Thủ tục hành chính: Cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hồ sơ: B-BVH-005426-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điện ảnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Twitter
Chia sẻ