Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Luật thương mại số 36/2005/QH11
LUẬT Thương mại   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ..
Luật trọng tài thương mại 54/2010/QH12
LUẬT Trọng tài thương mại __________   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều..
Luật hộ tịch số 60/2014/QH13
LUẬT Hộ tịch             Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ch..
Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13
LUẬT Tiếp công dân Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tiếp công dân. Chương I N..
Luật kiếm toán độc lập số 67/2011/QH12
LUẬT Kiểm toán độc lập           Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã h..
Luật kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13
LUẬT Kiểm toán nhà nước         Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội c..
Luật luật sư hợp nhất số 12/VBHN-VPQH
LUẬT LUẬT SƯ   Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, được sửa đổi, bổ ..
Bộ luật hình sự hợp nhất năm 2017
BỘ LUẬT HÌNH SỰ (Năm 2015 - sửa đổi, bổ sung năm 2017)   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Bộ luật hình sự s..
Các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất theo điểm g khoản 1 Điều 100 Luật Đ�..
Hỏi: Các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai (Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 th&a..
Luật du lịch năm 2017
LUẬT DU LỊCH   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Du lịch.   Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH ..