Nhập tên, số hiệu văn bản luật, phần mềm cần tìm kiếm vào khung bên dưới

Toàn văn Nghị định 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 57/2011/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011
NGHỊ ĐỊNH
VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÔNG VỤ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:
a) Cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;
b) Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập);
c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
d) Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (không bao gồm người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập);
đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
e) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
g) Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.
2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã được xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm theo quy định tại các văn bản sau đây:
a) Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;
b) Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước, chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước;
c) Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;
d) Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
đ) Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Điều 3. Mức phụ cấp công vụ
Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
1. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm:
a) Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
b) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
c) Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.
3. Khi thôi làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang thì thôi hưởng phụ cấp công vụ từ tháng tiếp theo.
4. Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.
Điều 5. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.
2. Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.
Điều 7. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
1. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nguồn kinh phí chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

73 comments

Reply
Nặc danh
12/7/11 10:18  

Hợp động theo Nghị định 44 lại không được
thật là không công bằng cho những ai đang làm cán bộ hợp động

Reply
cù thanh hải
12/7/11 14:37  

khi nào lương của cán bộ nhân viên làm trong đơn vị hành chính sự nghiệp tăng?

Reply
haicbrip_py@yahoo.com
12/7/11 14:41  

Cán bộ nhà nước có bằng Đại Học làm không bằng lương của người phụ hồ thì lấy gì nuôi con, lo cho cuộc sống gia đình. chỉ có những người có bỗng lộc mới sống nổi.không hiểu chính sách tiền lương của nhà nước ra sao nữa.

Reply
anhyeuem100_100@yahoo.com
12/7/11 14:49  

Cán bộ nhà nước nghèo không đủ ăn thì vận động nhân dân làm giàu thì ai nghe theo. có mà người ta cười chết.
Theo tôi nên lấy tiền tham ô, tham nhũng để tăng lương cán bộ nhà nước là nhân viên, đồng thời tăng mức án tham ô, tham nhũng lên hình thức tử hình là phù hợp nhất.

Reply
Nặc danh
13/7/11 11:55  

Nhà nước lên 10% cho công chức là điều dáng mừng.Nên qui định cho cơ quan hành chính sự nghiệp không thu những khoảng như cho người nghèo,đỡ đầu hộ nghèo,an sinh xã hôi. vì với đồng lương của cán bộ đi làm thiếu trước hụt sau. phải nuôi con nhỏ mà với đồng lương 2000.000 đồng phải sống như thế nào tại thành thị. Trong khi đó phải đi đám tiệc và thăm hỏi anh em đồng nghiệp khi ốm đau.KimHoang@yahoo.com

Reply
Nặc danh
13/7/11 22:17  

tăng như vậy củng là phù hợp rồi các bạn à, đất nước ta còn khó khăn nên để tăng lương như vậy củng là tốn nhiều tiền rồi. chúng ta phải tìm cách cùng nhà nước gở bỏ khó khăn chứ không nên than vản bạn ơi

Reply
Nặc danh
14/7/11 17:15  

giao vien di day 10 nam thi moi moi duoc huong tham nien 10 %, the ma don vi su nghiep lai khong duoc huong phu cap cong vu the la qua vo ly,trong 5 nam cac cong chuc khac da len den 50 % con di day 50 nam moi chi duoc huong 50% . Nghi dinh khong cong bang khi nao cung Giao duc la quoc sach hang dau

Reply
Nặc danh
14/7/11 17:54  

Giáo viên có được không vậy? Tui không hiểu rõ các đối tượng nhưng thấy ai đó bảo giáo viên không được.

Reply
Nặc danh
15/7/11 16:58  

luong giao vien ma con keu, luong tren iop day them , luong cong nhan vien nhu chung toi thi chet doi

Reply
Nặc danh
18/7/11 14:03  

vien chức nhà nước thi lương cũng như công chức vậy mà công chức được hưởng phụ cấp còn viên chức thì không. Vậy thì hỏi công bằng ở đâu??????? nản. phân biệt công chức với viên chức làm việc kiểu này thì .....

Reply
Nặc danh
19/7/11 09:59  

Phải đảm bảo công bằng cho những người lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp có thu, có như vậy mới khuyến khích tinh thần làm việc cho những người này.

Reply
Nặc danh
20/7/11 09:10  

giao vien o thanh pho ma cong tac o vung cao tien di lai cung kha nhieu vay ma khi ung ho toan tru theo ngay luong xot xa lam nhung dong luong com coi

Reply
Nặc danh
21/7/11 08:13  

Hiệu trưởng các trường học công lập có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Reply
Nặc danh
22/7/11 12:32  

sỹ quan trong quân đội với mức lương như hiện nay là quá thấp, không đáp ứng đủ nhu cầu của gia đình. những sỹ quan trẻ với mức lương như vây thì khi nào có thể có đất, làm nhà. ?? đâu phải ở đâu cũng được cấp đất. và có cấp thì cũng phải ít nhất 20 năm công tác, 20 năm đó vợ con ở đâu? đối tượng sỹ quan cơ bản là con em nông dân, điều kiện gia đình khó khăn.... giải pháp gì chứ như hiện nay không ai vào quân đội, và có vào cũng không tâm huyết cho lắm vì suốt ngày phải lo cơm áo gạo tiền mà

Reply
Nặc danh
23/7/11 22:11  

Học Đại học ra đã mất bao nhiêu tiền của + các chi phí khác. Về nhà nước làm lương vừa thấp, vừa mang tiếng ăn hối lộ của dân. Thực chất thì ngoài đồng lương ra có gì đâu. Lương thì thấp, giá cả thì tăng. Hỏi các vị cấp trên có hướng giải quyết như thế nào khi tăng 10% và tăng lương làm sao tránh giá cả, hàng hoá tăng cao???

Reply
Nặc danh
23/7/11 22:15  

Có một thứ tôi vẫn chưa hiểu tại sao nhà nước không chú trọng nhân tài. Những người học Đại học như chúng tôi lại ăn lương còn thấp hơn cả 1 người làm ở các cơ sở, doanh nghiệp. Mặc dù họ có thể không bằng cấp. Nếu nhà nước áp dụng chính sách đối với những người học Đại học chính quy thì tốt biết bao

Reply
Nặc danh
25/7/11 09:57  

nghị định 116 năm 2010 do chính phủ ban hành khi nào thì được thực hiện? thủ tướng đã ký từ ngày 24 tháng 12 năm 2010 mà bây giờ đã sắp tháng 8 năm 2011 vẫn chưa thấy hướng dẫn của bộ tài chính và bộ nội vụ. chắc có lẽ các bộ ngành năm nay đang rất bận rộn? nếu có vướng mắc về đối tượng được hưởng thì ở cấp dưới có biết bao nhiêu cơ quan bộ ngành giúp việc? chúng ta đang giảm thủ tục hành chính mà thủ tục để thực hiện nghị định của chính phủ (triệu tập những cơ quan, cán bộ tài cán của đất nước) mà chậm như thế này sao nói được cấp dưới? thiết nghị có làm phải có kiểm tra, có đánh giá có nhiều thứ khác để giải quyết bất cập và mâu thuẫn, đặc biệt là trách nhiệm những người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm?

Reply
Nặc danh
26/7/11 08:20  

Nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập lại càng khó khăn hơn khi lương đã thấp không được tăng, còn ra chợ thì ngược lại giá tăng vù vù, phần mình ăn mì tôm cũng được nhưng lấy gì nuôi con,cho con đi học, đi viện đây??????????????

Reply
ttanhtung
26/7/11 11:21  

Nói chung quy lại là Lương của cán bộ, công chức nhà nước thì nuôi mồm không đủ chứ đừng có bao giờ nghĩ đến việc nuôi gia đình hay mua đất làm nhà.

Reply
Nặc danh
28/7/11 11:55  

từ từ nhà nước cải cách dần để phù hợp chứ cứ la làng vậy sao? tui lương 3t, vợ 2t một tháng vẫn nuôi 2 đứa con thì sao, mà có một đứa đang gửi nhà trẻ nữa 2 đứa đã ngốn hết lương của mình thì sao đây. còn 2t còm không đủ xăng xe, ăn uống, điện nước v.v... quan trọng là các bác phải tiết kiệm và chi tiêu hợp lý thôi

Reply
thanh_tam1234@yahoo.com
29/7/11 07:54  

tôi xin có vài ý kiến như thế này.Làm luật thì phải phù hợp với từng nghành nghề khác nhau.Khi muốn ra 1 quyết dịnh quan trọng nào thì xin các ông lãnh đạo phải tìm hiểu thực tế và những vấn đề bất cập sẽ xảy ra cùng quyết định ấy.Chứ đừng ngồi một chỗ muốn làm gì thì làm,không quan tâm đến những bức xúc và trăn trở của mọi người.Muốn cho xã hội được công bằng không còn sự bất công va chèn ép thì các ông làm lãnh đạo phải quan tâm đến nỗi lo lắng của người dân và giải quyết mọi vấn đề gặp phải chứ.Quyết định đã ra thì mọi người phải thi hành,nhưng các ông có thấy quyết định này có phù hợp với tình hình hiện nay không?Tôi xin đoán chắc là các ông chưa biết đưọc hết sự mâu thuẫn trong đó.

Reply
thah_tam1234@yahoo.com
29/7/11 09:09  

Đây là sự thiếu trách nhiệm và việc làm thiếu suy nghĩ,rõ ràng là chính mình đem khoe cái ngu dốt của mình ra trước mọi người.Các ông lãnh đạo nên tự xem xét lại chính bản thân mình,mình đã làm được gì tốt đẹp cho người dân chưa?thiếu thực tế,chỉ chú trọng trên lý thuyết và giấy tờ mà không tìm hiểu cái sâu xa của vấn đề ấy.Thật là đáng buồn,lúc nào cũng mạnh miệng nói mà làm thì chẳng có ai phục cả.Hãy tự đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người dân thì các ông sẽ thấy các ông làm như thế là dúng hay là sai?

Reply
Nặc danh
29/7/11 10:22  

tôi là một giáo viên thuộc vùng sâu vùng xa nếu nói về lương thì cao nhưng mang ra so sánh thì chẳng thấm vào đâu cả so với giá cả hiện nay .Theo tôi nghĩ khi có kế hoạch tăng lương cần giữ bí mật, đến khi kí quyết định tăng hãy công bố lên thông tin đại chúng .chứ vừa nghe tăng lương giá cả tăng vụt lên rồi đến khi lương chính thức tăng thì giá lại tăng lên tiếp chóng cả mặt . Còn không tăng một lần cho cao lên hoặc cho đêu các ngành chú ngành tăng ngành không thì chỉ khổ người dân thôi .

Reply
Nặc danh
2/8/11 22:43  

ôI !!! CÔNG CHỨC -ÔI GIÁO VIÊN @.COM
A Lô những ai từng là Giáo Viên ở các vùng nông thôn đời sau, thế hệ sau nếu con em mình học Tốt có cho đi và nghành Giáo Viên không nhỉ ? Chắc chắn ràng "một đời cha ba đời con "sẽ không cho vào nghề sư phạm nếu như chế độ ĐÃI NGHỘ CHO GIÁO DỤC NHƯ HIỆN NAY .Nào là giáo viên là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý!!!...Giáo dục là quốc sách hàng đầu.Vậy mà lương một người giáo viên đi dạy hơn 15 năm không bằng một đứa học sinh bỏ rở học đi công nhân sau 3 tháng phụ huynh khoe lại cao hơn lương của Thầy và còn có tiền thưởng các ngày lễ, tết vvv...Còn giáo viên ở nông thôn thì các bạn xem có gì không nhỉ ....LƯƠNG.....GIÁ CẢ !...NGHỀ NGHIỆP!..!...! BIẾT KÊU AI ???

Reply
Nặc danh
3/8/11 11:07  

Không hiểu sao cán bộ nhà nước làm lương thì thấp nhưng lại có nhà lầu, xe hơi nhỉ ? Còn người dân làm lương có khá hơn nhưng cuộc sống lúc nào cũng phải vất vả lo lắng cho những ngày sau lại còn bị chính những người được xem có mức lương thấp đó đè đầu cưỡi cổ. Không hiểu, không hiểu. Mặc khác, chỉ cần có cái bằng (không cần biết là bằng cấp thuộc lĩnh vực nào ) và có được chỗ dựa sau lưng thì hiển nhiên sẽ có ngay một chức vụ trong bộ máy nhà nước. Không hiểu, không hiểu ....

Reply
Nặc danh
4/8/11 08:21  

chi co moi cong chuc la y te xa,phuong la che do thiet thoi nhieu.Ai thu tinh xem truc ngoai gio 16/24hchi co 10000d, khong du tien an bat chao cam hoi....

Reply
Nặc danh
5/8/11 19:29  

phụ cấp công vụ chỉ những công chức mới được hưởng còn viên chức sự nghiệp thì sao nhỉ? Giáo viên thì có phụ cấp ưu đãi, sắp tới còn có phụ cấp thâm niên ngành, còn những người phục vụ trong ngành giáo dục thì sao? Họ là viên chức sự nghiệp công lập nhưng thu nhập thì chỉ có đồng lương còm mà chẳng ai quan tâm thật là tủi thân.

Reply
Nặc Danh
5/8/11 22:43  

Nói túm lại, nhà bố mẹ đẻ tôi toàn là gv, lương ko đủ chi tiêu, nhưng ai cũng bảo như nhà mình là "sướng". Anh trai tôi kết luận 1 câu "Nhà Nước chỉ trả lương cho gv với mức chỉ đủ để giáo viên không bỏ việc, chứ nói đến dư dật hay mua đất làm nhà là điều xa xỉ". Lương chưa tăng, mà tăng rầm lên cũng chỉ được mấy trăm nghìn, ấy thế mà ra chợ bó rau khoai ăn được bữa trưa cũng 5000vnđ. Miễn bàn luận!

Reply
Nặc danh
5/8/11 23:04  

Tôi là Hiệu trưởng một trường tiểu học thuộc vùng sâu vùng xa, lương tháng 3tr.Vợ tôi cũng là Gv tiểu học lương tháng 2 tr nhưng dạy gần nhà. Mỗi ngày đi làm hết 20nghìn tiền xăng (nhà cách điểm trường chính 20km, cách điểm trường lẻ 33km). Đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, đầy tháng, tân gia, sinh nhật, giỗ chạp...mỗi tháng ít nhất 3 cái, Con 2 đứa dang đi học. Mỗi năm đóng góp ít nhất 8 ngày lương ủng hộ các loại quỹ: chất độc gia cam, tương trợ, nhà tình thương, nhà tình nghiã,sóng thần, lũ lụt, khuyến học, tiếp bước cho em đến trường... các khoản đóng góp ở trường đã nhiều lại còn đóng góp nơi công tác, nơi cư trú. thỉnh thoảng ở quê có việc gì cũng gọi vào đóng góp, ủng hộ. Các khoàn chi phí cho gia đình cũng không nhỏ: điện, điện thoại (nước thì xài nước giếng).Các bạn thử làm cho tôi một phép tính xem mỗi tháng tôi dành dụm được bao nhiêu để phòng khi hữu sự? Mang tiếng là Hiệu trưởng, cũng là quan chức đấy nhưng vẫn phải ở nhà rách. Với đà này 20 năm nữa chưa chắc đã xây được một căn nhà cấp 4 để ở.

Reply
Nặc danh
9/8/11 12:31  

gv di tap huan chuyen mon duoc 10000d ma con no chua tra te thiet. khong hieu c quan chuc nghi gi

Reply
Nặc danh
10/8/11 20:58  

nói nhieu làm gì ! lực bất tồng tâm.

Reply
Nặc danh
10/8/11 21:00  

gv mà ko được hưởng phụ cấp CV thì bỏ luôn thâm niên đi

Reply
Nặc danh
10/8/11 21:02  

nói ra chỉ là dân thường biết thôi chứ có ông lớn nào đọc đâu

Reply
vantuan
12/8/11 07:27  

tôi cũng là giáo viên đây nhưng tôi không kếu như các bạn,hãy ngồi yên chờ lương tăng trong thời gian sớm nhất

Reply
Nặc danh
12/8/11 14:54  

Neu luong tang thi vat gia cung tang, de binh on long dan, ne vat gia tang 10% thi luong phai tang them 20% de ba con duoc nho

Reply
Nặc danh
13/8/11 12:50  

Giao vien luong cao nhu the, lai con day them suot ngay. Tien nhu the con keu thi nguoi khac song lam sao????????????????

Reply
Nặc danh
13/8/11 12:54  

Toi la mot nhan vien hanh chinh trong mot truong mien nui. Trong khi giao vien thi duoc hong tro cap mien nui, tro cap tham nien, phu cap dung lop... con Hanh chinh thi khong duoc. Nay phu cap cong vu cung khong co, voi muc luong sau 6 nam lam viec la 1500000 mot thang. Trong khi giao vien ra truong cung thoi diem voi toi da la 3tr, day la chua ke tien day them. Thu hoi Chinh phu o tren cao qua kia co thau hieu cho chung toi. Khong biet voi muc luong nay NHan vien hanh chinh Truong hoc lay gi ma song?????????????

Reply
Nặc danh
14/8/11 16:33  

Các bác cứ nói là GV giàu. Các Bác cứ cho con em của mình làm GV thì sẽ biết. Nếu đời sống không đảm bảo có thể không còn ai theo SP nữa. Những Thầy cô giáo giỏi sẽ bỏ trường , bỏ lớp.Xin đừng nới GV đi dạy thêm là giàu. Chúng tôi phải làm việc gấp 2 ,3 lần cán bộ, công chức đấy. Cán bộ công chức đi làm xong về nhà còn tăng gia Sản xuất. Có người còn tranh thủ thêm phong bì, cho nên cán bộ có ai nghèo đâu. Còn những người làm trong hành chính sự nghiệp có đủ sống không? Một đất nước muốn phát triển cần phải đảm bảo đời sống cho GV. để họ an tâm công tác. Từ đó mới có được những cán bô, công chức đủ năng lực, phẩm chất để đáp ứng nhu cầu xã hôi

Reply
Nặc danh
15/8/11 12:18  

tại sao lại đem chuyện dạy thêm củ giáo viên vào đây? ạy thêm củng giống như cán bộ làm thêm thôi.Ai có sức thì làm thêm thôi mà.lương là chuyện khác

Reply
Nặc danh
15/8/11 14:10  

Mat bang chung thoi.k co du thuc luc dau oc lam an kte thj danh chju.danh rang minh kho nhung nha nuoc minh cung kho.cu tag lg roi tag gja de lam j.ngeo van hoan ngeo.ro rag khj da chon nge gv hay cog chuc thj chug ta da chon cach sog yen binh.it bon chen tray trua thi it tien thoi.la gv o nthon va cug gap nhjeu kho khan,toj ngj cta nen cug cho doj de dat nc vuot qua gdoan kho khan nay,khj thuc te ve nợ công cua vnam gan cham trần 60pan tram

Reply
Nặc danh
17/8/11 21:49  

giờ đọc đi đọc lại toàn văn nghị định mới vỡ lẽ ra 1 chuyện, đó là giáo viên không được hưởng phụ cấp công vụ. Tôi học Đại học 4 năm, ra trường 4 năm, chưa được hưởng thâm niên, trong khi đó em tôi học Trung cấp vừa ra trường, được phụ cấp công vụ 10% có khi lương cao hơn lương chị. Nghĩ mà xót xa cho cái nghề cao quý này. Có người nói giáo viên sống bằng dạy thêm, nhưng thử hỏi dạy thêm thì người ta có đổ mồ hôi công sức không? mà đâu phải ai cũng dạy thêm được, như những môn như giáo dục công dân, thể dục, công nghệ,... thì ai học thêm??? Nản muốn bỏ nghề mất thôi. Ông bộ trưởng bộ giáo dục ơi, làm ơn lên tiếng dùm nhân viên đi. Viên chức nhà nước như giáo viên phải được hưởng công vụ thì mới đúng. Nghị định này mà không sửa có khi giáo viên nghỉ dạy hết. Nếu không sửa thì tăng hệ số cho giáo viên đi, ai lại học đại học ra trường mà hệ số 2.34, trong khi lực lượng vũ trang học 5 năm ra trường hệ số trên 4.0.

Reply
Nặc danh
17/8/11 22:05  

Các bác ơi, nhà nước ta còn có nhiều bất công lắm, ví dụ như ở Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh, các giáo viên mầm non với tiểu học đa phần học sơ cấp, trung cấp, thậm chí có người còn học trung cấp hệ tại chức. Sau đó đi dạy 1 thời gian vài năm rồi tham gia lớp Đại học tại chức học tập trung mấy tháng hè, nhận bằng đại học, giờ ăn lương biên chế cao hơn những giáo viên học đại học 4 năm ra trường. Mẹ tôi xót xa lắm khi thấy con gái học 4 năm đại học tốn bao nhiêu tiền của, mẹ phải còng lưng hái từng bó rau đi bán, bố vì vất vả quá mà đổ bệnh rồi mất, thế mà giờ ra trường mấy năm không đủ tiền để mưu sinh. Lương chưa đầy 2 triệu rưỡi, mà nào xăng xe, điện, điện thoại, internet,... rồi tiền ăn 2 mẹ con. Các bác thử tính dùm em xem em có đủ sống không? Trong khi có chồng em công tác 6 tháng trời nay họ chưa cho nhận lương, khi nào về nước mới được nhận.
THiết nghĩ nhà nước nên nâng hệ số lương cho văn bằng chính quy, nếu không cứ đà này thì có lẽ chẳng ai muốn học cao lên cả, cứ học 3 cua tại chức là về hưởng lương như thường.

Reply
Nặc danh
18/8/11 21:04  

chúng tôi là những nhân viên làm trong ngành giáo dục lương thấp, đi làm thì cả ngày mà có được hưởng phu câp thâm niên hay phu cấp công vụ gì đâu?trong khi vật giá thì tinh như nhau cho mọi người chứ không giêng mình ai.thử hỏi có ai nghĩ đến không?

Reply
Nặc danh
19/8/11 22:12  

Ý kiến làm gì cho nó mệt thêm các bác ơi. Công tác thêm vài năm để tích lũy kinh nghiệm, xin đi học để nâng cao trình độ sau đó sang các trường tư thục hoặc các trường quốc tế mà công tác thì mới có thể gọi là sống được.

