) Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở cấp xã; bảo đảm trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn của Bộ Công an;
c) Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;
d) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
đ) Không được tự ý ban hành thêm quy định, thủ tục, đăt ra việc thu phí, lệ phí không quy định trong Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
8. Hiệu lực thi hành
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng 

Bài liên quan

Name

Âm thanh,3,Anti Virus,10,Bảng lương,4,Bảo hiểm,4,Biểu mẫu,2,Bộ Luật,42,Calendar,9,Cán bộ công chức,12,CMND,11,Cư trú,13,Dân sự,9,Đất đai - Nhà ở,16,Đầu tư - Đấu thầu,10,Doanh nghiệp,24,Ebook,11,Giao thông,37,Giấy tờ xe,28,Hệ thống,9,Hình ảnh,14,Hình sự,16,Hộ khẩu,13,học Tiếng Anh,9,Hôn nhân Gia đình,11,Khai sinh,8,Kinh nghiệm pháp lý,9,Lao động,10,Luật cơ bản,68,Luật thuế,21,Luật tiếng Anh,9,Nghĩa vụ quân sự,6,Phần mềm điện thoại,6,Phần mềm PC,85,Tải file,21,Thanh tra - Khiếu nại tố cáo,3,Thủ thuật Facebook,17,Thủ tục hành chính,56,Tố tụng hình sự,9,Trắc nghiệm,6,Văn bản,1847,Văn phòng,12,Video,4,Xây dựng,9,
ltr
item
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm: Toàn văn Chỉ thị triển khai thi hành Luật Cư trú
Toàn văn Chỉ thị triển khai thi hành Luật Cư trú
Toàn văn Chỉ thị triển khai thi hành Luật Cư trú
Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-chi-thi-trien-khai-thi-hanh.html
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/
http://www.tracuuphapluat.info/2010/06/toan-van-chi-thi-trien-khai-thi-hanh.html
true
1624770636553188390
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả các bài viết Xem tiếp Trả lời Hủy trả lời Xóa By Trang chủ PAGES Bài viết View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TRÊN WEBSITE ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy