Tìm kiếm

Toàn văn Thông tư 06/1998/TT-BLĐTBXH về sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 06/1998/TT-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1998
THÔNG TƯ
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN VỀ KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
Căn cứ Điều 182 của Bộ Luật Lao động, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG:
- Các doanh nghiệp Nhà nước;
- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp;
- Các doanh nghiệp thuộc các tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị xã hội và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;
Việc khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, báo cáo tăng giảm lao động và báo cáo việc chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân sẽ có quy định riêng.
II. KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG:
Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động quy định trong Thông tư này là doanh nghiệp đã được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam bắt đầu sử dụng lao động để sản xuất, kinh doanh hoặc thực hiện nhiệm vụ của mình.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại về số lượng và chất lượng lao động (mẫu số 1 kèm theo Thông tư này).
III. BÁO CÁO VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG:
Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động quy định tại Thông tư này bao gồm các trường hợp sau: doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, Toà án tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn, chủ doanh nghiệp rút giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền đồng ý hoặc đơn vị vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao động phải báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại về việc chấm dứt sử dụng lao động (mẫu số 2 kèm theo Thông tư này).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức theo dõi việc thực hiện chế độ khai trình và báo cáo theo quy định tại Thông tư này. Hằng năm vào tháng 1 và tháng 7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Chính sách lao động và việc làm) việc khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của năm trước và sáu tháng đầu năm (mẫu số 3 và mẫu số 4 kèm theo Thông tư này).
2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các văn bản trước đây trái với Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.

Nguyễn Lương Trào
(Đã ký)


MẪU SỐ 1
Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
Tên đơn vị:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Số:
....., ngày.... tháng.... năm....
KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Đơn vị được thành lập theo Quyết định số:......... của........... có trụ sở tại............... bắt đầu hoạt động kể từ ngày.../..../.... khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:
Số TT
Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Quốc tịch
Trình độ chuyên môn, cấp bậc công nhân
Hợp đồng lao động
Đối tượng khác
Chức danh trong doanh nghiệp
Ghi chú
Nam
Nữ
Trên đại học
Đại học, cao đẳng
Trung cấp chuyên nghiệp
Sơ cấp
Cấp bậc công nhân
Không xác định thời hạn
Từ   1-3 năm
Theo mùa vụ hoặc dưới 1 năm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
...

Cộng

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Đơn vị thành viên của các Tổng công ty, Liên hiệp ở địa phương nào thì báo cáo theo địa phương đó.
- Cột số 15 ghi người trong biên chế cũ chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

MẪU SỐ 2
Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
Tên đơn vị:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Số:
....., ngày.... tháng.... năm....
BÁO CÁO
VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.......
Đơn vị có trụ sở tại............... chấm dứt hoạt động kể từ ngày.../..../....  vì............. báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động của đơn vị như sau:
STT
Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Quốc tịch
Phân loại lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
Số tháng đã làm việc trong doanh nghiệp
Tiền lương tháng theo chức vụ cấp bậc (1000đ)
Công việc của người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
Trình độ chuyên môn, cấp bậc công nhân
Giải quyết chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt sử dụng lao động
Ghi chú
Nam
Nữ
HĐLĐ không xác định thời hạn
HĐLĐ từ 1-3 năm
HĐLĐ theo mùa, vụ hoặc công việc dưới 1 năm
Đối tượng khác
Chuyển công tác
Hưu trí
Thôi việc
Sa thải
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1


2


3


...Cộng

x
x

x
x
x
x
x
x
x
xThủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Đơn vị thành viên của các Tổng công ty, Liên hiệp ở địa phương nào thì báo cáo theo địa phương đó.
- Cột số 10 ghi người trong biên chế (cũ) chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động, và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

MẪU SỐ 3
Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tỉnh (thành phố):
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Số:          /BC
....., ngày.... tháng.... năm....
BÁO CÁO
VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM.......... (HOẶC NĂM.........)
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(Vụ Chính sách lao động việc làm)
STT
Tên đơn vị
Địa điểm
Ngày bắt đầu hoạt động
Tổng số lao động (người)
Trình độ chuyên môn
Hợp đồng lao động
Đối tượng khác
Ghi chú
Tổng số
Tr. đó LĐ nữ
Tr. đó LĐ là người nước ngoài
Trên đại học
Đại học, cao đẳng
Trung học chuyên nghiệp (người)
Sơ cấp (người)
Công nhân (người)
Không xác định thời hạn (người)
Từ 1-3 năm (người)
Mùa vụ, hoặc công việc dưới 1 năm (người)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
DNNN và DNLD với DNNNI
TW quản lýII
Địa phương quản lýB
DN ngoài QDI
DN có vốn đầu tư nước ngoàiII
DNTNIII
DNCPIV
DN khác
Cộng


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xGiám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
Cột 16 ghi số người trong biên chế (cũ) chưa chuyển sang ký kết hợp đồng lao động và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

MẪU SỐ 4
Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tỉnh (thành phố):
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Số:          /BC
....., ngày.... tháng.... năm....
BÁO CÁO
VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM.......... (HOẶC NĂM.........)
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(Vụ Chính sách lao động việc làm)
STT
Tên đơn vị
Địa điểm
Ngày chấm dứt hoạt động
Tổng số lao động (người)
Phân loại lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
Giải quyết chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
Ghi chú
Tổng số
Tr. đó Nữ
HĐLĐ không xác định thời hạn (người)
HĐLĐ từ 1-3 năm (người)
HĐLĐ theo mùa, vụ hoặc công việc dưới 1 năm (người)
Đối tượng khác (người)
Chuyển công tác (người)
Hưu trí (người)
Thôi việc (người)
Sa thải (người)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
DNNN và DNLD với DNNN

I
TW quản lý

II
Địa phương quản lý

B
DN ngoài QD

I
DN có vốn đầu tư nước ngoài

II
DNTN

III
DNCP

IV
DN khácGiám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
Cột 10 ghi số người trong biên chế (cũ) chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.