Reply
Nặc danh
20/8/11 09:44  

vi sao cac bo nganh da kien toan xong sau ky hop thu nhat quoc khoa 13 ma den nay nghi dinh 116 cua chinh phu ve chinh sach thu hut bvan chua duoc thuc hien

Reply
Nặc danh
23/8/11 08:21  

Chúng ta đấu tranh để đò lại sự công bằng. Thế mà khi đất nước thống nhất, chúng ta đang lại dđưa ra những chính sách thiếu công bằng. Đó là công chức thì được tăng thu nhập lên 10% phụ cấp công vụ, còn viên chức thì không??? Không hiểu chính sách này là của ai vậy. Tôi đang là viên chức, hàng tháng chỉ nhận có lương thôi, hệ số lương cũng như công chức vậy. Đảng cần xem lại để đảm bảo công bằng cho mọi người. Tôi tin là Đảng chưa biết việc này, vì mục tiêu của Đảng ta là " Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"

Reply
Nặc danh
23/8/11 08:40  

Thủ tướng ơi là Thủ tướng!!! Sao lại ký một Nghị định 57 thiếu công bằng như vậy???Chứng tỏ Thủ tướng chưa sâu sát thực tế chút nào.

Reply
Thu vinh
23/8/11 09:27  

Thu tuong oi l thu tuong vien chuc chung toi lam sao song noi de nuoi con voi dong luong 1.500.000/ thang! cong bang o dau, sang suot dau!

Reply
Nặc danh
23/8/11 14:09  

học 4 - 5 năm đại học tốn không biết bao nhiêu là tiền mà đi làm nhà nước không đủ nuôi bản thân nửa lấy đâu mà cưới vợ. Nếu xét kỹ thì muốn cưới vợ phải bỏ tiền lương 5 - 6 năm (không ăn không uống mới được)nếu không thì miển bàn.

Reply
Nặc danh
23/8/11 14:12  

Hỏi tại sao cán bộ, công chức lại tham nhũng đó là do tiền lương không đủ để sống lấy gì mà không tham nhũng, Lương của bộ trưởng bộ xây dựng mà 40 năm mới cất được căn nhà thì thử hỏi CBCC bình thường sao sống được.

Reply
Nặc danh
23/8/11 14:44  

Nghe cac Bac than van ma toi cung buon,tot nghiep dai hoc ra truong toi ve lam ke toan o truong hoc voi muc luong hon 1trieu that la nan, toi lam viec o khu vuc mien nui giao vien duoc huong phu cap 50% trong do co 35% dung lop va 15% phuc cap mien nui, vay ma nhung nguoi hanh chinh nhu bon toi cung lam viec hoat dong trong moi truong kho khan nhu vay thi lai khong duoc, biet hoi ai bay gio? hoi thi bao luat quy dinh ho cung thay vo li nhung luat quy dinh roi cu the ma lam theo luat.that dang buon

Reply
Nặc danh
25/8/11 07:59  

Chung toi la cac nhan vien phuc vu trong cac truong hoc ,nganh GD cang phat trien thi chung toi cang vat va.Vay ma luong thi thu tuong khong them de y den. chung toi song the nao day.Bat cong qua Thu tuong oi.....Luc nao thi cac nhan vien phuc vu trong cac truong hoc duoc them 10% ???????

Reply
Nặc danh
1/9/11 10:55  

that buon khi cung la nhan vien trong nha truong ma chang duoc huong che do gi ca.doi ngu nhan vien chiu thiet thoi qua, ngoai luong ra thi chang duoc nha nuoc uu dai gi ma gan nh­u khong co duoc su quan tam cua cac che do chinh sach.

Reply
Nặc danh
1/9/11 10:57  

toi thay khong co su cong bang giua cac che do chinh sach cua nha nuoc.De nghi hay quan tam hon voi tang lop phuc vu

Reply
Nặc danh
1/9/11 11:58  

theo tôi hiểu nghị định này thì Giáo viên biên chế (nghạch công chức) thì vẫn được hưởng Phụ cấp công vụ 10%!

Reply
Nặc danh
4/9/11 15:10  

hic... GV được phụ cấp thâm niên.. 10 năm đi dạy được cộng thêm 10% (khoảng 254 nghìn đồng chưa kể dóng các loại bảo hiểm thê mà cả xã hội ai cũng mừng nhưng GV lai lo. Chỉ có GV mới hiểu chính minh thôi

Reply
Nặc danh
6/9/11 09:37  

theo toi hien nay nhung doi tuong da duoc huong phu cap dac thu cua nganh nhu thanh tra, kiem tra dang,ngan hang, kho bac,BHXH... thi thoi khong duoc huong 10% cong vu nua, vi hien nay cac doi tuong tren neu so voi muc thu nhap hien nay la qua cao va chenh lech lon doi voi CBCC nhu hanh chinh moi cong bang.
de nghi BNV can dieu tra khao sat cu the cac co quan hien nay co muc thu nhap cao hon, co he so K, phu cc thu thi k duoc huong.
chung toi la CB nha nuoc cung di lam 8 tieng nhung luong chi bang 1/2 luong cua cac co quan tren day la con chua noi den cac loai thu nhap them tu tieu cuc ma co.

Reply
Nặc danh
6/9/11 09:45  

hien nay che do tien luong, phu cap cua cac nganh trong cac co qua quan ly nha nuoc va dang van rat con nhieu bat cap, cung la CBCC nhung thu nhap cua cac co quan ngan hang, kho bac, thue,BHXH, bo phan co yeu cua co quan dang luong cao chot vot, luong bi thu huyen uy cua mot huyen k bang luong cua nhan vien cac nganh tren vi ho co he so rieng duoc uu dai.
do vay toi de nghi can nghien cuu de dieu chinh thu nhap luong cua CB nha nuoc duoc cong bang hon.

Reply
Nặc danh
6/9/11 14:44  

tai sao cong chuc duoc huong tro cap ma vien chuc lai khong?trong khi do ai cung lam viec,cong hien nhu ai ca, thu hoi phan biet doi xu nhu the nay thi biet doi hoi cong bang o dau day?

Reply
Nặc danh
9/9/11 09:56  

Thủ hỏi những người giúp việc cho chính phủ đã làm gì để ra những nghị định về chế độ phụ cấp như vậy. Tại sao bao nhiêu đối tượng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị trường học lại không được hưởng bất cứ một chế độ gì, thử hỏi những người làm việc như chúng tôi lương hơn triệu một tháng thì lấy gì mà ăn. Giáo viên thì được hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên còn hành chính thì phụ cấp công vụ cũng không mà thâm niên cũng không là thế nao ? Hay chúng tôi chắc không thuộc đối tượng được nhà nước quan tâm, là những người không trong đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước ?

Reply
Nặc danh
9/9/11 10:36  

Thiết nghĩ mọi người không nên than phiền nhiều thế, tại sao chúng ta không tự đặt câu hỏi, vậy lương thấp thế sao ta không chuyển sang nơi khác để làm??? Có phải quý vị vừa muốn một công việc vừa nhẹ nhàng, vừa thong thả về thời gian lại vừa có đầy đủ về tiền bạc. Đồng ý là hiện nay mức lương không theo kịp giá cả và chính phủ cũng đã rất quyết tâm trong vấn đề này. Nhưng tình hình KT thế giới suy thoái, ngay cả mỹ, Anh, những nước rất rất phát triển nhưng cũng phải đau đầu về kinh tế. Vậy các vị có nên ngồi đây than phiền cho riêng cá nhân mình mà không nghĩ về đại cục cho đất nước. Và cũng mong rằng bộ máy nhà nước kì này sẽ mạnh tay và quyết liệt hơn trong khâu điều hành, đừng để nhiều vấn đề nhỏ mà nảy sinh xung đột giữa nhân dân và nhà nước. Hi vọng một ngày mai tươi sáng!

Reply
Nặc danh
9/9/11 16:16  

chi de nghi cong bang, ai chang biet kho khan cua nha nuoc, cung do lam phat va VND mat gia do la do cac doanh nghiep NN bao cap doi tang gia am am, moi khi dieu chinh luong CBCC NN, QL da yeu kem con de mat cong bang XH, the thi thuc hien cong bang dan chu den thi nao moi lam duoc, te quan lieu, tham nhung khap noi.

Reply
Nặc danh
16/9/11 07:54  

Tại sao công chức, cán bộ, giáo viên, công an...ai cũng có phụ cấp công vụ 10% mà viên chức trong đơn vị sự nghiệp chúng tôi lại không có? ai cũng cống hiến, làm việc cho sự phát triển của xã hội mà? thật là bất công, thiếu công bằng...Đề nghị Chính phủ cần có quy định phụ cấp công vụ cho viên chức chúng tôi, khi đó chúng tôi mới yên tâm công tác được...

Reply
Hai Dang
18/9/11 18:30  

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho Ta, mà hỏi Ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.
nonghaidang@gmail.com

Reply
Nặc danh
19/9/11 12:38  

giao vien cung dau duoc huong dau

Reply
Nặc danh
28/9/11 19:24  

tại sao chúng tôi là viên chức làm việc trong đơn vị quản lý nhà nước nhưng cũng không được hưởng phụ cấp công vụ như viên chức hay hợp đồng dài hạn.

Reply
Nặc danh
30/9/11 21:26  

chung toi la nhung nguoi phuc vu trong truong hoc voi muc luong 830.000 nhan voi 1.0 lieu lay gi de song nuoi 2 dua con an hoc ma phai lam viec ca ngay o truong vay ma chung toi khong duoc huong mot che do gi ca thu hoi xem xa hoi co cong bang hay khong thu hoi rang khong co nhung nguoi lam nhung cong viec nhu chung toi thi lay dau ra moi truong xanh sach dep vay ma che do doi voi nganh nhan vien phuc vu lai te bac den vay hoi lieu chung toi co the yen tam cong tac hay khong co khi nao cac cap quan tam toi nhung nguoi lam cong tac phuc vu hay khong

Reply
Nặc danh
17/10/11 13:13  

toi la mot ke toan truong hoc ma ngach 06031 ( cong chuc) thi co duoc huong phu cap cong vu khong ? Tai sao?

Reply
Nặc danh
17/10/11 16:37  

Tôi đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xem xét lại Nghị định 57/2011 mà các ông vừa đề ra tôi thấy không hợp lý.Chúng tôi khi tuyển vào VPUBND tỉnh làm tin học văn phòng, làm xuất bản công báo phải thi công chức đỗ mới vào làm việc. Chính phủ hướng dẫn VPUBND tỉnh có Trung tâm Công báo, Trung tâm Tin học. 2 trung tâm này không phải là 2 đơn vị sự nghiệp độc lập vì nó khác các phòng là tên gọi, Trung tâm là phải có kế toán, có tài khoản, có con dấu và hoạt động độc lập. Nhưng ngược lại 2 đơn vị này không có con dấu, không có tài khoản, không có phòng ban, không có kế toán, hoạt động không độc lập, không có nguồn thu toàn bộ ngân sách do VPUBND tỉnh đảm nhiệm. Ông ban hành Nghị định 57 này không cho chúng tôi hưởng phụ cấp 10%. liệu có công bằng chưa, với những công việc này thì ai muốn làm. Ở chích phủ thì các ông để Phòng Công báo, còn ở các tỉnh thì là Trung tâm, tôi thấy đầu các ông có vấn đề hay sao. Một khi làm chế độ chính sách các ông phải nhìn nhận một cái chung đằng này các ông phan biệt công chức, viên chức.

Reply
Nặc danh
17/10/11 16:41  

Chúng tôi làm tin học văn phòng, làm xuất bản công báo ngoài lương ra chúng tôi không được thêm một khoản nào. Khi chính phủ ban hành nghị định 57 thì chúng tôi không được hưởng phụ cấp 10%. vì nói chúng tôi là viên chức. Đề nghị các ông xem lại không chúng tôi thiệt thòi.

Reply
Nặc danh
22/10/11 09:17  

chúng tôi là những người làm công tác Thư viện, thiết bị trường học. Làm việc rất vất vả mà không được phụ cấp công vụ như công chức, không được phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi như giáo viên mặc dù làm cùng cơ quan.mà thời gian làm 8 tiếng một ngày, thử hỏi giá cả leo thang như hiện nay chúng tôi lấy gì mà sinh sống. Các ông lãnh dạo ngôồi ở trên muốn nước mạnh phải làm cho đời sống của chúng tôi đầy đủ, tư tưởng phải yên tâm chứ. Các ông cứ phân biệt thế chúng tôi sống bằng gì đây?

Reply
buithithuy
31/10/11 21:00  

tai sao giao vien lai khong duoc huong phu cap cong vu, trong khi do di lam 10 nam moi may ra duoc tinh 10% tham nien the la bat cong, ma bay gio toan day ca ngày, ap luc nang dau, ma nghe noi nam 2012 phu cap cong vu la 25% the la bat cong, chinh phu nen xem lai de an cua minh,that buon cho giao vien chung toi

Reply
đồng nát
1/11/11 20:13  

các quan chức lãnh đạo đâu cần quan tâm đến đời sống thực tế của dân, chỉ ngồi bàn giấy vẽ vời đủ thứ, họ đâu có sống trong cảnh khố, tiền tham ô, hối lộ của họ cũng đủ cho con cháu họ sống mấy đời rồi. chỉ khổ người dân chân đất mắt toét thôi.

@ Gởi ý kiến, thắc mắc, nhận xét vào ô bên dưới: