Skip to Content

Pháp luật Thuế Tài chính

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

Thông tư 87: Bổ sung quy định tạm dừng cưỡng chế thuế

Ngày 27/9/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế với nhiều nội dung mới.

Page 1 of 22  > >>