Nhập tên, số hiệu văn bản luật, phần mềm cần tìm kiếm vào khung bên dưới

Cấp sổ hộ khẩu; tách, chuyển, điều chỉnh thay đổi hộ khẩu

Tham khảo:
Luật cư trú quy định như thế nào về đối tượng cấp sổ hộ khẩu và giá trị pháp lý của sổ hộ khẩu; tách sổ hộ khẩu; giấy chuyển hộ khẩu; điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu?
         *Quy định của Luật cư trú về đối tượng cấp sổ hộ khẩu và giá trị pháp lý của sổ hộ khẩu; tách sổ hộ khẩu; giấy chuyển hộ khẩu; điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu:
         1.  Đối tượng cấp sổ hộ khẩu và giá trị pháp lý của sổ hộ khẩu:
         - Về đối tượng cấp sổ hộ khẩu:
         Điều 24 Luật Cư trú qui định cụ thể về đối tượng được cấp sổ hộ khẩu là hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú.
         Điều 25 quy định sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình, thực chất là sổ hộ khẩu được cấp chung cho nhiều người trong một gia đình đă đăng ký thường trú. Cụ thể:
         “1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có ng­ười từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì đ­ược cử một ng­ười trong hộ làm chủ hộ.
         Những ng­ười ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.
         2. Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.
         3. Ng­ười không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và đ­ược chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì đ­ược nhập chung vào sổ hộ khẩu đó”.
         Điều 26 Luật cư trú quy định sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân cụ thể:
         1. Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau đây:
         a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;
         b) Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;
         c) Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;
         d) Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo sống tại cơ sở tôn giáo.
         2. Người không thuộc đối tượng quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 25 nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.
         - Về giá trị pháp lý của sổ hộ khẩu:
         Điều 24 Luật Cư trú đã khẳng định giá trị duy nhất của sổ hộ khẩu là để xác nhận nơi thường trú của công dân. Bộ Công an là cơ quan Nhà nước duy nhất phát hành sổ hộ khẩu và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, đổi, sử dụng, quản lý sổ hộ khẩu thống nhất trong toàn quốc. Người có sổ hộ khẩu nhưng sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại theo quy định.
          Người trong hộ gia đình có trách nhiệm bảo quản, sử dụng sổ hộ khẩu theo đúng quy định. Phải xuất trình sổ hộ khẩu khi cán bộ Công an có thẩm quyền kiểm tra. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá, thế chấp, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng sổ hộ khẩu trái pháp luật.
         2. Tách sổ hộ khẩu:
         Điều 27 qui định rất rõ các trường hợp, thủ tục và thời hạn cơ quan Công an phải trả lời kết quả việc tách hộ khẩu. So với pháp luật trước đây, Luật Cư trú có điểm mới là không hạn chế việc tách hộ khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong đời sống lao động, cụ thể:
         “1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:
          a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
          b) Người đó nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.
          2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
           3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không  giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.
          3. Giấy chuyển hộ khẩu:
          Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cũng như minh bạch, công khai trong đăng ký, quản lý cư trú, Điều 28 Luật Cư trú qui định về giấy chuyển hộ khẩu như sau:
          “1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.
          2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:
          a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;
          b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
          3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:
          a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
          b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
          4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
          5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.
Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.
          6. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:
          a) Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng  một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
          b) Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà tr­ường và cơ sở giáo dục khác;
          c) Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân;
          d) Được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể;
          đ) Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đ­ưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế”.
          4. Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu:
          Điều 29 Luật Cư trú qui định cụ thể về điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu theo đó:
          “1. Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người  khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.
          2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, thang, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
          3. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.
          4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.
          5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.
          6. Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.
          Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP và 56/2010/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể thêm như sau:
          a) Đối tượng, hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thực hiện theo Điều 29 Luật Cư trú.
          b) Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thực hiện như sau:
         - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.
         - Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điểu chỉnh trong sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh.
          - Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải thông báo cho tàng thư căn cước công dân và Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người có thay đổi.
         - Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh có trách nhiệm chuyển hồ sơ điều chỉnh, bổ sung cho Công an huyện lưu tàng thư. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Công an huyện phải thông báo cho tàng thư căn cước công dân

  17 comments

  Reply
  Nặc danh
  5/2/11 00:51  

  cmnd co the lam lai o noi khac minh sinh ra dc khong

  Reply
  Minh Hùng
  6/2/11 15:25  

  Theo Điều 3, Nghị Định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về CMND: Đối tượng được cấp CMND là Công dân VN từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ VN phải đến cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp CMND.
  Do đó bạn có thể làm cmnd khác nơi sinh của bạn (trong trường hợp nơi đăng ký HKTT khác nơi bạn sinh ra)

  Tham khảo các văn bản quy định về CMND tại đây:

  http://www.tracuuphapluat.info/2011/01/quy-inh-moi-nhat-ve-ho-khau-chung-minh.html

  Tham khảo thủ tục cấp CMND tại đây:

  http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/cap-moi-chung-minh-nhan-dan-tai-cong.html

  Reply
  Nặc danh
  23/3/11 09:03  

  Mình có hộ khẩu ở thành phố nhưng không có nhà thì có được phép đứng ra bảo lãnh cho người khác làm KT3 không? Bác nào biết thì vui lòng chỉ giùm minh nha!Thanks!

  Reply
  Minh Hùng
  23/3/11 21:22  

  Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú thì: người đứng ra bảo lãnh đăng ký tạm trú phải là chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú. Do đó bạn không thể đứng ra bảo lãnh được.
  Bạn có thể tham khảo bài viết: "Các trường hợp đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký tạm trú" (phần Thủ tục đăng ký tạm trú): theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/hoi-ap-ve-luat-cu-tru-phan-6-truong-hop.html

  Reply
  Nặc danh
  12/4/11 11:16  

  hai vợ chồng tôi đang ly hôn, tôi nuôi một con nhỏ. hiện giờ mẹ con tôi cùng chung hộ khẩu với chồng. nay tôi muốn tách khẩu ra để hai mẹ con tôi ổn định cuộc sống nhưng chồng tôi nhất quyết không đửa sổ cho tôi đi tách, nếu cứ dây dưa mãi thì tôi không thể đi làm và con tôi cũng không thể đi học. vậy tôi phải làm sao để có thể tách ra và chuyển đi nơi khác?(ở cùng tp bảo lộc)và cần những văn bản gì? đến đâu để thực hiện việc tách khẩu?tôi đã có chổ ở khác và chủ hộ ở đó cũng cho tôi nhập khẩu vào.

  Reply
  Minh Hùng
  15/4/11 20:08  

  Bạn có thể báo mất sổ HK và làm lại (nếu bạn là chủ hộ). Tuy nhiên theo bạn nói thì bạn chuyển đi nơi khác trong cùng thành phố nên bạn làm hồ sơ đăng ký thường trú ở nơi khác mà không cần phải có Giấy chuyển hộ khẩu (tức không cần phải có HK). Chi tiết thủ tục tham khảo tại bài viết: "Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh" (theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/thu-tuc-ang-ky-thuong-tru-tai-cong-quan.html ) và mục "Giấy chuyển HK" ở bài viết trên.

  Reply
  Nặc danh
  16/4/11 13:41  

  trân thành cảm ơn anh Minh Hùng nhiều lắm. mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. cảm ơn anh rất nhiều

  Reply
  Nặc danh
  24/6/11 14:28  

  Chào anh Minh Hùng! hôm trước tôi có hỏi về việc tách sổ và anh cũng nói rằng nếu tôi chuyên đi trong cùng TP nên tôi ko cần sổ HK cũ, nhưng tại chổ tôi họ ko chấp nhận và họ bắt tôi phải có HK cũ thì mới cho tôi tách và CA khu vực nơi chồng tôi cư ngụ cũng ko chịu giúp lấy sổ giùm tôi vì họ có quen biết, vậy tôi phải làm sao? và thực hiện như thế nào? Mong anh sớm giúp đỡ mẹ con tôi. tôi xin chân thành cảm ơn anh.

  Reply
  Minh Hùng
  24/6/11 23:48  

  Bạn viết đơn khiếu nại gởi Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trình bày hoàn cảnh của bạn như đã nêu, nêu luôn phần họ (là CA thành phố hay Công an phường?) không chấp nhận giải quyết cho bạn, đề nghị họ giải thích, trả lời lý do, yêu cầu họ xem xét giải quyết. Bạn không liên hệ CSKV làm gì.

  Reply
  Nặc danh
  25/6/11 14:33  

  cảm ơn Anh nhiều lắm!

  Reply
  Nặc danh
  6/7/11 14:30  

  Hỏi:Em đang ở xã Lương Hòa huyện Bến Lức tỉnh Long An ,em đang có hộ khẩu chung với gia đình gồm ba mẹ và em gái.Nay em đã lập gia đình và đã co con nên em muốn tách hộ khẩu để tiện .Như vậy em phải làm thu tục như thế nào,tốn phi là bao nhiêu?Hộ khẩu củ do ba em làm chủ hộ.Xin cảm ơn.Em đang ở xã Lương Hòa huyện Bến Lức tỉnh Long An ,em đang có hộ khẩu chung với gia đình gồm ba mẹ và em gái.Nay em đã lập gia đình và đã co con nên em muốn tách hộ khẩu để tiện .Như vậy em phải làm thu tục như thế nào,tốn phi là bao nhiêu?Hộ khẩu củ do ba em làm chủ hộ.Xin cảm ơn.

  Reply
  Nặc danh
  25/7/11 19:11  

  cho minh hoi, minh muon lam lai giay khai sinh thay doi ho dem co duoc khong nhi?

  Reply
  Minh Hùng
  25/7/11 21:41  

  Điều 27 Bộ luật Dân sự quy định, bạn có quyền quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:
  a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
  b) Theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha, mẹ đẻ đã đặt;
  c) Theo yêu cầu của cha, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
  d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;
  đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
  e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;
  g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  Khoản 1 Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định: Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch

  1. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.
  - Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.
  2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch. Chủ tịch UBND xã, huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch. Trường hợp cần xác minh, thì được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

  Reply
  Nặc danh
  31/8/11 09:19  

  Cho tôi hỏi
  Tôi hiện sinh sống và có hộ khẩu tại Phường 4, thành phố vũng tàu.Trước đây mẹ tôi đứng tên chủ hộ và có cho em trai tôi đăng ký hộ khẩu cho em dâu tôi ( theo trường hợp vợ về ở với chồng). Sau này mẹ tôi mất thì tôi đứng tên chủ hộ.Hiện nay sổ hộ khẩu có tên tôi, vợ tôi, em dâu tôi và hai con của người em dâu (cháu gọi tôi bằng bác ruột).
  Trước đây người em dâu này cùng hai con đã sinh sống tại nhà em trai tôi( cùng phường Thắng nhất).Nay em dâu tôi và em trai tôi đã ly hôn 3 năm nay và người em dâu cùng hai con hiện đang sinh sống tại nhà bố mẹ đẻ cũng tại phường Thắng nhất thành phố Vũng tàu.Tôi đã yêu cầu người em dâu cùng hai con chuyển hộ khẩu về nơi sinh sống, nhưng người em dâu này không chịu vì muốn có hộ khẩu tại gia đình tôi, không muốn tách ra để có cớ thường xuyên gây khó dễ.
  Hiện nay,người em dâu này lấy lý do mượn hộ khẩu nhà tôi để đi làm thủ tục đăng ký học cho con rồi có ý định giả mạo chữ ký của tôi để tách thêm sổ hộ khẩu riêng(cùng địa chỉ của gia đình tôi)để đăng ký thường trú cho người khác(chồng sắp cưới) và có ý đồ muốn giữ luôn hộ khẩu của gia đình tôi( vì nhiều lần tôi đòi lại sổ hộ khẩu thì không chịu trả).
  Nay tôi muốn lấy lại hộ khẩu và xóa đăng ký thường trú của người em dâu này cùng hai con thì phải làm những thủ tục gì, xin được hướng dẫn.
  Xin cám ơn nhiều.

  Reply
  Minh Hùng
  1/9/11 18:58  

  Hành vi của cô em Dâu (nếu có) là hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Bạn gởi đơn báo cho Công an thành phố Vũng Tàu để họ xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm.

  Reply
  Nặc danh
  30/9/11 14:26  

  Chào anh Minh Hùng.

  Tôi bị mất sổ hộ khẩu thì quy trình báo mất và làm lại như thế nào? Anh có thể chỉ rõ. Tôi ở Hà Nội.

  Cảm ơn anh!

  Reply
  Minh Hùng
  30/9/11 22:04  

  @Nặc danhBạn xem bài viết "Hướng dẫn thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện"
  theo link: http://www.tracuuphapluat.info/2011/09/huong-dan-thu-tuc-oi-cap-lai-so-ho-khau.html

  @ Gởi ý kiến, thắc mắc, nhận xét vào ô bên dưới: