Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Mẫu phương án kinh doanh lữ hành du lịch

TÊN DOANH NGHIỆP:……        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                      

                                                                          ..........., ngày    tháng     năm............           

 

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH

 

1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu

a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;                  

b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c. Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d. Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc  khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

            - Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;
            - Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

            - Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu:

            - Lượng khách (chia theo đối tượng khách):  

            - Doanh thu:

            - Lợi nhuận trước thuế:

            - Lợi nhuận ròng (sau thuế):

- Nộp ngân sách:        

                       

                                                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                                                      THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

                                                                                                                                                 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155