Công ty Luật Khai Phong

05/10/2015

Cập nhật gần nhất 05:58:04 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ
(Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 05 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)

Mẫu Báo cáo tình hình huy động và cho vay vốn bằng vàng

Email In PDF.
Phụ lục 4: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG THEO THỜI HẠN CÒN LẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng)

Mẫu Báo cáo doanh số huy động, thu nợ va chi trả vốn bằng vàng

Email In PDF.
Phụ lục 3: BÁO CÁO DOANH SỐ HUY ĐỘNG, THU NỢ VÀ CHI TRẢ VỐN BẰNG VÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng)

Mẫu Tình hình cho vay vốn bằng vàng

Email In PDF.
Phụ lục 2: TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng)

Mẫu Báo cáo nguồn vốn và sử dụng vốn bằng vàng

Email In PDF.
Phụ lục 1: BÁO CÁO NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG VÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng)

Mẫu Đề nghị kết nối mạng không dây

Email In PDF.
Mẫu số 04: ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MẠNG KHÔNG DÂY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu Đề nghị kết nối mạng với Ngân hàng Nhà nước

Email In PDF.
Mẫu số 03: ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu Đề nghị hủy bỏ kết nối mạng với Ngân hàng Nhà nước

Email In PDF.
Mẫu số 02: ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu Đề nghị kết nối mới, thay đổi kết nối mạng với Ngân hàng Nhà nước

Email In PDF.
Mẫu số 01: ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MỚI, THAY ĐỔI KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bản tóm lược thông tin về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Email In PDF.
Mẫu số 08: BẢN TÓM LƯỢC THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm

Email In PDF.
Mẫu số 07: THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ NĂNG LỰC KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN NƯỚC XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Trang 10