Nhập tên, số, tiêu đề văn bản hoặc phần mềm cần tìm vào ô bên dưới

Toàn văn Quyết định 62/2011/QĐ-TTg chế độ đối với đối tượng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 62/2011/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM-PU-CHI-A, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào (sau đây gọi chung là đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế) sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
a) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về phục viên, xuất ngũ, thôi việc) trước ngày 01 tháng 4 năm 2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;
b) Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành (gọi chung là cán bộ, công nhân viên chức) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;
c) Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ xã) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;
d) Dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý (bao gồm cả thôn, ấp thuộc các xã biên giới) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;
đ) Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.
2. Quyết định này không áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
a) Đối tượng không đủ điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này;
b) Đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ cán bộ xã đã nghỉ hưu hoặc đang công tác nhưng không được tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi thôi công tác ở xã) hoặc đang hưởng chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;
c) Đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi;
d) Vi phạm pháp luật đang chấp hành án tù giam, tù chung thân hoặc đã bị kết án về một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích; bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân, danh hiệu dân quân tự vệ; bị buộc thôi việc;
đ) Xuất cảnh trái phép, đang định cư ở nước ngoài bất hợp pháp hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích;
e) Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, nhập ngũ, tuyển dụng hoặc tham gia lực lượng thanh niên xung phong trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;
g) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.
Điều 3. Quy định về địa bàn, thời gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế
1. Trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét Ful rô ở Tây Nguyên trong địa bàn và thời gian quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, gồm cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1; các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự.
3. Thời gian xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được xác định như sau:
a) Ở biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979;
b) Ở biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988;
c) Truy quét Ful rô từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1992;
d) Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988;
đ) Làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989.
Thời gian làm nhiệm vụ quốc tế đối với một số đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.
Điều 4. Cách tính thời gian hưởng chế độ
1. Thời gian tính hưởng chế độ đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này là thời gian công tác thực tế trong quân đội, công an, cơ yếu. Đối với các đối tượng quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 Quyết định này là thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trường hợp, đối tượng có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc các nhóm đối tượng khác nhau quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn.
2. Khi tính thời gian hưởng đối với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm; đối với chế độ trợ cấp hàng tháng thì tính đủ năm (12 tháng).
Điều 5. Chế độ trợ cấp
1. Chế độ trợ cấp hàng tháng được quy định như sau:
a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả số đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng khi tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu với thời gian công tác ở xã mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định) được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác.
Mức trợ cấp là 925.000 đồng/tháng, nếu đủ 15 năm; sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% của mức trợ cấp nêu trên.
Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp được điều chỉnh tương ứng.
b) Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ trần thì thôi hưởng trợ cấp từ tháng tiếp theo; thân nhân của đối tượng từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hiện hưởng của đối tượng từ trần.
2. Chế độ trợ cấp một lần được quy định như sau:
a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có dưới 15 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đối tượng có dưới 20 năm công tác trong quân đội, công an, cơ yếu sau đó tham gia công tác ở xã đã nghỉ việc hiện đang hưởng chế độ hưu trí nhưng khi thôi công tác ở xã, thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu không được cộng nối với thời gian công tác ở xã để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội) được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác.
Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
b) Đối tượng quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng;
c) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này đã từ trần trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (bao gồm cả số từ trần khi đang tại ngũ hoặc đang công tác) thì một trong những thân nhân sau đây của đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng: vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.
Điều 6. Chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí
Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.
Điều 7. Hồ sơ, trình tự giải quyết chế độ trợ cấp
1. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp được quy định như sau:
a) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần bao gồm: 01 bản khai của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần); một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền), nếu có;
b) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng bao gồm: 01 bản khai của đối tượng; một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền) chứng minh đúng đối tượng, đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 3 Quyết định này.
2. Trình tự giải quyết chế độ trợ cấp được thực hiện như sau:
a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này hoặc thân nhân đối tượng có trách nhiệm lập bản khai và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho Ủy ban nhân dân cấp xã (qua Trưởng thôn) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện qua Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền giải quyết quy định tại Điều 9 Quyết định này;
c) Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, đối chiếu, tổng hợp báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền giải quyết quy định tại Điều 9 Quyết định này;
d) Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định thực hiện chế độ đối với các đối tượng theo quy định tại điểm đ, e và g khoản này;
đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết;
e) Bộ Tư lệnh quân khu ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền. Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng thuộc địa bàn Thủ đô Hà Nội;
g) Cục Chính sách - Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Kinh phí chi trả trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định này do ngân sách trung ương đảm bảo.
2. Kinh phí thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí do ngân sách địa phương đảm bảo.
Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều này;
b) Chỉ đạo tổ chức việc xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và chi trả chế độ; xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu, dân quân tự vệ;
c) Chủ trì, phối hợp giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
2. Bộ Công an có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng là công an nhân dân, công nhân viên chức công an;
b) Chỉ đạo, tổ chức việc xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với công an nhân dân, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và chi trả chế độ; xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với công an nhân dân, công nhân viên chức công an.
3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, quản lý và chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng theo quy định; chỉ đạo việc thực hiện chế độ đối với các đối tượng thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước (trừ công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an); cán bộ xã; công an xã; thanh niên xung phong và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí theo quy định tại Điều 6 Quyết định này.
5. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện chế độ đối với các đối tượng và lệ phí chi trả theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
6. Việc xác nhận, xét duyệt đối tượng hưởng chế độ, chính sách quy định tại Quyết định này phải bảo đảm công khai, chặt chẽ, chính xác và thuận tiện.
7. Những người có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải hoàn trả lại số tiền đã nhận; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
2. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, quân nhân, công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương mà chưa có quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần của cấp có thẩm quyền thì được áp dụng thực hiện mức trợ cấp theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 5 Quyết định này.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

71 comments

Nặc danh 25/11/11 11:55

tôi tham gia chiến trường Campuchia tổng cộng được 2năm 9 tháng khi phục viên về được quy thành 4 năm 6 tháng vậy tôi được hưỡng tiền bảo hiểm là bao nhiêu ?

Reply  
Minh Hùng 25/11/11 21:55

@Nặc danhĐiều 4 Quyết định này quy định Cách tính thời gian hưởng chế độ đối với đối tượng như ông là thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Như vậy ông chỉ được tính thời gian là 2 năm 9 tháng

Reply  
Nặc danh 26/11/11 17:18

Tôi tham gia chiến trường campuchia 3 năm 0 tháng( theo Quyết định phục viên) Ngoài hưởng chế độ 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nửa không ? Vì từ ngày xuất ngũ tôi mua bảo hiểm y tế (tự nguyện)hàng năm. Xin ý kiến tham khảo.

Reply  
Nặc danh 26/11/11 17:20

tôi tham gia quân đội 12 năm 6 tháng trong đó có 56 tháng phục vụ chiến đấu ở chiến trường K thời gian quy đổi là 16 năm 6 tháng. Hỏi tôi có đc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ không

Reply  
Minh Hùng 27/11/11 12:09

@Nặc danhĐiều 6 Quyết định 62/2011/QĐ-TTg quy định Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.
Do đó, ông được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Reply  
Minh Hùng 27/11/11 12:15

@Nặc danhông chỉ được hưởng chế độ trợ cấp một lần vì thời gian thực tế chiến đấu dưới 15 năm.

Reply  
Nặc danh 27/11/11 16:24

tôi tham gia quân đội 15 năm 3 tháng (theo quyết định phục viên) trong đó có 1 năm 6 tháng ở chiến trường K, hỏi tôi có được hưởng chế dộ trơ cấp hàng tháng không theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ không

Reply  
Nặc danh 28/11/11 11:49

Hiện tôi đang làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài và có đóng BHYT hàng tháng theo mức lương (1,5%). Vậy tôi có được hưởng theo chế độ BHYT của quyết định này không(miễn đóng BHYT bắt buộc)?
Cám ơn,

Reply  
Nặc danh 29/11/11 10:45

toi tham gia quan doi 3nam5 thang trong do tham gia chien truong campuchia la 1nam 5 thang vay toi dc huong theo Q˜ 62 khong .va muc huong la bao nhieu

Reply  
chien binh 29/11/11 13:13

toi tham gia quan doi duoc 16 nam 8 thang, trong do lam nhiem vu o chien truong K 10 nam, vay toi co duoc huong tro cap hang thang khong?

Reply  
Nặc danh 29/11/11 14:02

Tôi tham gia chiến trường K từ tháng 1/1979 đén tháng 10/1983 phục viên và tự đi học, tự xin việc làm. Hiện nay là công chức nhà nước. Việc giải ngũ xong trở về ai cũng có quyền tìm cho mình cuộc sống riêng và học đã đạt được mục đích đây là khả năng cá nhân. Tại sao QĐ 62 lại phan biệt chính sách đối với người đang công tác trong hệ thống nhà nước (họ chả có gì trong QĐ 62). Còn phần xương máu bỏ lại chiến trường K ai tính cho họ đây. Nhà nước giải quyết chính sách phải có nét chung. Còn vì nghèo mà phân biệt do mình không đủ khả năng thì thà đừng làm, kẻo khi làm thì kẻ có người không e không công bằng. Trước khi phục viên thì tôi cũng là lính chiens trường K kia mà, sao nay không có gì cả?

Reply  
Nặc danh 29/11/11 14:09

Đã là hy sinh chung thì mọi người như nhau, toi vì tiếng gọi tổ quốc đã hy sinh giấy báo đại học để cầm súng lên đường đến chiến trường K, 5 năm sau về nghèo quá không thể đi học đại học nhu giấy báo tháng 9 năm 1978 của trường Đại học Đà Lạt. Rồi phải làm thuê và theo học trung cấp tốt nghiệp ra trường xin công tác bị đày lên đày xuống không có chỗ làm, phải bỏ tiền chạy các cửa mới được làm. Nếu tôi không đi lính mà ở nhà học đại học thì bây giờ ra sao? QĐ 62 phải xem xét lại tính cộng đồng để có tính động viên mọi tầng lớp mọi người, không thể chỉ với mấy lý luận như vậy là ổn đâu! Có phải ai đi lính về ddeus được làm và trở thành công chức nhà nước đâu. Đây là công sức của họ đấy!Thưa các ngài.

Reply  
Nặc danh 29/11/11 14:15

Ôi! ông nhà nước mà. Bạn thắc mắc chi rứa, đã là quyết định rồi mà, ai dám cải? Tôi cũng chiến trường K 6 năm, bị mất 1/2 cẳng, khi về phải chạy đôn chạy đáo, cha tôi phải bỏ tiền xin việc mới dduwwocj lám công chức mà bây giờ có dám nói mình là lính chiến trường K đâu! Xấu chết dduwwocj?

Reply  
Nặc danh 29/11/11 20:44

Tôi tham gia chiến trường K từ năm 1979 đến 1981. Vậy tôi có được hưởng chính sách gì ?

Reply  
Minh Hùng 29/11/11 22:01

@chien binhÔng phải nói rõ thời gian tham gia trước hay sau 30/4/1975. Nếu sau, thì ông chỉ được nhận trợ cấp 1 lần, không được nhận trợ cấp hàng tháng vì chưa đủ 15 năm

Reply  
Minh Hùng 29/11/11 22:03

@Nặc danhQuyết định này không áp dụng cho trường hợp của bạn

Reply  
Minh Hùng 29/11/11 22:17

@Nặc danhÔng phải nói rõ thời gian tham gia trước hay sau 30/4/1975. Nếu tham gia trước thì ông được hưởng theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
tham khảo theo link:
http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/quyet-dinh-2902005qd-ttg-che-o-oi-voi.html
và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 290/2005/QĐ-TTg
theo link:
http://www.tracuuphapluat.info/2010/11/quyet-inh-1882007q-ttg-sua-oi-quyet-inh.html

Reply  
Minh Hùng 29/11/11 22:19

@chien binhNếu ông tham gia trước 1975 thì tham khảo 2 văn bản đã nêu ở trên

Reply  
Minh Hùng 29/11/11 22:23

@Nặc danhÔng tham khảo văn bản nêu trên

Reply  
Nặc danh 30/11/11 13:06

toi nhqp ngu nqm 1984 tham gia chien truong campu chia thoi gian duoc cong lai la 1nam 5 thang vay toi dc huong theo QD 62 ko. muc huong la bao nhieu

Reply  
Nặc danh 30/11/11 13:45

toi nhap ngu vao thang8/1978 , chien dau ô chien truong K 10 nam(9/1988),den 2005 phuc vien,nhan tien thoi viec 1lan.Vay toi duoc huong che do tro cap hang thang khong?

Reply  
dungtien 30/11/11 14:33

thoi gian xay lam nhiem vu quoc te o cam-pu chia tu 1/1979-31/8/1989 co 10 nam lam gi co du 15 nam de huong tro cap hang thang neu khong tinh ca thoi gian tham gia trong quan doi?toi da o quan ngu 17 nam ,trong do 10 nam ô chien truong K co duoc huong tro cap hang thang khong?Khi ve toi co nhan tro cap 1lan,bay gio duoc huong che do gi nua khong?

Reply  
Nặc danh 1/12/11 16:00

Nếu chỉ tính ở điểm a,b,d,đ khỏan 3 điều 3 mà không cộng thêm thời gian công tác trong Quân đội thì làm sao đủ 15 năm được? QĐ này thiệt thòi cho những người không đủ năm tháng phục vụ trong QĐ dù họ có phải chịu thiệt thòi nhiều thứ !

Reply  
Nặc danh 2/12/11 20:56

toi phuc vu trong quan doi o chien truong kpc duoc3nam4thang cong them 3thang quan truong tong cong la toi o trong quan doi tu thang 3 nam 1983_ den thang 11nam 1986 vay toi co huong duoc chinh sach tro cap khong ?

Reply  
Nặc danh 2/12/11 21:20

Tôi tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam sau từ tháng 10/1976 đến tháng 12/1980 thì chuyển ngành ra dân chính. Đến năm 1992 thì thôi việc về hưởng chế độ thương binh vậy tôi có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg hay không?

Reply  
son đâ 2/12/11 22:01

toi cong tac bien gio TAY NAM 1 nam 3 thang va chien truong campu chi 3nam 10 thang nhu vay theo nghi dinh 62 toi duoc huong che do la bao nhieu?

Reply  
Nặc danh 2/12/11 22:06

theo nhu nghi dinh thi neu toi tham gia chien truong campuchia 5 nam chi duoc hong co ko qua 10 trieu dong hay sao?van ban ko rang.

Reply  
Minh Hùng 3/12/11 10:39

@son đâQuyết định quy định:
- Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
- Khi tính thời gian hưởng đối với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm; đối với chế độ trợ cấp hàng tháng thì tính đủ năm (12 tháng).

Như vậy ông được nhận: 2,5 triệu (ở Tây Nam)+ 2,5 triệu (2 năm đầu ở campuchia)+800.000đ(1 năm tiếp theo)+800.000đ (10 tháng quy thành 1 năm)

Reply  
Minh Hùng 3/12/11 10:44

@Nặc danhTình hình kinh tế đang khó khăn mà Chính phủ đưa ra được quyết định như thế này để trợ cấp cho các đối tượng như trong QĐ là 1 cố gắng lớn. Số lượng đối tượng được hưởng chế độ nếu quy ra tiền không nhỏ chút nào.

Reply  
Minh Hùng 3/12/11 10:50

@Nặc danhÔng được nhận trợ cấp 1 lần, không được nhận trợ cấp hàng tháng.
Ông tham khảo kỹ nội dung văn bản đã nêu ở trên về mức nhận tiền

Reply  
Minh Hùng 3/12/11 10:52

@Nặc danhVăn bản nêu trên ghi rất rõ, ông đọc kỹ để xem mình thuộc diện nào.

Reply  
hhfghsdgf 3/12/11 20:15

tham gia kháng chiến chống mỹ đến năm 1976 tham gia nghĩa vụ quốc tế tại campuchia thì sẽ hưởng đc chế độ bao nhiu

Reply  
cong an xuat ngu 3/12/11 21:35

Đơn vị nào của Bộ công an được coi là tham gia chiến đấu ở campuchia? vì lúc điêu đi cam pu chia tôi không còn giữ được quyết định, hoặc chỉ có báo đi công tác miệng thôi.Hiện tôi chỉ có quyết định xuất ngũ thôi.Liệu có làm dược thủ tục hưởng trợ cấp không?

Reply  
Nặc danh 4/12/11 12:27

wá chí lý ha ha

Reply  
Nặc danh 4/12/11 12:34

tui cũng đi lính campuchia 2 năm ,nếu nhận đc 2.500.000 đồng thì chưa đủ tiền bù cho ba má đã chữa bệnh sốt rét sau ngày xuất ngũ

Reply  
Minh Hùng 4/12/11 17:19

@cong an xuat nguTheo tinh thần của QĐ này thì không quy định cụ thể đơn vị nào. Ông liên hệ nơi đã ra quyết định quyết định xuất ngũ để họ xác nhận thời gian công tác chiến đấu cho ông

Reply  
Minh Hùng 4/12/11 17:20

@hhfghsdgfKhông nói rõ thời gian bao nhiêu năm làm sao tính

Reply  
hhfghsdgf 4/12/11 18:32

đi kháng chiến chống mỹ từ năm 1968 đến 1976 tham gia nghĩ vụ quốc tế tới năm 1981 .

Reply  
tran dinh mao 5/12/11 23:53

toi nhap ngungay 30 6 1976 thoi viec 30 7 1991 tham gia o tay nguen va bi thuong o lao khi truy quet tho phi xin hoi toi duoc huong che do gi

Reply  
Nặc danh 6/12/11 10:49

toi di hop tac lien xo duoc 3nam .vay toi duoc huong bao nhieu

Reply  
Minh Hùng 6/12/11 19:17

@Nặc danhÔng không thuộc diện được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định này

Reply  
Minh Hùng 6/12/11 19:19

@tran dinh maoÔng phải xác định rõ thời gian chiến đấu tại Lào là bao nhiêu năm để được hướng chế độ theo Quyểt định này

Reply  
Minh Hùng 6/12/11 19:21

@hhfghsdgfÔng được hưởng trợ cấp 1 lần (5 năm+thời gian tháng lẻ).
Quyết định quy định như sau:
- Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
- Khi tính thời gian hưởng đối với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm; đối với chế độ trợ cấp hàng tháng thì tính đủ năm (12 tháng).

Reply  
tran dinh mao 7/12/11 00:47

toi da hoi roi nay xin hoi cu the 15 nam1 thang lien tuc trong quan doi otay nguyen va lao sau do phuc vien cho hoi toi co duoc huong tro cap hang thang khong

Reply  
vo trong dai 7/12/11 12:29

16 nam lam cong nhan quoc phong trong dôc 11nam o tay nguyen tu 1976den1987 va5 nam o lao tu 1986 den1991 thi thoi viec ve lam nong vay toi huong tro cap hang thang hoac 1lan

Reply  
Nặc danh 7/12/11 17:03

bố tôi sinh năm 1949 nhưng ông đã về mất sức từ năm 1990 hay 1992 gì đó và đã được hưởng chế độ 1 lần vào năm đó. Xin cho toi hỏi bay giờ bố tôi có được hưởng chế độ gì không?

Reply  
Minh Hùng 7/12/11 19:32

@tran dinh maoÔng phải tính ra thời gian thực tế chiến đấu ở Lào là bao nhiêu năm để được hưởng trợ cấp 1 lần.
Quyết định này quy định như sau:
- Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
- Khi tính thời gian hưởng đối với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm; đối với chế độ trợ cấp hàng tháng thì tính đủ năm (12 tháng).

Reply  
Minh Hùng 7/12/11 19:33

@vo trong daiÔng được hưởng trợ cấp 1 lần vì chỉ tính thời gian ở Lào.

Reply  
Minh Hùng 7/12/11 19:34

@Nặc danhBa của bạn có tham gia chiến đấu tại các chiến trường như QĐ này đã nêu không

Reply  
Nặc danh 7/12/11 21:07

cho tôi hỏi bố tôi có tham gia chiến trường campuchia từ năm 1982 đến năm 1986 là xuât ngũ .vậy có nhận đươc tiền trơ cấp.nếu có thì đến khi nào nhận

Reply  
le liem 8/12/11 10:39

di cong nhan quoc phong phuc vu qdndvn 17 nam lien tuc chuyen tri gia lai kon tum dung dia ban quy dinh truy quyet fulro tu 5 1975 den 1992 toi thoi viec ve lam nong nam 1993 vay xin hoi toi houng che do hang thang hoac 1 lan neu 1lan thi huong duoc bao nhieu xin cam on

Reply  
Con Gai Dieu Cua Ong Le Dinh Yen 8/12/11 15:43

toi xin hoi ve van de ma tang phi cua 142 cua ong Le Dnh Yen (24-1-1955(am))o khu vuc Khu Pho Trinh Xa,Phuong Chau Khe,Thi Xa Tu Son,Tinh Bac Ninh da duoc giai quyet chua

Reply  
con gai dieu cua ong Le Dinh Yen 8/12/11 15:57

bo toi sinh nam 1955 da tung tham gia khang chien chong My duoc 18 nam 2 thang sau do ve que den nam 2010 thi bo toi mat vay toi xin hoi bo toi se duoc huong nhung che do gi

Reply  
Nặc danh 8/12/11 20:57

Xin hỏi: tôi tham gia chiến trường Campuchia 5 năm từ 1978 đến 1983, sau đó tháng 1-1984 phục viên chuyển ngành làm việc tại cơ quan nhà nước. Vậy tôi có được hưởng theo chế độ này hay không? Xin cảm ơn.

Reply  
Nặc danh 10/12/11 08:06

Tôi là bộ đội phục viên có công tác phục vụ 2 năm ở chiến trường trở lên, mà nếu giải quyết chế độ phục viên và chế đọ xuất ngũ ngang nhau,thì chế phục viên phải cao hơn chứ.Xin cảm ơn.

Reply  
quân nhân xuất ngũ 10/12/11 16:59

Tôi nhập ngũ năm 1977, xuất ngũ năm 1994, thời gian tại ngũ là 17 năm 6 tháng. Sau đó tôi làm việc cho một công ty kinh doanh, có đóng bảo hiểm xã hội 2 năm. Khi thôi việc ở đây , được giải quyết mỗi năm công tác được trả 1/2 tháng lương cơ bản.Nay tôi có thể được hưởng trợ cấp gì không? cảm ơn.

Reply  
Minh Hùng 11/12/11 10:04

@le liemÔng phải tham gia chiến đấu tại các chiến trường như văn bản đã nêu thì mới được tính chế độ

Reply  
Minh Hùng 11/12/11 10:05

@con gai dieu cua ong Le Dinh YenBạn đọc câu trả lời ở trên

Reply  
Nặc danh 11/12/11 16:57

tôi đi pham gia chiến trường campuchia từ năm 1982 cho đến 1986 là xuất ngũ vậy tôi có nhận được tiền trợ cấp không vậy,tôi co nghe về việc nhận tiền này nhưng tôi không biết phải làm giấy tờ sao vậy cho tôi hỏi phải làm như thế nào? tôi huyện đang ở phu yên .hay trả lơi dùm cảm ơn

Reply  
jung ji kyung 11/12/11 19:20

tôi tham gia quân đội tại chiến trường camphuchia thời gian là 4 năm 5 tháng ( từ tháng 4 năm 1979 đến tháng 9 năm 1983). cho tôi hỏi mức trợ cấp của tôi như thế nào.
mong được giải đáp.
cám ơn.

Reply  
Nặc danh 12/12/11 10:46

tôi nhận ngũ 3/1983, công tác tại chiến trường K được 3 năm, đến năm 7/1996 tôi phục viên. Sau đó tham gia công tác tại phường, xã và chuyển về công tác tại quận, hiện là viên chức nhà nước không được cộng rồn đóng bảo hiểm xã hội. vậy tôi có được hưởng chế độ gì không?

Reply  
Nặc danh 12/12/11 16:07

tôi cũng thuộc diện trong Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg, nhưng nay nộp hồ sơ xin trợ cấp thì trên phường đội bảo là ngững không giải quyết nữa, xin hỏi là có đúng là Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg đã bị tạm ngưng không giải quyết nữa xin hỏi có đúng vậy hay không, xin các anh giúp cho

Reply  
Nặc danh 12/12/11 19:38

tôi phục vụ ở chiến trường campuchia phục viên năm 1987 thời gian công tác là 3 năm 6 tháng qui đổi thành 5 năm 3 tháng, vậy tôi thuộc chế dộ nào không ? nếu có được khoảng bao nhiêu tiền và thời gian nào được lãnh thuộc thẩm quyền nơi nào cấp ? nhờ các anh giải đáp dùm tôi xin cảm ơn .

Reply  
Nặc danh 12/12/11 20:01

tiền trợ cấp chiến trường bck không đủ mua đồ tang liệm .

Reply  
Nặc danh 13/12/11 10:22

toi nhap ngu nam 1984 đên nam 1988 thi xuat ngu toi tham gia chien truong campu chia duoc 2nam , hien nay toi lam viec cho mot don vi nha nuoc co dong bao hiem.nhung thoi gian o QĐ toi ko duoc tinh vao thoi gian dong bao hiem.vay toi co duoc huong theo QĐ 62 nay ko.xin ong tra loi cho topi biet .xin chan thanh cam on

Reply  
quân nhân xuât ngũ 15/12/11 20:40

Công an và bộ đội nhập ngũ sau 1975, hầu hết đều phải tham gia chiến đấu ở biên giới tây nam và biên giới phía bắc.Sau đó vì nhiều lí do phải xuất ngũ, tiền xuất ngũ mỗi năm công tác được nhận 1,5 tháng lương cơ bản lúc bấy giờ.Những năm tháng tuổi xuân sức lực bị cạn kiệt trong quân ngũ.Về với đời thường bươn trải kiếm sống.Nay còn sống cũng 55,60 cả rồi. Vậy làm thế nào để tìm đủ các loại quyết định, cả quyết định miệng của chỉ huy lẫn quyết định văn bản để được hưởng trợ cấp đây?Lúc bị điều đi chiến đấu làm gì có văn bản gì. Giao nhiệm vụ bằng miệng, phải nhớ, không được nghi chép.Phải vượt biên bí mật sang Campuchia hay Trung Quốc .Nhiều người trong chúng tôi đã tan xác khi vượt qua bãi mìn chưa được gỡ.Sống sót trở về là may lắm rồi.Khi xuất ngũ đơn vị có thẩm quyền chỉ ghi ngày tháng năm nhập ngũ,xuất ngũ để tính số tiền được hưởng theo thời giá lúc bấy giờ.Làm sao tính được số lần ra quyết định chiến đấu ở địa bàn nào, thời gian bao lâu .May lắm là giữ được cái quyết đình cuối cùng là quyết định xuất ngũ có tính thời gian trong công an hay quân đội.Các đơn vị ngày ấy nay nhiều đơn vị đã giải thể hay sát nhập, nếu đòi hỏi các giấy tờ như chính quy hiện nay thì hầu hết chúng tôi không ai đầy đủ để hưởng phần trợ cấp khiêm tốn vào cuối đời.Cũng mong cơ quan và cán bộ làm công tác chính sách nghiên cứu lại hoàn cảnh lịch sử lúc đó.

Reply  
Nặc danh 16/12/11 19:33

Anh toi nhap ngu nam 1978, xuats ngu nam 1994, co 10 nam chien dau o Campuchia , khi vxuat ngu nhan tro cap thoi viec.
Vay bay gio anh toi co duoc nhan tro cap hang thang khong? xin tro giup

Reply  
Nặc danh 17/12/11 12:14

Tôi đi NVQS được 3 năm 7 tháng, trong đó có 1 năm ở biên giới Tây Nam (1977 - 1978), 2 năm 7 tháng còn lại làm cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Quân khu 9, đến 5/1981 chuyển ngành. Tháng 11/1994 tôi được cơ quan chấp thuận cho nghỉ việc. Thời gian tôi công tác liên tục là 17 năm 1 tháng (theo quyết định của cơ quan cho nghỉ việc). Đến 9/1999 tôi tham gia công tác ở Phường đến 7/2011 thì xin nghỉ việc. Thời gian đóng BHXH ở Phường là 11 năm (hiện chưa được giải quyết). Như vậy trường hợp của tôi sẽ được tính hưởng chế độ gì (hưu trí, trợ cấp hằng tháng hay 1 lần), và hồ sơ thủ tục, tuần tự như thế nào. Nhờ anh, chị tư vấn giúp tô. Thành thật càm ơn.
Phan Minh Lý: 0919239805 - Email: maily.phan0412@gmail.com

Reply  
Nặc danh 18/12/11 07:37

Tôi nhập ngũ từ tháng 2 năm 1985 phục viên về ngày 31/8/1988 công tác chiến trường K 3 năm 2 tháng.Vậy số tiền tính của tôi là được bao nhiêu ?
Email : seadragon_pham@yahoo.com

Reply  
Nặc danh 18/12/11 21:18

Tôi là bộ đội quân khu 5, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, thuộc khu vực Pracpihia sư đoàn của Tôi là sư đoàn 307, trung đoàn 29, qua Camphuchia đầu năm 1984 đến năm 1988 về địa phương là người dân bình thường không được hưởng một chế độ nào cả, thậm chí ngày 22/12 ngày quân đội nhân dân Việt Nam vẫn không được địa phương mời để kỷ niệm ngày quân đội quê hương Tôi là TP Đà Nẵng. Theo Tôi phải làm thế nào và đòi hỏi ghì cho chính sách chế độ hôm nay tại TP Đà Nẵng, không những mình Tôi mà cả đồng đọi Tôi thuộc sư đoàn 307 quân khu V.
Hội cựu chiến binh sư 307.

Reply  
Nặc danh 19/12/11 20:13

toi tham gia cm 30/4/1975 can bo xa doi cua xa den nam 1977-1978 toi duoc dieu ve tren bo sung cho doi cong binh huyen phuc vu chien truong bien gioi tay nam cuoi nam 1978 den nam 1979 can bo xa doi.hoi nhu vay toi co huong duoc che do khong .neu co la duoc bao nhieu ?

Reply  

@ Gởi ý kiến, thắc mắc, nhận xét vào ô bên dưới (gõ tiếng Việt có dấu):