Mục tìm kiếm:

Toàn văn Quyết định 25/2007/QĐ-BXD về các mẫu văn bản; quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 25/2007/QĐ-BXD
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007 
QUYẾT ĐỊNH
 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN; QUY ĐỊNH TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN, HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/2007/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Điều 11và khoản 3 Điều 16 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Mẫu văn bản
1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu văn bản sau đây:
a) Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng (Phụ lục I);
b) Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng (Phục lục II và Phụ lục III);
c) Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng (Phụ lục IV).
2. Các mẫu Quyết định xử phạt tiền, Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt tiền áp dụng theo Mẫu quyết định số 07, Mẫu quyết định số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.
Điều 2. Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
1. Qui định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo Chương III “Qui định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan Thanh tra xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng” ban hành kèm theo Quyết định số 36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
2. Biển hiệu của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn được thực hiện theo Phụ lục V;
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm cấp và quản lý biển hiệu của cán bộ Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn do mình quản lý.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

PHỤ LỤC I
MẪU BIÊN BẢN NGỪNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số25./2007/QĐ-BXD ngày30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 UBND XÃ (phường,
thị trấn)……………….
THANH TRA XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số:........./BB-TTrXD
, ngày 30 tháng 07 năm 2007 
BIÊN BẢN
NGỪNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ khoản 1 Điều 9 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
Hôm nay, hồi ….. giờ…. ngày….. tháng…….năm 200……tại……...……….....………………………………………………………..……….,
1. Thanh tra xây dựng phường (xã, thị trấn)..............................gồm:
(Ghi rõ họ tên, chức vụ của từng cán bộ Thanh tra tham gia lập biên bản)
….…...………...…………………………………………..…………….....................
………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………………………….…
* Lực lượng phối hợp (nếu có): …………………………………………………………………………………..……
2. Lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với:
Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số………………….……… ngách…….. ngõ……………đường phố (thôn, xóm)……….…. tổ………….phường (xã, thị trấn)………………….quận (huyện)…………………... thành phố…………………
Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.
Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):……………………
………………………………………………………………………………………..
Và nhà thầu xây dựng là:…………………………………………………………
Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức):…………… ………………………………………………………………………………………..
3. Đã có hành vi vi phạm sau (ghi rõ từng nội dung vi phạm):
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
4. Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng:     
a) Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng;
b) Khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trật tự xây dựng trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản;
5. Sau thời hạn 24 giờ kể từ khi lập Biên bản, nếu không kịp thời thực hiện những nội dung yêu cầu theo Biên bản này thì sẽ bị đình chỉ thi công xây dựng công trình.
Biên bản được lập thành bốn (04) bản, được đọc lại cho mọi người có tên cùng nghe nhất trí, ký tên và thực hiện./.
Ghi chú: Trường hợp Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng không ký Biên bản hoặc vắng mặt thì Biên bản vẫn có hiệu lực thi hành.
CHỦ ĐẦU TƯ (hoặc đại diện cá nhân,  tổ chức vi phạm)
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
PHỤ LỤC II
MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số25./2007/QĐ-BXD ngày30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
–––––––––––
 UBND XÃ (phường,
thị trấn)……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số:........./BB-TTrXD
, ngày 30 tháng 07 năm 2007 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)………
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ khoản 1 Điều 8 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị do Thanh tra xây dựng xã (phường, thị trấn).....................lập ngày….. tháng….. năm 200…;
Xét thấy chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là……………………………..……… đã không thực hiện đúng thời hạn những  yêu cầu ghi trong Biên bản,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với:
Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách………….. ngõ ………..…đường phố (thôn, xóm)………………….….…. tổ………….phường (xã, thị trấn)………………….quận(huyện)…………………..thành phố……...………...
Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.
Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):……………………
………………………………………………………………………………………..
Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi vi phạm):…………………..…
………………………………………………………………………………………..
Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện những qui định sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng;
2. Trưởng Công an phường (xã, thị trấn) có trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của Quyết định ngay sau khi ký.
Quá thời hạn ba (03) ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.
Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức)……………………………….. có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND quận (huyện), TTrXD quận (huyện);
- Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình có GPXD);
- Lưu:……..
CHỦ TỊCH
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
PHỤ LỤC III
MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số…25./2007/QĐ-BXD ngày 30. tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
UBND QUẬN (HUYỆN)
THANH TRA XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số:........./BB-TTrXD
, ngày 30 tháng 07 năm 2007 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
CHÁNH THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN (HUYỆN)………..

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ khoản 2 Điều 3 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
Trong quá trình kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là……………………………..……… đang tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).............................chưa xử lý kịp thời,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với:
Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách………….. ngõ ………..…đường phố (thôn, xóm)………………….….…. tổ………….phường (xã, thị trấn)………………….quận(huyện)…………………..thành phố……...………...
Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.
Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):……………………
………………………………………………………………………………………..
 Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi vi phạm):…………………..…...
………………………………………………………………………………………..
Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện những qui định sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng;
2. Trưởng Công an phường (xã, thị trấn) có trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của Quyết định ngay sau khi ký.
Quá thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.
Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức)……………………………….. có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND quận (huyện);
- Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình có GPXD);
- Lưu:……..
CHÁNH THANH TRA
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
PHỤ LỤC IV
MẪU QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số25./2007/QĐ-BXD ngày30. tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
UBND QUẬN (huyện, xã, phường,
thị trấn)……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số:........./BB-TTrXD
, ngày 30 tháng 07 năm 2007 
 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN QUẬN (HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…..
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 8 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng số……/QĐ-UBND ngày…/…./200… của…………………………………..;
Xét thấy hết thời hạn thi hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng mà chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là ………………… ……………………………………………………… vẫn cố tình vi phạm, không tự giác chấp hành các qui định,
 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế phá dỡ đối với:
Công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách……..… ngõ…………….đường phố (thôn, xóm)……………..………. tổ………….phường (xã, thị trấn)………………….quận (huyện)……………….thành phố……………...
Do ông/bà (hoặc tổ chức)…………………………………………………….. làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.
Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):…………………… ………………………………………………………………………………………..
Lý do (nêu rõ hành vi vi phạm, các hình thức xử lý đã áp dụng nhưng không được chủ đầu tư tự giác chấp hành):…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….. 
Điều 2. Chủ đầu tư  (cá nhân, tổ chức) là………………………………………... có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế.
Điều 3. Giao cho Trưởng Công an phường (xã, thị trấn)……………………..… phối hợp Thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và các cơ quan liên quan khác tổ chức thi hành Quyết định này trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày ký. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 và Điều 3;
- HĐND, Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…..;
- TTrXD quận (huyện)…….;
- Cơ quan cấp giấy phép xây dựng;
- Lưu:……….
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Nếu Quyết định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành thì phần nơi nhận bổ sung UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra Sở Xây dựng).
Phụ lục V
MẪU BIỂN HIỆU CỦA THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN, HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Kèm theo Quyết định số25./2007/QĐ-BXD ngày 30. tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Màu sắc, kích thước, cách bố trí: tương tự biển hiệu của Thanh tra Sở Xây dựng theo qui định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
2. Số biển hiệu:
a) Số biển hiệu của Thanh tra xây dựng quận, huyện gồm 3 nhóm số và chữ: ký hiệu nhóm số thành phố trực thuộc Trung ương gồm 2 chữ số (lấy theo mã số đăng ký phương tiện vận tải tại địa phương); nhóm chữ tên của quận, huyện viết tắt (ví dụ: quận Hoàn Kiếm viết là HK); nhóm số theo thứ tự từ 01 đến số cuối cùng của số lượng cán bộ Thanh tra.
Ví dụ: một cán bộ Thanh tra xây dựng có số 18 trong danh sách quản lý thuộc Thanh tra quận Ba Đình, thành phố Hà Nội được viết như sau: 29-BĐ-18. 
b) Số biển hiệu của Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn gồm 4 nhóm số và chữ: ký hiệu nhóm số thành phố trực thuộc Trung ương gồm 2 chữ số (lấy theo mã số đăng ký phương tiện vận tải tại địa phương); nhóm chữ tên của quận, huyện viết tắt (ví dụ: quận Hoàn Kiếm viết là HK); nhóm chữ tên của xã, phường, thị trấn viết tắt (ví dụ: phường Hàng Đào viết tắt là HĐ); nhóm số theo thứ tự từ 01 đến số cuối cùng của số lượng cán bộ Thanh tra.
Ví dụ: một cán bộ Thanh tra xây dựng có số 03 trong danh sách quản lý thuộc Thanh tra xây dựng phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội được viết như sau: 29-HK-HĐ-03.
 
Trang chủGiới thiệu và Quảng cáo ∙ Quản lý Web ∙ HTML ∙ Đăng bài ∙ Webmasters Tools ∙ Mục lục WebsiteTrở lại đầu trang
© 2010-2012 Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm, Themes: Blog Thiet Ke