Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu thông báo tiến độ góp vốn

CÔNG TY CP                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 …………………..                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

 

 

          Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

 

THÔNG BÁO

Về việc tiến độ góp vốn của các cổ đông công ty

 

 
 

 

 

 

Kính gửi: ........................................................................................................................

 

Tên công ty:

Địa chỉ trụ sở chính

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số:

Ngày cấp

Nơi cấp: Phòng  Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Vốn điều lệ:

Căn cứ khoản 2, điều 84 Luật Doanh nghiệp năm 2005 “Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh”, Công ty báo cáo tiến độ góp vốn của các cổ đông sáng lập như sau:

 

STT

Tên cổ đông

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số cổ phần đăng ký mua

 

Số cổ phần đã thanh toán

 

Trị giá cổ phần đã thanh toán

Ngày góp vốn

Số chứng nhận cổ phiếu

(Số, ngày)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Công ty thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh để biết, theo dõi./.

 

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC     

- Như trên;                                                                            

- Lưu: VP.

 

 

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155