dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăngtruyLượt Xem:11050

Hướng dẫn Cách hạch toán trích dự phòng tiền lương phản ánh tiền công và các khoản phụ cấp cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa trả

1. Quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương

Theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

“Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa trả, trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề.

Mức dự phòng do doanh nghiệp quy định nhưng sẽ không quá 17% quỹ lương thực hiện

Quỹ lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định

Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo doanh nghiệp không bị lỗ sau khi trích lập, nếu lỗ thì không được trích đủ 17% theo quy định

Trường hợp doanh nghiệp có trích lập dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết thì phải ghi giảm chi phí của năm sau.”

hạch toán trích dự phòng tiền lương

2. Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương

Theo hướng dẫn của thông tư 200 và thông tư 133, để trích lập dự phòng tiền lương, kế toán sẽ sử dụng tài khoản 3524 – Dự phòng phải trả khác.

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả khác theo quy định của pháp luật. Các khoản dự phòng phải trả khác có thể là: chi phí hoàn nguyên môi trường, chi phí thu dọn, khôi phục và hoàn trả mặt bằng, dự phòng trợ cấp thôi việc, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ định kỳ…

Cách hạch toán trích lập dự phòng tiền lương

Khi trích lập dự phòng phải trả khác, kế toán ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 3524 – Dự phòng phải trả khác

Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập, kế toán ghi

Nợ TK 3524 – Dự phòng phải trả khác

Có TK 334 – Phải trả công nhân viên

Trường hợp năm sau (sau 6 tháng) chưa sử dụng hết khoản dự phòng đã trích lập, hạch toán ghi giảm chi phí:

Nợ TK 3524 – Dự phòng phải trả khác

Có TK642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn