Skip to Content

Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

(Đãcó sửa đổi và bổ sung theo Nghi định thư sửa đổi Hiệp định vềchương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho Khu vựcThương mại Tự do ASEAN (AFTA) ngày 15/12/1995)

Chínhphủ các nước Brunei Darussalam, Cộng hoà Indonesia, Malaysia, Cộnghoà Philippines, Cộng hoà Singapore và Vương quốc Thái Lan, các Quốcgia thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN):

 Lưu ý tới Tuyên bố về sự Hoà hợp ASEAN ký tại Bali, Indonesiangày 24/2/1976 quy định rằng các quốc gia thành viên sẽ hợp tác tronglĩnh vực thương mại nhằm thúc đẩy phát triển và tăng trưởng sản xuấtvà thương mại;

 Nhắclại rằng những Người đứng đầu Chính phủ ASEAN tại Hội nghị Thượngđỉnh lần thứ ba tại Manila từ ngày 13 đến ngày 15/12/1987 đã tuyên bốcác Quốc gia thành viên sẽ tăng cường hợp tác kinh tế trong ASEAN đểtận dụng đến mức tối đa tiềm năng của khu vực trong thương mại và pháttriển;

 Ghinhận rằng Hiệp định về thoả thuận ưu đãi thương mại (PTA) của ASEANđược ký kết tại Manila ngày 24/7//1977 đã cho phép áp dụng nhiều côngcụ khác nhau để tự do hoá thương mại trên cơ sở ưu đãi;

 Tuân thủ các nguyên tắc, khái niệm và tư tưởng của Hiệp định khung về Tăng cường Hợp tác Kinh tế trong ASEAN ký tại Singapore ngày 28/1/1992;

 Tintưởng rằng các thoả thuận ưu đãi thương mại giữa các quốc gia thànhviên ASEAN sẽ có tác dụng kích thích việc củng cố khả năng tự cườngkinh tế của từng quốc gia cũng như của ASEAN và sự phát triển nền kinhtế của các Quốc gia thành viên thông qua việc mở rộng các cơ hội đầutư và sản xuất, thương mại và tăng các khoản thu ngoại tệ;

 Quyếttâm hợp tác hơn nữa trong sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khu vựcthông qua tăng cường tự do hoá thương mại và đầu tư trong ASEAN nhằmmục tiêu hình thành Khu vực Thương mại tự do ASEAN thông qua Chươngtrình Ưu đãi Thuế quan có hiệu lực chung (CEPT);

 Mong muốn cải thiện một cách có hiệu quả Thoả thuận Ưu đãi Thương mại ASEAN (PTA) phù hợp với các cam kết quốc tế của ASEAN;

 Đã thoả thuận như sau:

 Điều 1.

Các định nghĩa

 Nhằm các mục đích của Hiệp định này:

 1.     “CEPT” có nghĩa là Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung,và là mức thuế có hiệu lực dành ưu đãi cho ASEAN, được áp dụng cho cácloại hàng hoá có xuất xứ từ các quốc gia thành viên ASEAN và đã đượcxác định để đưa vào Chương trình CEPT theo Điều 2(5) và 3;

2.     “Hàng rào phi thuế quan” có nghĩa là các biện pháp khác với thuếquan, trên thực tế ngăn cấm hoặc hạn chế việc nhập khẩu hoặc xuất khẩucác sản phẩm giữa các Quốc gia thành viên;

3.     “Hạn chế định lượng” có nghĩa là các cấm đoán hoặc hạn chế thương mạivới các Quốc gia thành viên khác, dù thực hiện bằng hạn ngạch, giấyphép hoặc các biện pháp có tính chất tương tự, kể cả các biện pháp vàcác yêu cầu hành chính hạn chế thương mại;

4.     “Hạn chế ngoại hối” có nghĩa là các biện pháp được các Quốc gia thànhviên sử dụng dưới hình thức hạn chế hoặc các thủ tục hành chính khácvề ngoại tệ gây hạn chế cho thương mại;

5.     “PTA” có nghĩa là Thoả thuận Ưu đãi thương mại của ASEAN được quyđịnh trong các Hiệp định ký tại Ma-ni-la ngày 24/2/1977 và trong Nghịđịnh thư về tăng cường mở rộng Ưu đãi thuế quan theo Thoả thuận ưu đãithương mại của ASEAN (PTA) ký tại Ma-ni-la ngày 15/12/1987;

6.       “Danhmục loại trừ” có nghĩa là danh mục liệt kê các sản phẩm được loại rakhỏi diện áp dụng ưu đãi thuế quan trong Chương trình CEPT;

7.       “Sản phẩm nông nghiệp” có nghĩa là:

(a)   Nguyên liệu nông nghiệp thô / các sản phẩm chưa chế biến được kêtrong các Chương 1 đến 24 của Hệ thống hài hoà (HS) và các nguyên liệunông nghiệp thô/các sản phẩm chưa chế biến tương tự được nêu lêntrong các chương có liên quan khác của Hệ thống hài hoà; và

(b)   Các sản phẩm đã qua sơ chế nhưng hình thức không thay đổi nhiều so với sản phẩm gốc.

 Điều 2.

Các điều khoản chung

 1.      Tất cả các Quốc  gia thành viên sẽ tham gia Chương trình CEPT.

2.      Việc xác định các sản phẩm để đưa vào Chương trình CEPT sẽ dựa trên cơ sở nhóm sản phẩm, tức là ở mức HS 6 chữ số.

3.     Cho phép loại trừ không đưa vào áp dụng một số sản phẩm cụ thể ở mứcHS 8/9 chữ số đối với những quốc gia thành viên tạm thời chưa sẵn sàngđưa các sản phẩm đó vào Chương trình CEPT. Theo qui định tại Điều 1(3) của Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN, một Quốcgia thành viên được phép loại trừ các sản phẩm cụ thể mang tính nhạycảm đối với Quốc gia Thành viên đó ra khỏi Chương trình CEPT, nhưngphải từ bỏ các ưu đãi đối với những sản phẩm đó theo quy định của Hiệpđịnh này. Những sản phẩm loại trừ tạm thời đó sẽ dần dần phải đượcđưa vào Chương trình CEPT trước ngày 1/1/2000.

4.     Một sản phẩm được coi là có xuất xứ từ các Quốc gia thành viên ASEANnếu trong thành phần của sản phẩm đó có chứa ít nhất 40% hàm lượng cóxuất xứ từ bất cứ một Quốc gia thành viên ASEAN nào.

5.     Tất cả các sản phẩm chế tạo, bao gồm hàng tư liệu sản xuất và nôngsản chế biến sẽ nằm trong Chương trình CEPT. Những sản phẩm này sẽnghiễm nhiên được đưa vào Chương trình cắt giảm thuế quan theo quiđịnh tại Điều 4 của Hiệp định. Đối với những sản phẩm thuộc diện PTA,sẽ áp dụng chương trình cắt giảm thuế quan quy định tại Điều 4A củaHiệp định này, có xem xét tới mức thuế quan sau khi đã áp dụng mức ưuđãi (MOP) kể từ ngày 31/12/1992.

6.     Tất cả các sản phẩm thuộc diện PTA không nằm trong danh mục cắt giảmthuế theo Chương trình CEPT thì sẽ tiếp tục được hưởng MOP hiện cótính từ ngày 31/12/1992.

7.     Các Quốc gia thành viên đã thực hiện cắt giảm thuế từ 20% và thấp hơnxuống 0-5% đối với các sản phẩm đã được thoả thuận, mặc dù đã đượchưởng quy chế tối huệ quốc (MFN), vẫn sẽ được hưởng các ưu đãi. CácQuốc gia thành viên có mức thuế quan ở mức thuế MFN là 0-5%, sẽ đượccoi là đã hoàn thành các nghĩa vụ theo Hiệp định này và cũng đượchưởng các ưu đãi.

 Điều 3.

Phạm vi sản phẩm

        Hiệp định này được áp dụng đối với mọi sản phẩm chế tạo, kể cả sản phẩm tư liệu sản xuất, và nông sản.

 Điều 4.

Chương trình cắt giảm thuế quan và việc hưởng ưu đãi

 A.     Lịch trình cắt giảm thuế quan

 1.      Các Quốc gia thành viên thoả thuận về lịch trình cắt giảm thuế quan ưu đãi có hiệu lực như sau:

(a)   Việc cắt giảm các mức thuế quan hiện hành xuống 20% sẽ được công bốvào lúc bắt đầu thực hiện chương trình. Khuyến khích các Quốc giathành viên áp dụng mức cắt giảm hàng năm theo công thức (X-20)%/5,trong đó X là mức thuế quan hiện hành của mỗi Quốc gia thành viên.

(b)  Việc cắt giảm tiếp mức thuế từ 20% hoặc thấp hơn sẽ được thực hiệntrong vòng 5 năm. Mức cắt giảm tối thiểu cho mỗi lần cắt giảm là 5%lượng phải cắt giảm. Chương trình cắt giảm thuế quan sẽ do từng Quốcgia thành viên quyết định và được thông báo khi bắt đầu chương trình.

(c)   Đối với các sản phẩm có mức thuế hiện hành là 20% hoặc thấp hơn vàongày 1/1/1993, các Quốc gia thành viên sẽ quyết định chương trình cắtgiảm thuế quan, và thông báo khi bắt đầu chương trình về lịch trìnhcắt giảm thuế.

2.     Các lịch trình cắt giảm thuế quan trên đây không ngăn cản các Quốcgia thành viên cắt giảm ngay lập tức mức thuế quan của mình xuống còn0-5% hoặc áp dụng một lịch trình đẩy nhanh việc cắt giảm thuế quan.

 B.     Vấn đề hưởng ưu đãi

 Căncứ theo Điều 4(A) (1b) và 4(A) (1c) của Hiệp định này, các sản phẩmđã đạt tới hoặc đang có mức thuế là 20% hoặc thấp hơn, sẽ nghiễm nhiênđược hưởng các ưu đãi.

 Điều 5.

Các điều khoản khác

 A.  Các hạn chế định lượng và các hàng rào phi thuế quan

 1.     Các Quốc gia thành viên sẽ loại bỏ tất cả các hạn chế định lượng đốivới những sản phẩm trong Chương trình CEPT sau khi các sản phẩm đóđược hưởng các ưu đãi áp dụng cho những sản phẩm đó.

2.     Các Quốc gia thành viên sẽ dần dần xoá bỏ các hàng rào phi thuế quankhác trong thời hạn 5 năm sau khi được hưởng các ưu đãi dành cho nhữngsản phẩm đó.

 B.  Các hạn chế về ngoại hối

 CácQuốc gia thành viên sẽ miễn trừ các hạn chế ngoại hối liên quan tớiviệc thanh toán cho các sản phẩm trong Chương trình CEPT cũng như đốivới việc chuyển các khoản thanh toán đó về nước mà không gây phươnghại tới các quyền của mình theo quy định tại điều XVIII của Hiệp địnhchung về thuế quan và thương mại (GATT) và các quy định có liên quantheo Điều khoản thoả thuận của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

 C.  Các lĩnh vực hợp tác khác

 CácQuốc gia thành viên sẽ xem xét các biện pháp khác về hợp tác trongcác lĩnh vực liên quan đến phạm vi biên giới và ngoài biên giới nhằmbổ sung và hỗ trợ cho tự do hoá thương mại. Những biện pháp này có thểbao gồm, ngoài các biện pháp khác, việc hài hoà hoá tiêu chuẩn, côngnhận lẫn nhau kết quả kiểm chứng và các giấy chứng nhận hàng hoá, xoábỏ các hàng rào đối với đầu tư nước ngoài, tham khảo ý kiến về kinh tếvĩ mô, áp dụng các quy tắc cạnh tranh bình đẳng và khuyến khích đầutư vốn.

 D.  Duy trì các ưu đãi

 CácQuốc gia thành viên sẽ không xoá bỏ hoặc gây tổn hại tới bất cứ ưuđãi nào đã được thoả thuận thông qua việc áp dụng các phương pháp xácđịnh trị giá hải quan, các khoản thu mới hoặc các biện pháp hạn chếthương mại khác, trừ trường hợp được quy định theo Hiệp định này.

 Điều 6.

Các biện pháp khẩn cấp

 1.     Nếu như, do việc thực hiện Hiệp định này, việc nhập khẩu một sản phẩmcụ thể được phép theo Chương trình CEPT tăng lên gây ra hoặc đe doạgây ra sự tổn hại nghiêm trọng tới ngành sản xuất sản phẩm tương tựhoặc trực tiếp cạnh tranh tại Quốc gia thành viên nhập khẩu sản phẩmđó thì Quốc gia thành viên này có thể, trong phạm vi và trong một thờigian cần thiết để ngăn chặn hoặc giải quyết sự tổn hại đó, có thể tạmthời đình chỉ áp dụng các ưu đãi mà không có sự phân biệt đối xử,theo quy định tại Điều 6(3) của Hiệp định này. Việc tạm đình chỉ ápdụng ưu đãi đó phải phù hợp với quy định của GATT.

2.     Một Quốc gia thành viên nếu thấy cần phải áp dụng hoặc tăng cường cácbiện pháp hạn chế định lượng hay bất kỳ biện pháp nào khác để hạn chếnhập khẩu nhằm mục đích ngăn chặn nguy cơ hoặc chấm dứt sự giảm sútnghiêm trọng dự trữ tiền tệ của mình, có thể được làm việc đó theophương cách bảo đảm các giá trị của các ưu đãi đã được thoả thuận,không làm phương hại đến các nghĩa vụ quốc tế hiện có.

3.     Trong trường hợp áp dụng các biện pháp khẩn cấp theo điều này, cầnthông báo ngay các biện pháp đó cho Hội đồng được đề cập tới tại Điều 7của Hiệp định này, và các biện pháp đó có thể sẽ là chủ đề tham khảo ýkiến như quy định tại Điều 8 của Hiệp định này.

 Điều 7.

Tổ chức thể chế

 1.     Nhằm các mục đích của Hiệp định này, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN(AEM) sẽ thành lập một Hội đồng cấp Bộ trưởng, mỗi Quốc gia thành viênđược chỉ định một người và Tổng Thư ký ASEAN tham gia Hội đồng. BanThư ký ASEAN sẽ hỗ trợ cho Hội đồng cấp Bộ trưởng trong việc theo dõi,điều phối và kiểm điểm việc thực hiện Hiệp định này, và giúp AEMtrong tất cả những vấn đề có liên quan. Trong khi thực hiện các chứcnăng của mình, Hội đồng cấp Bộ trưởng cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ củaHội nghị các quan chức kinh tế cao cấp (SEOM).

2.     Các Quốc gia thành viên có các thoả thuận song phương về cắt giảmthuế quan theo Điều 4 của Hiệp định này sẽ phải thông báo cho tất cảcác Quốc gia thành viên khác và cho Ban Thư ký ASEAN về các thoả thuậnđó.

3.     Ban Thư ký ASEAN sẽ theo dõi và báo cáo cho SEOM về việc thực hiệnHiệp định này theo Điều III (2) (8) của Hiệp định thành lập Ban Thư kýASEAN. Các Quốc gia thành viên sẽ hợp tác với Ban Thư ký ASEN trongviệc thực thi các nhiệm vụ của mình.

 Điều 8.

Tham khảo ý kiến

 1.     Các Quốc gia thành viên sẽ dành mọi cơ hội đầy đủ cho việc tham khảo ýkiến về bất cứ khiếu nại nào của một Quốc gia thành viên về bất kỳvấn đề nào có ảnh hưởng đến việc thực hiện Hiệp định này. Hội đồngđược đề cập tới tại Điều 7 của Hiệp định này có thể xin ý kiến chỉ đạocủa AEM trong trường hợp không thể tìm ra một giải pháp thoả đángtrong các cuộc tham khảo ý kiến trước đó.

2.     Các Quốc gia thành viên nếu cho rằng một Quốc gia thành viên kháckhông thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình, dẫn tới việc xoá bỏ hoặclàm suy giảm các lợi ích mà họ được hưởng, có thể khiếu nại hoặc đềnghị với Quốc gia thành viên đó nhằm đạt được sự điều chỉnh thoả đángcho vấn đề, và Quốc gia thành viên này cần xem xét thoả đáng khiếu nạihoặc đề nghị nói trên.

3.     Mọi bất đồng giữa các Quốc gia thành viên trong việc giải thích hoặcáp dụng Hiệp định này sẽ được giải quyết trên tinh thần hoà giải hữunghị đến mức cao nhất giữa các bên có liên quan. Trong trường hợpkhông giải quyết được một cách hữu nghị, vấn đề đó sẽ được trình lênHội đồng đã được đề cập tại Điều 7 của Hiệp định và nếu cần thiết, lênAEM.

 Điều 9.

Kết nạp thành viên mới và những loại trừ chung

 A.    Các thành viên mới của ASEAN sẽ gia nhập Hiệp định này với các điềukhoản và điều kiện phù hợp với Hiệp định khung về tăng cường hợp táckinh tế ASEAN (1992) và Hiệp định này, và đã được thống nhất giữa cácthành viên mới và các thành viên cũ của ASEAN.

B.    Không có điều khoản nào trong Hiệp định này ngăn cản bất kỳ Quốc giathành viên nào tiến hành các hành động và áp dụng các biện pháp đượccho là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ đạo đức xã hội,bảo vệ sức khoẻ của con người và động thực vật, bảo vệ các tác phẩm cógiá trị nghệ thuật, lịch sử và khảo cổ học.

 Điều 10.

Các điều khoản cuối cùng

 1.     Chính phủ của các Quốc gia thành viên cam kết áp dụng các biện phápthích hợp để thực hiện các nghĩa vụ đã được thoả thuận theo Hiệp địnhnày.

2.     Bất kỳ sự sửa đổi nào đối với Hiệp định này sẽ được thực hiện trênnguyên tắc nhất trí và sẽ có hiệu lực khi tất cả các Quốc gia thànhviên chấp thuận,

3.      Hiệp định này có hiệu lực kể từ khi ký kết

4.     Hiệp định này sẽ được Tổng Thư ký của Ban thư ký ASEAN lưu chiểu vàTổng Thư ký sẽ nhanh chóng chuyển tới từng Quốc gia thành viên bản saocó xác nhận.

5.      Không có một bảo lưu nào đối với bất kỳ điều khoản nào của Hiệp định này.

 

            Để làm bằng, những người ký tên dưới đây được các Chính phủ của mìnhuỷ quyền, đã ký Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lựcchung (CEPT) cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA).


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤN

CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P1203 Tòa N2D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (Ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám), Cầu Giấy, Hà Nội;
Điện thoại: 024.32018868
Email: [email protected] Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC