dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruyLượt Xem:10593

Hướng dẫn xác định tỷ giá giao dịch thực tế  bao gồm : Mua bán ngoại tệ; Xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ: Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC.

Cách xác định tỷ giá giao dịch thực tế khi phát sinh giao dịch bằng ngoại tệ trong kỳ.

xác định tỷ giá giao dịch thực tế

Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ được xác định?

+ Khi góp vốn hoặc nhận vốn góp Tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi DN mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn;

+ Khi ghi nhận nợ phải thu Tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi DN chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;

+ Khi ghi nhận nợ phải trả Tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá bán của ngân hàng nơi DN dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.

+ Các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả) Tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng nơi DN thực hiện thanh toán.

Tỷ giá giao dịch thực tế khi xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ được xác định?

Tỷ giá giao dịch thực tế khi xác định doanh thu và chi phí đối với Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo TT 200 được áp dụng tại Điều 2, Khoản 4 Thông tư 26/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Điều 27 thông tư 156/2013/TT-BTC). Theo đó:

– Tỷ giá giao dịch thực tế dùng để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi Doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm giao dịch phát sinh.

– Tỷ giá giao dịch thực tế dùng để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi Doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

Cách xác định tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC:

+ Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là tài sản Tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi DN thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập BCTC. Đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng thì tỷ giá thực tế khi đánh giá lại là tỷ giá mua của chính ngân hàng nơi DN mở tài khoản ngoại tệ;

+ Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả Tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại tại thời điểm lập BCTC;

+ Các đơn vị trong tập đoàn được áp dụng chung một tỷ giá do Công ty mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn