Mẫu Bảng thanh khoản máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất

In
Bảng thanh khoản máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất: Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính

                                                                                                                                                                                       Mẫu: 07/HSTK-GC, Khổ A4

 

BẢNG THANH KHOẢN MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP, TÁI XUẤT

Tờ số:

 

Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ...................................................................

Phụ lục hợp đồng gia công số: ............................. ..ngày ............................ Thời hạn ..................................................................

Bên thuê gia công: .................................................. Địa chỉ .........................................................................................................

Bên nhận gia công: ..................................................Địa chỉ .........................................................................................................

Mặt hàng gia công: .................................................. Số lượng .....................................................................................................

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: .........................................................................................................................................................

 

Tên máy móc, thiết bị tạm nhập

ĐV tính

              Tạm nhập

Đã tái xuất hoặc chuyển sang hợp đồng gia công khác trong khi thực hiện hợp đồng GC

Máy móc, thiết bị còn lại chưa tái xuất

Biện pháp xử lý đối với máy móc, thiết bị chưa tái xuất

Tờ khai số.....

......................

ngày............

Tờ khai số....

..................

ngày............

Tờ khai số....

.....................

ngày............

Tờ khai số.....

.......................

ngày............

Tờ khai số....

......................

ngày............

Lượng hàng

Lượng hàng

Lượng hàng

Lượng hàng

Lượng hàng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ngày....... tháng ........năm.......                                                                           Ngày .......tháng ........năm............     

           Giám đốc doanh nghiệp             Công chức Hải quan đối chiếu:                            Xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản           

            (Ký tên, đóng dấu)                        (Ghi ngày tháng hoàn thành việc đối chiếu;                      (Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dấu)

                                                                                   Ký, đóng dấu công chức)