Tìm văn bản pháp luật, phần mềm miễn phí tại đây:

Toàn văn Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (có hiệu lực 1/9/2011)

CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 54/2011/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2011
NGHỊ ĐỊNH
VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên
Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.
2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên
a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;
b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.
3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;
b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
Điều 3. Mức phụ cấp
Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.
Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm hướng dẫn, thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.
2. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

91 comments:

Nặc danh

xin loi: xin sua lai la :tai sao nha giao nghi huu tu nam 1993 den thang4/2011 lai khong duoc huong tham nien?...

6/7/11 06:23  
Nặc danh

Tôi được biết, tới đây các nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường,...được hưởng phụ cấp thâm niên. Vậy những người đang công tác tại các Phòng Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo có được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ hay không?

6/7/11 09:01  
nhthinh7

Tôi được biết, tới đây các nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường,...được hưởng phụ cấp thâm niên. Vậy những người đang công tác tại các Phòng Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục & Đào tạo có được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ hay không?

6/7/11 09:08  
Nặc danh

lam nhiem vu dao tao, boi duong o co quan nha nuoc thi phong giao duc va dao tao la co quan nha nuoc nen ai lam nhiem vu dao tao, boi duong la duoc

6/7/11 09:18  
Nguyễn Thuận

Hoan hô các bác ở Bộ Giáo dục. Cảm ơn thủ tướng.

6/7/11 09:22  
Nặc danh

6.Trang Thanh Ba
Hoan ho nhiet liet, cam on thu tuong Nguyen Tan Dung, day la viec lam day y nghia doi voi nganh giao duc, tao su quan tam, nhieu hon doi voi su nghiep trong nguoi.

6/7/11 10:03  
Nặc danh

Xin hỏi: Cán bộ phòng giao dục, sở giao dục có được hưởng thâm niên không ?

6/7/11 10:33  
Nặc danh

Các bác phai cam on cả Bô giao dục và chính phủ nữa chứ! có sự tham mưu của Bộ GD&ĐT thì thủ tướng mới ký duyetj chứ. Nhưng như thế các đồng chí công tác ở Phòng GD&DT, Sở GĐ&ĐT không dược hương thì ai muốn công tac o Phòng GD và Sở GD nữa

6/7/11 10:34  
P. Tuan

Thay mat nhung nguoi lam GD- DT tai vung mien nui, vung sau vung xa va hai dao. Nhiet liet khen ngoi Bo GD-DT, Cam on Bac Nguyen Tan Dung da quan tam den nha giao.

6/7/11 10:36  
Nặc danh

tôi là giáo viên trực tiếp giảng dạy 4 năm, đến năm thứ 5 thì tôi đựơc bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên không

6/7/11 11:19  
vinhvxgtel

Xin hỏi, tôi là giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trường công lập được 15 năm. Nay tôi đã xin nghỉ và chuyển sang nghề khác thì có được hưởng phụ cấp tâm niên hay không? Mong được giải đáp rõ. Cảm ơn nhiều.

6/7/11 11:47  
Nặc danh

xin hỏi: Trước đây tôi là bộ đọi chiến đấu ở Kampuchia, vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên quân đội sau đó chuyển ngành về trường ĐHSP tiếp tục học tập. Trong thời gian đi học vẫn được hưởng lương.Hiện tại tôi đang giảng dạy. Vậy việc tính thâm niên của tôi có được cộng với thời gian trong quân đội không?
Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên
Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.
2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên
a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;
b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

6/7/11 12:05  
Nặc danh

xin hoi: Truoc day toi la bo doi ( 7 nam), sau do toi phuc vien va di hoc 2 nam trung cap su pham ( thoi gian di hoc toi khong huong luong), hien nay toi dang la giao vien truc tiep giang day.Vay viec tinh tham nien cua toi co duoc cong voi thoi gian trong quan doi khong?

6/7/11 14:58  
letrunghieu_123456

xin hoi toi ra truong day tu 5-9-1986 den nay .Nhu vay toi duoc huong che do tham nien là bao nhieu phan tram.Cam on

6/7/11 15:30  
Nặc danh

toi la giao vien dang giang day trong nha truong quan doi nhung chua co chung chi giao vien thi co duoc huong phu cap tham nien theo nghi dinh 54/2011/ND-CP khong?

6/7/11 16:00  
Nặc danh

Nghi dinh 54/2011 cua chinh phu khong cong bang doi voi nhung nguoi dang cong tac tai phong , so giao duc-dao tao va nhung can bo, giao vien da nghi huu tu sau nam 1993.

6/7/11 20:04  
Nặc danh

Hãy đợi đấy các Bác cán bộ ở Phòng và Sở GD đều xứng dáng được hưởng,nếu không thì lấy đâu ra CB ở Sở ở Phòng?

6/7/11 20:54  
Nặc danh

Bộ giáo dục tham mưu kiểu gì mà phân biệt đối sử vói cán bộ giáo viên đã nghỉ hưu thế ? họ đã cống hiến hết cả đời mình cho sự nghiệp giáo dục rồi mà!

7/7/11 08:14  
Nặc danh

Một giáo viên công tác nơi bình thường khi nghi hưu chỉ còn hường 75% lương chinh như vậy họ đã thiệt thòi 25% phụ cấp giảng dạy và mất thêm 25% lương chính. thế thì đời sống của họ có khó khăn hơn những giáo viên đang giảng dạy hay không ? thưa các bác làm tham mưu của bộ giáo dục !

7/7/11 08:35  
Nặc danh

that qua bat cong voi nguoi da nghi huwu vi nhưng nguwoi nay da cong hien ca doi cho giao duc va qua thiet thoi so voi nguwoi sau 5 nam nưa moi nghi hưu neu la tro cap kho khan cho giao vien dưng lop thi hay tang phu cap dung lop ,m

7/7/11 08:49  
Nặc danh

Những giáo viên ra trường trước 1988 đến nay đang công tác, họ đã được hưởng thâm niên trong các năm 1988 đến 1993 hiện nay thâm niên của họ được tính như thế nào ?

7/7/11 08:50  
Nặc danh

mot nghi dinh phu phang voi nhung nguwoi nghi hưu nhưng nguwoi da ca doi cong hien cho giao duc , that buon ,cm

7/7/11 09:04  
Nặc danh

Bộ GD làm ăn kiểu gì mà không tham mưu cho Chính phủ quan tâm đến cán bộ Phòng Gd, Sở GD?

7/7/11 09:10  
Nguyễn Thuận

Nghị định này cần bổ sung thêm chế độ thâm niên cho cán bộ phòng, sở, GV mới nghỉ hưu không thì các đối tượng trên quá thiệt thòi.

7/7/11 09:58  
Nặc danh

Giảng viên trong các nhà trường quân đội có được hưởng phụ cấp thâm niên giảng dạy theo nghị định 204/2011/NDCP không?

7/7/11 10:04  
Nặc danh

cám ơn thủ tướng chính phủ. Nghề giáo đang đói quá mà. cán bộ phòng sở giàu rồi, vả lại có trực tiếp giảng dạy đâu mà đòi.

7/7/11 13:19  
Nặc danh

Một nghị định đã thổi thêm ngọn lửa cho nghành giáo dục.Tôi tin chắc nghành giáo dục từ đây sẽ thu hút được nhiều người tài.

7/7/11 13:21  
Nặc danh

Thật là tuyệt vời, nghị định đã xóa đi bức xúc - Nhà giáo - Lương thấp - Nghèo.

7/7/11 13:24  
Nặc danh

Mấy anh cán bộ phòng, sở ơi hãy đợi đấy. còn lâu đến lượt các anh. Bộ giáo dục và thủ tướng chính phủ thật công bằng.

7/7/11 13:26  
Nguyễn Hữu Thịnh

Anh chị em nghĩ xem sẽ như thế nào nếu tất cả Cán bộ Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT đều xin chuyển về cơ sở giảng dạy để nhận được phụ cấp đứng lớp và được hưởng phụ cấp thâm niên theo nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ? Khi đó ai sẽ là người chuyển lên công tác tại các Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT? Bản thân họ đã không được hưởng phụ cấp đứng lớp rồi, đã quá thiệt thòi dù vẫn đang công tác tại các cơ sở Giáo dục. Nghị định này được áp dụng vô hình chung đồng nghĩa với suy nghĩ cán bộ Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT có một nguồn thu nhập nào đó rất lớn, rất không rõ ràng mà thực chất họ chỉ được nhận đồng lương ít ỏi. Thật quá bất công! Tôi nghĩ sẽ không một cán bộ, giáo viên nào chuyển về công tác tại các Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT nữa. Sẽ là như thế nào nếu có cán bộ Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT nghỉ hưu? Ai sẽ là người thay thế? Mộúcố câu hỏi mong nhận được sự giải đáp!

7/7/11 13:56  
Nặc danh

Xin cho hoi kê toan trường, thu vien, văn thư pghục vụ trong nghanh giáo dục và lam nhiem vu tham mưu tai sao khong duoc huong bat kỳ sư ưi dai gi của nghành giáo duc

7/7/11 14:04  
Nặc danh

nhieu bat hop li se xay ra lương cua 2 nguwoi9 ; 1 la giao vien da nghi hưu voi 37 nam cong tac o nganh giao duc .2.1 la giao vien dang cong tac voi 32 nam cong tác sau 5 nam nưa moi nghi hưu,lương chenh lech qua nhieu, lưu y;2 ngưoi nay cav mat khac như nhau.

7/7/11 14:12  
Nặc danh

Chúng tôi được biết Thủ tướng chính phủ ra nghị định về thâm niên giáo dục. Những giáo chức về hưu và cán bộ quản lý từ phòng - Sở - Bộ GD không được hưởng. Chúng tôi đề nghị những người có trách nhiệm trình thủ tướng để thủ tướng xem xét lại cho đảm bảo sự công bằng trong giáo dục. Đề nghị công đoàn GDVN, Tổng liên đoàn LĐVN phối kết hợp để chúng tôi yên tâm công tác.

7/7/11 14:55  
Nặc danh

Cách tính PCTN cụ thể như thế nào? Tính lương cơ bản hay tính tổng thu nhập theo hệ số lương hiện hưởng.

7/7/11 15:37  
Thu

Thật tuyệt

7/7/11 16:04  
Trang Thanh Ba

Xin cảm ơn thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ giáo dục. Đây là một nghị định đang được nhiều giáo viên mong đợi.

7/7/11 16:07  
Nặc danh

Rât là ưu ái cho thành viên được hưởng chế độ thâm niên công vụ này và có lẻ sau những tháng ngày chờ đợi mòn mỏi, cuộc sống của giáo viên nói chung ít thấy nụ cười, đối chọi với từng bước chầm chậm trong công việc và ... Bây giờ sau 54, thấy những nụ cười ở trong và ở trên môi, với công việc thì đôi chân chạy bon bon ... vui sao!!!
Nói chung,chất lượng của SNGD hiện nay thì dạy tốt học tốt, con ngoan trò giỏi, cho nên GV sẽ cống hiến hết mình với lương tâm nghề nghiêp, để rồi khi về hưu cũng vẫn mỉm cười với chừng ấy thời gian mà mình đi qua trong ngành giáo dục.

7/7/11 23:41  
Ngọc Trác

Một nghị định quá phũ phàng với cán bộ Phòng GD. Chúng tôi đã không có phụ cấp đứng lớp, bây giờ lại không có phụ cấp thâm niên. Đề nghị Bộ trưởng Bộ GD từ chức đi.

7/7/11 23:57  
Nặc danh

Chính phủ đối xử không công bằng ở đối với những giáo viên đã nghỉ hưu.Đề nghị nhà nước cho họ được hưởng phụ cấp thâm niên.Có vậy mới "công bằng,dân chủ,văn minh"chứ.

8/7/11 01:21  
Nặc danh

Anh chị em nghĩ xem sẽ như thế nào nếu tất cả Cán bộ Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT đều xin chuyển về cơ sở giảng dạy để nhận được phụ cấp đứng lớp và được hưởng phụ cấp thâm niên theo nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ? Khi đó ai sẽ là người chuyển lên công tác tại các Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT? Bản thân họ đã không được hưởng phụ cấp đứng lớp rồi, đã quá thiệt thòi dù vẫn đang công tác tại các cơ sở Giáo dục. Nghị định này được áp dụng vô hình chung đồng nghĩa với suy nghĩ cán bộ Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT có một nguồn thu nhập nào đó rất lớn, rất không rõ ràng mà thực chất họ chỉ được nhận đồng lương ít ỏi. Thật quá bất công! Tôi nghĩ sẽ không một cán bộ, giáo viên nào chuyển về công tác tại các Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT nữa. Sẽ là như thế nào nếu có cán bộ Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT nghỉ hưu? Ai sẽ là người thay thế? Mộúcố câu hỏi mong nhận được sự giải đáp!

8/7/11 08:19  
Nặc danh

Thật buồn cho một nghị định đã được nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng có sự phân biệt đối xử bất công giữa các nhà giáo đang giảng dạy ở các trường và các nhà giáo đang công tác ở các bộ phận khác, các nhà giáo "bị" điều về PGD, SGD. Đề nghị các nhà giáo đang bị điều làm các công tác khác lập tức xin trở lại giảng dạy để được hưởng chế độ của nhà giáo. Đề nghị bộ giáo dục xem lại công tác tham mưu .

8/7/11 08:39  
Nặc danh

Đối với nghị định này thì nhừng giáo viện được phân công làn công tác khác, những GV giỏi, có kinh nghiệm được điều về phòng, sở GD làm công tác quản lý giáo dục là những người sống bằng không khí hoặc là những người điên.

8/7/11 08:43  
Nặc danh

that phu phang voi nhưng giao vien gia da mot thoi com khong du an ao khong du mac co luc phai nhan phan dam thay cho gao ma van bam nghe. luong thang chi du an trong 10 ngay ma van yeu nghe- khong keu ca .den bay gio nghi huu lai bi phan biet va doi xu te qua .khong the hieu duoc chinh sach de phuc vu doi tuong nao .9

8/7/11 08:46  
Nặc danh

chung toi la giao vien lam cong tac thu vien dang huong luong va phu cap dung lop nay co duoc huong che do phu cap tham nien khong

8/7/11 09:12  
Nặc danh

Thủ tướng và Bộ giáo dục đối xử bất công vói giáo viên nghỉ hưu đến thế ư? Nghị định "sáng suốt" đến thế ư?Có lẽ nào chúng tôi đọc nhầm?

8/7/11 10:02  
Nặc danh

Đề nghị Thủ tướng và bộ Giáo dục xem xét lại để cho giáo viên nghỉ hưu chính thức(nghỉ hưu đúng tuổi)được hưởng thâm niên, có thế mới công bằng. Lương hiu của giáo viên hiện nay quá thấp, đời sống vô cùng khó khăn, nếu không được hưởng thâm niên nữa thì quá thiệt thòi. Xin thủ tưởng và Bộ trông lại.

8/7/11 10:32  
Nặc danh

Điều quá bất hợp lý và bức xúc đến nay đã được thực hiện. Còn chế độ và định mức giờ dạy cho GV Đại học nữa cũng cần phải điều chỉnh lại.

8/7/11 21:53  
Nặc danh

đối với những người nghỉ hưu thì quá thiệt thòi đối với họ, họ đã cống hiến cả cuộc đời cho nghành GD vậy mà không công bằng đối với họ. Cấp trên cần xem xét lại.

8/7/11 22:01  
Nặc danh

ko công bằng cho người đã nghỉ hưu

8/7/11 22:08  
Nặc danh

Tại sao nghị định này quy định chế độ phụ cấp thâm niên được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 mà không phải từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 là ngày Luật Giáo Duc bổ sung , sửa đổi có hiệu lực thi hành.Mọi người phải thực thi luật kể từ thời điểm luật có hiệu lực.
9/7/2011

9/7/11 05:52  
Nặc danh

cac bac o phong giao duc va so giao duc khong cuc kho bang giao vien dau.ngay dem soan bai, cham bai, nghien cuu de day tot.cac bac o tren con co nhieu cong lenh tren thang ma giao vien co cai cong lenh nao dau. dung so bi nua nhe.vay la hop ly roi

9/7/11 07:56  
Nặc danh

Xin được hỏi mức tính phụ cấp 1 % có tính phụ cấp ưu đãi không ?

9/7/11 09:14  
Nặc danh

51.Nac danh
De nghi Thu tuong va bo GD xem lai nghi dinh 54 nay vi GV da nghi huu ,nhung nguoi suot doi vi giao duc trong giai doan kho khan vat va nhat ma lai khong duoc huong phu cap tham nien .Nhu the co bat cong va phu phang voi tat ca GV da nghi huu hay khong ?Tat ca GV da nghi huu chung toi rat buc xuc .

9/7/11 09:21  
Nặc danh

Giao vien huu qua thiet thoi vi luong huu thap ,doi song vo cung kho khan ,chua ke den tuoi gia om dau voi benh nghe nghiep.De nghi Thu tuong va bo Giao duc nghien cuu lai che do tham nien doi voi giao vien huu cho cong bang trong xa hoi .

9/7/11 09:38  
Nặc danh

Chung toi la ke toan truong, thu vien cong tac trong nganh GD, tai noi vung sau vung xa, vung dac biet kho khan tai sao khong co chinh sach dai ngo nao vay?

9/7/11 11:12  
Nặc danh

That la bat cong doi voi giao vien da nghi huu. Sau bao nhieu nam cong hien cho nganh giao duc ma chang duoc huong chut quyen loi xung dang.

9/7/11 11:15  
Nặc danh

cuoc song cua giao vien trong thoi gian vua qua thật khó thở, lương tháng chẳng bằng một người phụ hồ. Trời ơi 15 thậm chí là 18 năm miệt mài đèn sách để rồi bị khinh rẻ vì lương không đủ ăn. Có đủ ăn chỉ là đủ nuôi sống mỗi bản thân mình, còn vợ, chồng, con cái thì sao, lại phải đối nội, đối ngoại, chỗ ở... nữa chứ.Nhiều lúc lĩnh lương xong mà khóc thầm vì tiền lương không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình, tiền tang lương không đủ để bù tiền trượt giá. Những học sinh hư của mình có học vấn không cao nhưng ra cuộc sống chúng nó buôn bán hyọăc làm một nghề nào đó lại có cuộc sống phong lưu hơn mình, có đứa nhìn mình bằng con mắt thương hại, có đữa bảo mình: Thôi thầy, cô bỏ nghề đi chứ ở cái nghề gọi là cao quý mà dưới thì ép lên, trên thì ép xuống, lại không đủ nuôi sống gia đình thì chịu làm sao được.Ức quá! Cuộc sống không phải chỉ nuôi sống bản thân mình, còn con cái, bố mẹ già ai nuôi

9/7/11 11:59  
Nặc danh

Thoát nghèo được không các thầy cô giáo?

9/7/11 12:38  
Nặc danh

Bản thân thì thoát nghèo. Gia đình, con cái, người thân... làm sao đây? Mười hai năm trước tôi khởi nghiệp mà bây giờ vẫn giậm chân tại chỗ. Tiền lương của tôi còn thua một người làm phụ hồ, thua rất xa với đứa học trò khóa đầu tiên của tôi nhận thưởng. Nhà giáo - thật là thanh cao vì sống không dám bon chen, mưu cầu danh lợi gì hết. Làm sao với tới được. Ngó xuống, ngó kĩ và ngó sâu thêm cho anh em giáo chức chúng tôi đi các bác lãnh đạo ơi!!! Đừng để chúng tôi phải "dứt cháo" vì bão giá!!!

9/7/11 12:44  
Nặc danh

voi cac gv da nghi huu nen cho ho huong pctn . can bo o pgd va sgd khong duoc huong la dung vi thuc ra co rat nhieu bong loc ma ai cung biet nhung ko dam noi ra .

9/7/11 14:12  
tuyen

Xin hoi: Tai sao truoc day thoi gian tinh tham nien bao gom ca thoi gian thu viec(tap su) va thoi gian hop dong(moc thoi gian ky hop dong lam viec lan dau)ma Nghi dinh 54/2011/ND-CP lai khong tinh? Nhu vay rat thiet thoi doi voi Gv co khoang thoi gian hop dong dai, ho van tham gia vao cong tac giao duc day thoi.De nghi bo GD-DT xem xet lai.Xin cam on!

9/7/11 17:48  
Nặc danh

theo nghị định tại sao nói là chế độ thâm niên trong ngành giáo dục mà những người công tác trong ngành giáo dục đã lâu năm nhưng không trực tiếp đứng lớp lại không được hưởng chế độ đấy

9/7/11 18:16  
Nguyễn Minh Tâm

Bác Hồ có dạy "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng" các đồng chí có học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh chưa ? mà sao tham mưu cho Chính phủ ra nghị định 54 này không công băng gì cả, các thầy cô đã nghỉ hưu hưu cả đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục mà sao không quan tâm gì hết, truyền thống người Việt Nam từ xưa đến nay uống nước nhớ nguồn ! các thầy cô là giáo viên giỏi, có năng lực trong công tác giáo dục được điều động về Phòng GD, Sở GD (có ai muốn về mấy chỗ này đâu) để nghiên cứu chỉ đạo hoạt động giáo dục của các trường lại không được gì cả ! có thầy cô công tác trên 30 năm với 10 năm trực tiếp giảng dạy, 20 năm về PGD - SGD chỉ đạo chuyên môn bây giờ được coi là không phải giáo viên (vì không được hưởng phụ cấp thâm niên giáo dục), cả cuộc đời 30 năm sống bằng đồng lương giáo dục không mua được cái nhà để ở, hiện nay còn phải ở tập thể, khi nghỉ hưu rồi sẽ ở đâu ! nhưng thầy cô vẫn vui vẻ cống hiến, sao ta không thấy, các đồng chí nên xem lại. Xin cám ơn, mong rằng gop ý này của tôi sẽ được các đồng chí quan tâm thực sự tôi không phải trong ngành giáo dục nhưng thấy bất công nên có ý kiến đóng góp cho các đồng chí./.
Nguyễn Minh Tâm CB nghỉ hưu

9/7/11 18:46  
Nặc danh

cac bac oi dong luong giao vien minh khong chet doi la quy roi dung mo tuong den co du de cat nha, nuoi con........

9/7/11 20:29  
Nặc danh

cac bac oi tham nien khong quan trong.cai quan trong la dieu chinh luong sao cho phu hop voi gia ca thi truong,dien nuoc, mua nha thu nhap thap de o.....

9/7/11 20:34  
Nặc danh

chung ta chi noi cho vui thoi chu nghi dinh la "bat di bat dich" nhe!

9/7/11 20:41  
TT

Theo nghị định 54/ NĐ/-CP
Tôi đề nghị Bộ GD tham mưu với thủ tướng rút lại các danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú của những người ở Bộ, Sở, Phòng GD đi vì họ có trực tiếp giảng dạy đâu.

10/7/11 00:55  
Nặc danh

Nghi dinh ma khong xem vao thuc te thi ai chap nhan,tat ca deu buc xuc

10/7/11 08:47  
Nặc danh

NEU TOI LA THAM MUU CUA BO GIAO DUC .TOI SE DE NGHI NHUNH NGUOI AN LUONG CUA NGHANH GIAO DUA , DEU DUOC HUONG CHINH SACH DAI NGO PHU CAP THAM NIEN MOI DUNG

10/7/11 10:09  
Nặc danh

NGHI DINH RAT DUNG.NHUNG NGUOI CO NANG LUC VA TAM HUYET VOI NGHE HAY QUAY VE VOI VIEC TRUC TIEP LAM CONG TAC GIANG DAY VA GIAO DUC HOC SINH CHU DUNG DUA NHAU CHAY CHOT VE LAM O PHONG GIAO DUC VA O SO GIAO DUC NUA NHU O CHO CHUNG TOI.NHUNG CHO DO TROC MAT NEN DANH CHO NHUNG NGUOI CON KEM NANG LUC GIANG DAY VA GIAO DUC TRUC TIEP DOI VOI HOC SINH.TOI HOA NGHENH NGHI DINH NAY

10/7/11 10:35  
Nặc danh

TOI THAY CAN BO PHONG- SƠ KHONG CO THAM NIEN LA DUNG.VI HO CON CO NHIEU CAI KHAC, GIAO VIEN CHI CO GIAO AN THOI

10/7/11 10:40  
Nặc danh

Toi truc tieo giang day 14 nam, lam HT 5 nam.theo nghi đinh 54/NĐ/2011 Toi mat 57 % luong hang thang, khong biet tra loi voi vo con nhu the nao? chac phai xin ve truong day thoi, that buon cho CB cap phong va So ...!!!

10/7/11 11:35  
Nặc danh

Bất công với giáo viên đã nghỉ hưu quá, họ đã 1 đời cống hiến cho nền giáo dục nước nhà, vậy mà lại ko đc hưởng phụ cấp thâm niên như các giáo viên đang công tác sao? tôi đề nghị bộ GD và chính phủ nên xem xét lại nghị định này. toàn bộ giáo viên nghỉ hưu quá bức xúc bởi sự cống hiến của họ ko đc đền đáp công bằng.

10/7/11 13:22  
Nặc danh

Được biết rằng Chính phủ và Thủ tướng rất quan tâm tới ngành giáo dục, vậy mà giờ chỉ quan tâm tới vấn đề giáo viên hiện tại công tác, còn những người đã cống hiến sức mình cho ngành GD đã về hưu thì lại không đc quan tâm 1 cách thỏa đáng.

10/7/11 13:26  
Thầy giáo già !

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy, truyền thống dân tộc Việt nam tôn sư trọng đạo từ xưa đến nay, còn hiện tại không còn trực tiếp giảng dạy đồng nghĩa với không còn là thầy nữa, bởi vậy mọi phụ cấp ưu đãi hay thâm niên cho nhà giáo đều không còn nữa là đúng rồi, cho hưởng làm gì tốn kém ngân sách Nhà nước ...!

10/7/11 14:08  
Nặc danh

Biet chon the nao???
-Di toi, tot nghiep su pham ve day lop 15 nam va lam cong tac quan ly tai truong 10 nam. Cap tren xet thay cong luc nen quyet dinh dieu dong ve PGD-DT de roi tu do!.... Di toi khong con duoc nhan phu cap day lop va nay den phu cap tham nien Di cung khong thuoc doi tuong duoc huong.
Di toi khong noi gi? chi nam gat tay len tran de suy nghi tai sao ngay xua minh lai qua nhiet quyet de cong hien... de bay gio luong thang it hon mot giao vien moi ra truong duoc 10 nam va ang day lop???
Dau la cong bang hoi co ngai co tham quyen????

10/7/11 15:59  
Nặc danh

Voi nhung Nghi dinh kieu giong nhu 54 nay! Thi:
Sinh vien su pham ra truong chi co gang day de khong bi duoi viec, chu khong bao gio dam day tot va phat huy nang luc cua minh. Vi rat so bi cat nhac len lam can bo Phong -So!!!
Roi moi tai nang se bi thui chot vi nhung Nghi dinh nhu Nghi dinh 54 nay, khong co quan ly lieu co may ai tu giac lam tot va lam het luong tam va trach nhiem khong???

10/7/11 16:05  
những người thiệt thòi

Qúa bất công cho kê toan trường, thu vien, văn thư lam nhiem vu tham mưu, phục vụ trong nganh giáo dục tai sao khong duoc huong bat kỳ sư ưi dai gi của ngành giáo duc. Chúng tôi cùng công tác trong ngành giáo dục tại sao lại bị phân biệt đối xử như vậy. chúng tôi mong những cán bộ tham mưu cho cấp trên nên có cách nhìn 1 cách tổng quát, toàn diện hơn vì chúng tôi quá thiệt thòi so với đồng nghiệp. Xin cám ơn

10/7/11 16:31  
Nặc danh

khổ quá trời ơi . Tháng này tôi bắt đầu nghỉ hưu thì lại có quyết định này. Người nghỉ hưu không được gì cả. Có bất công quá không khi tôi đã dũng cảm bám trường bám lớp trong những năm tháng gian khó nhất của giáo dục và của đất nước ? Này nghỉ mà tiếc ngẩn ngơ !

10/7/11 17:32  
NB

NEU TAM HUYET VOI NGHE HAY TRO VE VOI BUC GIANG . LAM CAN BO QUAN LY GIAO DUC O PHONG VA O SO THI QUA DE IT PHAI SUY NGHI.CU LAM THEO QUY DINH CUA CAP TREN KHONG DAM SANG TAO .KHONG DUOC HUONG THAM NIEN LA RAT DUNG .HOAN HO BO GIAO DUC VA THU TUONG .NEU CAN BO PHONG VA SO GD DUOC THAM NIEN NHU GV THI CAN BO O CAC NGANH KHAC THI SAO???KHONG NEN THAN PHIEN NUA.CHO TOI HO DUA NHAU CHAY VE LAM CAN BO O PHONG VA O SO GD DO.SAO VAY???

10/7/11 22:31  
Nặc danh

bat cong bang;chi a va anh b deu sinh 5/1956 la ccao dang cung ra truong 9/1977 truc tiep giang day den khi ve huu.hay so sanh luong cua hai nguoi nay; chi a nghi huu tu 5/2011.anh b nghi huu tu 5/2016 .khi do luong anh b bang luong chi a cong voi 37 phan tram cua luong chi a .thu tuong nghi gi ve truong hop nay .mong thu tuong xem lai nghi dinh de tranh buc xuc khong chui noi cua nguoi dan.

11/7/11 07:06  
Forever

Theo Nghi dinh nay Can bo quan li, giao vien gioi o cac truong Pho thong se that vong thuc su khi duoc dieu dong ve Phong, So GDDT de lam cong tac Chuyen mon vi khi do minh lai ko phai la doi tuong thuoc nghi dinh nua.

11/7/11 07:23  
Nặc danh

Voi nghi dinh nay ,chac gi da thu hut duoc cac hoc sinh gioi vao nghe su pham vi do la "vat chanh bo vo "mat roi .That buon .Chi thuong con chau sau nay khong duoc hoc cac thay co giao gioi thoi ,lam sao ma nen giao duc nuoc ta sanh vai voi nen giao duc tien tien tren the gioi duoc!

11/7/11 08:10  
Nặc danh

84. toi buon
Toi da day hop dong o mot truong cap II tptbinh da 12 nam ma tinh toi chang thay co tuyen dung cong chuc . Toi chi duoc linh 500.000 thang khong du tien nop bao hiem xh va tn . That la buon va bat cong . Duoc nhu cac dc thi toi vui biet may.

11/7/11 09:01  
Nặc danh

Các chuyên viên phòng GD&ĐT Quận, Huyện có được hưởng phụ cấp thâm niên theo nghị định 54/2011 của thue tướng chính phủ không ? Đề nghị trả lời chi tiết .

11/7/11 09:05  
Nặc danh

Bác Nguyễn Hữu Thịnh cứ về đi, em lên làm thay cho bác cũng được. Dù vất vả 1 tý em cũng chịu được mà, bác đừng phải lo không có ai làm.

11/7/11 09:29  
Nặc danh

Toi la giao vien da duoc chuyen xep luong theo nghi dinh so 204/2004/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2004 cua chinh phu nhung hien nay toi lam cong tac khac tai truong THCS. Toi cung co tham gia vao vao ban giao vu cua nha truong.Toi muon hoi la toi co duoc huong phu cap tham nien khong?

11/7/11 09:57  
Nặc danh

toi da cong tac duoc 5 nam o tinh, sau do vi dieu kien gia dinh toi da xin nghi 2nam. bay gio toi vao bien che va di day lai duoc 3 nam. vay toi co duoc huong che do tham nien khong

11/7/11 10:44  
Endless Rain

Bố tôi mới nghỉ hưu được 1 tháng .chú tôi 5 năm nữa sẽ nghỉ hưu . Theo cách tính phụ cấp thâm niên này . khi nghỉ hưu lương của chú tôi hơn lương bố tôi khoảng 1,5 triệu đồng .Vậy có công bằng ko ??

11/7/11 12:11  
Nặc danh

rat bat hop li -1 la cung la gv nghi huu thi chi nhung nguoi nghi giai doan 1993-2011 la khong co phu cap tham nien gd .-2 la nhung nguoi huu trong khoang 1993-2011 deu la fai lam viec trong ki bao cap .cuoc song cuc nhoc khon cung nga y nay tham gi.-3 la co nha giao gia voi 40 nam la gv co nhieu nam la gv gioi vãn xep vao loai lkhong co tham nien.con gv moi ra ct 5-7 nam da xep vao loai co tham nien. ngay xua cong cuoc ccrd nha nuoc con non tre ,khi lam sai con cong khai sua chua .huong chi nghi dinh nay khong sai ma chi chua day du -dau co kho sua.-mong cp hieu.rat mong y kien nay duoc cp xem.

11/7/11 13:56  
Nguyễn Thị Bạch Yến

Nhân viên kế toán, NV thư viện, NV thiết bị... cũng công tác trong ngành giáo dục đã chịu nhiều thiệt thòi rồi tại sao lại không được hưởng phụ cấp thâm niên. hay là những người này công tác không có cái gọi là "năm". Vậy xin cho hỏi nghĩa của từ "Thâm niên" là gì?. Thaathj là bất công !

11/7/11 14:16  

Nhận xét, Hỏi - Đáp: