Về Luật Khai PhongTầm nhìn và giá trị cốt lõi

 


Công ty Luật Khai Phong – (Khai Phong Law Limited Company/KPLC) được sáng lập và điều hành bởi các Luật sư xuất sắc, xác lập tư cách Pháp lý là một tổ chức hành nghề Luật sư. Luật Khai Phong tự hào có đội ngũ Luật sư Cộng sự, Chuyên gia, nhà tư vấn chuyên sâu về Pháp luật Đầu tư và Kinh doanh. Chúng tôi nỗ lực không ngừng cho mục tiêu xây dựng Luật Khai Phong trở thành một trong những Hãng Luật Đầu tư & Kinh doanh uy tín và chuyên sâu hàng đầu Việt Nam.

Luật Khai Phong cố gắng bền bỉ, tích luỹ và hoàn thiện năng lực tư vấn toàn diện, Dịch vụ Pháp lý được tư vấn và thực hiện bởi đội ngũ Luật sư, Chuyên gia có Kinh nghiệm chuyên sâu, Phương pháp chuyên nghiệp, Bảo mật tuyệt đối và Trách nhiệm đến cùng với quyền lợi cao nhất của Khách hàng.

Tại Công ty Luật Khai Phong, đó là mục tiêu, tầm nhìn và giá trị cốt lõi được thấm nhuần và tuân thủ như một chuẩn mực cao nhất.

Công ty Luật Khai Phong 

Báo chí nói về chúng tôi:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57768-5_5
http://danluat.thuvienphapluat.vn/thong-tu-01-2012-tt-bldtbxh-dieu-chinh-tien-luong-thang-dong-bao-hiem-xa-hoi-61281.aspx
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thongcaobaochiVBQPPL/noidungthongcaobaochiVBQPPL?categoryId=100002949&articleId=10052703
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&Category=Đề+cương+tuyên+truyền&ItemID=2235&Mode=1
https://www.springerprofessional.de/en/dollarization-and-de-dollarization-policies-the-case-of-vietnam/14977464
https://luatvietnam.vn/giao-thong/nghi-dinh-03-2012-nd-cp-chinh-phu-67648-d1.html
http://baclieu.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z0/JYpBDoIwFAVPw5L8goB0KQkmqMEYjYFuSH8pWIVWpBi9vQR3M_MeMCiAaf5WLbfKaN7NXrKoIgHNDvH1fEy2p5RkaZJf9tT3Se7BDljbGfxf1X0Y2AaYMNrKj4UCueiUnBwyKisdUhsxfkcre4cYe5Ov2adearss1ZJmxBApCuFGfk3dgK_WLo9J7dIQsYmRe6HXwPPByh_Lh7wn/
http://vbpl.doisongphapluat.com/van-ban-hop-nhat-16-vbhn-bkhcn-nam-2015-hop-nhat-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-luat-chuyen-giao-cong-nghe-do-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ban-hanh-nd268388/tab/noidung/
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vnbnphplut/View_Detail.aspx?ItemID=27370
http://saovangco.demo2.trust.vn/vn/tin-tuc/1177/nghi-dinh-108-2013-nd-cp-ngay-23-thang-09-nam-2013-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-chung-khoan-va-thi-truong-chung-khoan.html
http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?List=b83d2062-3090-4797-af61-7498eff47f51&ID=6559&Web=c00daeed-988b-468d-b27c-717ca31ae3ff
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26920&Keyword=Luật+thuế+thu+nhập+doanh+nghiệp
http://dichvucong.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=951&cat=201
http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/Suggestion_Legal?p_detail=1&p_topic_id=7259
https://download.com.vn/docs/don-de-nghi-cap-giay-phep-di-doi-cong-trinh/download
http://batdongsan.enternews.vn/tu-van/rui-ro-khi-hop-dong-gop-von-mua-bat-dong-san-bi-vo-hieu-20171107110828.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-to-chuc-lai-quy-ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc-2016-505f5.html
https://mt.gov.vn/Images/FileVanBan/03_2012_nd-cp[1].HTM
http://toquoc.vn/26qdbvhttdl-99227565.htm
https://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/2945/chi-thi-2169-ct-ttg-ve-mot-so-giai-phap-ve-tang-cuong-quan-ly-thi-truong-bat-dong-san.aspx
http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=11&did=11
http://dufo.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=61&CatId=67
https://vndoc.com/mau-to-khai-khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan/download
https://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=6262
https://vanban.vcci.com.vn/nghi-dinh-032012nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1092006nd-cp-ngay-22092006-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-duong-sat
https://quangninh.gov.vn/donvi/huyendamha/Trang/Thu-tuc-chi-tiet.aspx?thutucId=86
http://thongtinphapluat.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-van-ban?p_p_id=xemchitietvanban_WAR_portalbggttplportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_xemchitietvanban_WAR_portalbggttplportlet_vanBanId=17903&_xemchitietvanban_WAR_portalbggttplportlet_tabHienThi=1
http://dvcayunpa.gialai.gov.vn/public/dichvucong/detail/id/228
http://sxd.binhdinh.gov.vn/newsdetail.php?newsid=213&id=37
https://huongxuan.thuathienhue.gov.vn/?gd=7&cn=103&tc=1852
http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/index.php?language=vi&nv=laws&op=Nghi-dinh/Sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Nghi-dinh-ve-dang-ky-giao-dich-bao-dam-tro-giup-phap-ly-luat-su-tu-van-phap-luat
http://thvothithua.hcm.edu.vn/chuyen-muc-tin/nghi-dinh-quy-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-vien-chuc-va-trach-nhiem-boi-thuong-hoan-tr-c80448-525887.aspx
http://vlbacninh.vieclamvietnam.gov.vn/TinTuc/tabid/738/n/27405/c/298/Default.aspx?tin=NGHỊ+ĐỊNH+100-2012+CỦA+CHÍNH+PHỦ+QUY+ĐỊNH+CHI+TIẾT+VÀ+HƯỚNG+DẪN+THI+HÀNH+MỘT+SỐ+ĐIỀU+CỦA+LUẬT+BHXH+VỀ+BHTN
http://congdoan.quangtri.gov.vn/Van-ban-luat/Nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-lao-dong-103.html
http://sotttt.vinhphuc.gov.vn/ct/module/ttdh/Lists/ttvbdh/View_Detail.aspx?ItemID=39
http://tuaf.tnu.edu.vn/phongkhoahocqhqt/bai-viet/van-ban-huong-dan-khac-12624.html
http://svhttdl.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=c4f96017-92ed-40fe-9a7d-e38e41b3d8d4
http://hue.toaan.gov.vn/portal/page/portal/ebb/docView.do?docid=24317
https://dichvucong.danang.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=951&cat=201
http://phunu.cantho.gov.vn/article/Nghi-dinh-56-2012-ND-CP-ngay-16-7-2012-cua-Chinh-phu/158.htm
https://www.bullionstar.com/gold-university/vietnam-gold-market
https://sxd.binhphuoc.gov.vn/news/Van-ban-So-Xay-dung/TTLT-Quy-dinh-che-do-boi-duong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-lam-cong-tac-tiep-cong-dan-xu-ly-don-khieu-nai-to-cao-kien-nghi-phan-hoi-217.html
http://hn2.hanam.gov.vn/vi-vn/stp/Pages/Article.aspx?ChannelID=28&articleID=97
http://dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/DTP/sitinternet/sitabaodientu/sitatintucsukien/sitathongtinbandoc/quy+dinh+su+dung+lao+dong+chua+thanh+nien
http://sct.kiengiang.gov.vn/vi/cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh/sct-cntd-07.373146.aspx
http://tthc.backan.gov.vn/Pages/guest/servicedetail.aspx?uid=9842
http://lmhtx.binhthuan.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_S0cDQ08TQw8Ls2BTA0cLC28XXxNLQyNHM_2CbEdFAA5wzvQ!/?WCM_PORTLET=PC_7_O9A01I41H86S50A88KDM491P63_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/lmhtx_vi/lmhtx_vi/kho_noi_dung/van_ban_phap_quy/van_ban_phap_luat/e652148041b3b503a55ced60d2fdbca4
https://www.baoquangnam.vn/tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/van-hoa-xa-hoi/201603/khong-duoc-dua-len-mang-hinh-anh-trai-thuan-phong-my-tuc-666433/
http://www.stp.bentre.gov.vn/lists/huongdannghiepvu/tongquat.aspx?categoryid=phòng+bổ+trợ+tư+pháp&proxycache=1
http://hdnd.tayninh.gov.vn/Pages/quochoi-kinhte-kyhop3.aspx
http://www.keyword-suggest-tool.com/search/quy+che+hoat+dong+cua+hoi+dong+quan+ly/
http://vnvista.com/camnangsong_vn/tu-van-phat-trien-du-an-134450
http://socongthuong.thaibinh.gov.vn/ct/cn/Lists/khuyencong/View_Detail.aspx?ItemID=6
https://sonoivu.haugiang.gov.vn/xem-chi-tiet-tin/-/tin-tuc/Thu-tuc-giai-quyet-to-cao33217
http://vpubnd.laichau.gov.vn/detailNewsPrint.aspx?id=8668
https://jobsgo.vn/tuyen-dung/cong-ty-luat-tnhh-khai-phong-966539641.html
http://down.vn/don-de-nghi-cap-giay-phep-xay-dung-cho-du-an-download
http://www.thiennhien.net/2011/12/14/quan-ly-von-xay-dung-cong-trinh-lam-sinh-thuoc-ngan-sach-nha-nuoc/
http://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/nghi-dinh-38-2012-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham/2214.html
https://www.oto-hui.com/threads/cai-tao-xe-co-gioi.57558/
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=25617&type=html
http://www.vacpa.org.vn/en/Page/ChiTietVanBan.aspx?vanbanid=228
https://duoc.lhu.edu.vn/21/31218/Cac-che-do-chinh-sach-vay-von-va-mien-giam-hoc-phi.html
http://vibonline2.wecan-group.com/du_thao/du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thue-gia-tri-gia-tang
http://thtttramchim3-tamnong.dongthap.edu.vn/index.php/vi/laws/view-116-So-27-2012-ND-CP/
http://thvathcstienson.thainguyen.edu.vn/chuyen-muc/nghi-dinh-quy-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-vien-chuc-va-trach-nhiem-boi-thuong-hoan-tr-c3590-243073.aspx
https://hethongphapluat.com/quyet-dinh-1327-qd-ubnd-nam-2014-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-ho-a-the-thao-va-du-li-ch-tinh-vinh-long.html
http://liendoanluatsu.org.vn/vi/van-ban/Van-ban-phap-luat-ve-luat-su/Nghi-dinh-so-05-2012-ND-CP-ngay-02-02-2012-cua-CP-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Nghi-dinh-ve-dang-ky-giao-dich-bao-dam-tro-giup-phap-ly-luat-su-tu-van-phap-luat-28/
https://baobinhphuoc.com.vn/Content/bo-sung-quy-dinh-cap-lai-cap-moi-ho-chieu-pho-thong-8073
http://nbtv.vn/tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/van-hoa-xa-hoi/201603/khong-duoc-dua-len-mang-hinh-anh-trai-thuan-phong-my-tuc-666433/
http://luat1giay.com/van-ban-luat/496-nghi-dinh-1222013ndcp-ngay-11102013-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tam-ngung-luu-thong-phong-toa-niem-phong-tam-giu-va-xu-ly-doi-voi-tien-tai-san-lien-quan-den-khung-bo-tai-tro-khung-bo-xac-lap-danh-sach-to-chuc-ca-nhan-lien-quan-den-khung-bo-tai-tro-khung-bo.html
http://tuaf.edu.vn/phongkhoahocqhqt/bai-viet/van-ban-huong-dan-khac-12624.html
http://www.epu.edu.vn/CNCK/Default.aspx?BT=9815
http://mangchuyengia.thanhgiong.vn/Chinh-sach/Sua-đoi,-bo-sung-mot-so-đieu-cua-cac-Nghi-đinh-ve-.aspx
http://th-tan2.phuvang.thuathienhue.edu.vn/tin-tuc/mau-bao-cao-thanh-tich-ca-nhan-mau-skkn-thang-diem-cham.htm
https://hqhcm.gov.vn/nghị-định-số-872012nđ-cp-của-chính-phủ-quy-định-chi-tiết-một-số-điều-của-luật-hải-quan-về-thủ-tục-hải-quan-điện-tử-đối-với-hàng-hóa-xuất-khẩu-nhập-khẩu-thương-mại.aspx
https://ub.com.vn/threads/phong-giao-dich-cua-ngan-hang-duoc-cho-vay-toi-da-500trd-hay-2-ty-dong-theo-quy-dinh-cua-nhnn.8746/
http://www.bqllang.gov.vn/van-ban-phap-quy/vbpq-do-nha-nuoc-ban-hanh/1431-lu-t-phong-ch-ng-kh-ng-b.html
https://thegioiluat.vn/phap-luat/nghi-dinh-03-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-109-2006-nd-cp-huong-dan-luat-duong-sat-2140/
http://www.luattrongtay.vn/ViewFullText/Id/bc4b2266-cb6d-411d-b5e0-c780ba508ce2
http://fpc.nevicovn.com/NguoiDung/TinTuc/TinChiTiet/tabid/221/catid/38/newsid/65610/language/en-US/Default.aspx
http://baohagiang.vn/pho-bien-giao-duc-pluat/201803/nghi-dinh-262012nd-cp-ngay-542012-quy-dinh-thu-tuc-tiep-nhan-vat-lieu-no-721810/
http://cema.gov.vn/wps/portal/ubdt/tintuc/chitiet/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMDD18LA8_gQM9QvyBLQwNzU_2CbEdFAAVIvYA!/?PC_7_CGAH47L008HG80ISLJVDN120S6_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ubdt/cema/tintuc/nghiencuutraodoi/8eb6bc004a77996985dac5060d0156e4
http://www.nghean.vn/wps/wcm/connect/songoaivu/songoaivu/ttcd/59ed04004f0993eaa657b6944e73d74e
http://itc.tnut.edu.vn/tin-tuc/2016-08-31/van-ban-quan-ly-hop-tac-quoc-te-cua-nha-nuoc-dt692.html
http://www.giaxaydung.vn/diendan/showthread.php?t=127150&p=336380&mode=threaded
https://www.diendan.org/thay-tren-mang-moi/?b_start:int=8600
http://www.phudien.vn/kien-thuc/phap-luat/nghi-quyet-tu-13-ve-viec-ho-tro-cho-cac-doanh-nghiep-san-xuat-kinh-doanh.html
http://english.ubdt.gov.vn/decisions/decree-no-05-2011-nd-cp-of-january-14-2011.htm
http://luathoangminh.com/van-ban-phap-luat/luat-thue/2715-nghi-dinh-1012011nd-cp-cua-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-nghi-quyet-082011qh13-cua-quoc-hoi-ve-ban-hanh-bo-sung-mot-so-giai-phap-ve-thue-nham-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-va-ca-nhan.html?tmpl=component&print=1&page=
http://download123.vn/tailieu-chi-thi-03-ct-ttg-ve-viec-day-manh-tai-co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc-33920-download.aspx
http://laichau.edu.vn/gdtxmuongte/congvan/catalog28/cong-van-sgd-dt
http://www.vietnam.gov.vn/portal/page/portal/chinhphu/thongcaobaochiVBQPPL/noidungthongcaobaochiVBQPPL?categoryId=100002949&articleId=10052703
http://danketoan.com/threads/ke-toan-xay-dung.225285/
https://www.baoquangnam.com.vn/tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/van-hoa-xa-hoi/201603/khong-duoc-dua-len-mang-hinh-anh-trai-thuan-phong-my-tuc-666433/
http://tv-htsv.tueba.edu.vn/phong/khcn-va-htqt/bai-viet/van-ban–huong-dan/danh-muc-van-ban–huong-dan-khac-1125.htm
http://www.vpia.org.vn/?id_pnewsv=576&lg=vn&start=0
http://luatthanhtam.vn/van-ban-luat/385-nghi-dinh-1012011ndcp-cua-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-nghi-quyet-082011qh13-cua-quoc-hoi-ve-ban-hanh-bo-sung-mot-so-giai-phap-ve-thue-nham-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-va-ca-nhan.html
http://hoian.gov.vn/chicucthue/pages/detail.aspx?IDBaiViet=13246
http://www.vielfliegertreff.de/hot-spot-asien/14261-visum-vietnam-visa-arrival-9.html
http://xaydungnhaxinh.com/mau-don-xin-phep-xay-dung-cai-tao-sua-chua-nha-cu/
http://khaiphong.vn/
http://www.gdsr.gov.vn/noidung/vanban/Lists/VanBanPhapLuat/View_Detail.aspx?ItemId=412
https://mongcai.gov.vn/vi-vn/tin/thu-tuc-cap-giay-phep-kinh-doanh-ban-le-san-pham-ruou/50272-90375-475993
https://www.luathongduc.com/tag/Thànhlậpcôngty100vốnnướcngoài
http://hethongphapluatvietnam.com/quyet-dinh-2650-qd-ubnd-nam-2012-sua-doi-quyet-dinh-5487-qd-ub-quy-dinh-ve-ho-tro-lai-suat-sau-dau-tu-cho-doanh-nghiep-cua-thanh-pho-ha-noi.html
http://www.luatdaiviet.vn/xem-tin-tuc/bang-gia-dat-tai-thi-tran-thuong-tin-thuoc-huyen-thuong-tin-nam-2012
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?74410-Mẫu-bảng-định-mức-tiêu-hao-nguyên-vât-liệu
https://huecity.gov.vn/?cat_id=232&id=57
http://vi.sblaw.vn/rui-ro-khi-hop-dong-gop-von-mua-bat-dong-san-bi-vo-hieu/
http://kinhtexaydung.net/redirect/?url=https://luatkhaiphong.com/Luat-Xay-dung/Nghi-dinh-68/2012/ND-CP-ngay-12/9/2012-sua-doi-Nghi-dinh-85/2009/ND-CP-6893.html
http://bienphongvietnam.vn/van-ban-phap-luat/nghi-dinh/605-abc.html
http://luattritam.com.vn/van-hoa-doanh-nghiep.htm
http://thv.vn/VN/Detail/?ID=94934&tn=Intro
http://luatvietphu.com.vn/chi-tiet/733/cong-ty-luat-tu–van-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-hanh-nghe-duoc
https://motcua.dost-dongnai.gov.vn/Pages/LegalDocumentFullText.aspx?DocID=18927

Tin tức - Tags:
DMCA.com Protection Status