Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm

Toàn văn Nghị định 22/2011/NĐ-CP về mức lương tối thiểu chung

  CHÍNH PHỦ
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 22/2011/NĐ-CP
  Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011
   NGHỊ ĐỊNH (HẾT HIỆU LỰC)
  QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;
  Căn cứ Nghị quyết số 52/2010/QH12 ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,
  NGHỊ ĐỊNH:
  Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 là 830.000 đồng/tháng.

  Điều 2. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức:
  1. Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
  2. Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
  3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
  Điều 3. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này được dùng làm cơ sở:
  1. Tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Điều 2 Nghị định này.
  2. Tính trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
  3. Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.
  Điều 4. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm từ các nguồn:
  1. Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2011 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
  2. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế).
  3. Sử dụng 50% số tăng thu thực hiện so dự toán năm 2010 của ngân sách địa phương.
  4. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2010 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cấp ngân sách địa phương.
  5. Ngân sách trung ương bảo đảm:
  a) Bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện mức lương tối thiểu chung trong trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đúng các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này nhưng vẫn còn thiếu.
  b) Hỗ trợ những địa phương khó khăn, chưa cân đối được nguồn với mức bình quân 2/3 so với mức lương tối thiểu chung đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ở thôn và tổ dân phố được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.
  Điều 5. Kinh phí khi thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với người lao động làm việc trong các công ty quy định tại khoản 3 Điều 2 do công ty bảo đảm và được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất kinh doanh.
  Điều 6. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
  1. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sau khi lấy ý Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện người sử dụng lao động và Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; hướng dẫn tính trợ cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này đối với người lao động dôi dư theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ.
  2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định này.
  3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.
  4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:
  a) Hướng dẫn việc tính toán, cân đối nguồn kinh phí để thực hiện mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Điều 4 Nghị định này;
  b) Thẩm định và bổ sung kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 4 Nghị định này và bảo đảm nguồn bổ sung có mục tiêu đối với những địa phương khó khăn theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 4 Nghị định này và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
  Điều 7. Hiệu lực thi hành
  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2011.
  Các quy định nêu tại Nghị định này được tính hưởng từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.
  2. Bãi bỏ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.
  3. Các công ty, tổ chức quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ được áp dụng mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này để tính đơn giá tiền lương, trong đó nếu bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,1 lần so với mức lương tối thiểu chung; trường hợp bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và có lợi nhuận kế hoạch cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung.
  Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng

  13 comments

  Nặc danh
  9/4/11 19:44 Trả lời

  xin xho tôi hỏi:hiện nay tôi có nghe thông tin là sắp tới nhà nước sẽ có chính sách bù giá bằng cách hỗ trợ lương cho nhưng người có hệ số lương cơ bản dưới 3.0 có phải vậy không ạh?và nếu được bù giá thì mức tiền bù giá là bao nhiêu/tháng và tính từ thời điểm nao ạh?

  Minh Hùng
  10/4/11 16:09 Trả lời

  Bạn xem câu trả lời trong bài viết "Nội dung chính của Quyết định 471/QĐ-TTg về trợ cấp khó khăn đối với người có thu nhập thấp" theo link bên dưới:
  http://www.tracuuphapluat.info/2011/04/noi-dung-chinh-cua-quyet-inh-471q-ttg.html

  Nặc danh
  4/5/11 13:21 Trả lời

  Tại sao Nghị định này lại có hiệu lực từ ngày 19/5/2011 mà không phải là 01/5/2011?

  Minh Hùng
  5/5/11 21:25 Trả lời

  Theo Điều 78, Luật "Ban hành văn bản quy phạm pháp luật" về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật thì thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn 45 ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành. Do đó ít nhất là sau 45 ngày kể từ ngày ký VB, thì VB đó mới có hiệu lực. Do vậy NĐ 22 không thể có hiệu lực vào ngày 1/5/2011 được.

  quypham
  18/7/11 14:56 Trả lời

  Cám ơn đã lập Website này để có thêm thông tin ./.

  chuong
  16/9/11 15:26 Trả lời

  xin hỏi phụ cấp cho công chức có lương dưới 3.o là mình được hưởng 250 ngàn rồi thôi hả các bác...cám ơn các bác trước nha

  Nặc danh
  4/10/11 07:34 Trả lời

  sao lâu quá không thấy thông tư hướng dẫn việc tăng 10% phục cấp công vụ cho đối tượng là công chức nhà nước

  Nặc danh
  13/10/11 22:58 Trả lời

  cho mình hỏi hệ số lương điều chỉnh theo ngành mới nhất với các nhóm ngành là bao nhiêu và áp dụng đối với các nhóm ngành nào không? cảm ơn rất nhiều. :)

  Nặc danh
  12/1/12 16:04 Trả lời

  tôi công tác tại Hội Văn học nghệ thuật. Tháng 3 tôi xin nghỉ tự túc, 30 tháng 7 năm 2011 cơ quan có Quyết định cho tôi thôi việc. Người ký quyết định đã bàn giao công việc. Người mới có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho tôi không? (nay là thời điểm 11/1/2012). Xin cảm on trước.

  Nặc danh
  22/1/12 20:24 Trả lời

  tại sao huyện Ba vì lại thuộc vùng 3 khi áp dụng nghị định 108 về lương tối thiểu áp dụng cho năm 2012

  Nặc danh
  10/2/12 12:23 Trả lời

  cho hoi toi nghe co thong tin he so luong cua luc luong vu trang sap duoc dieu chinh co phai khong?

  Nặc danh
  20/3/12 16:02 Trả lời

  thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình thuộc vùng máy để áp dụng lương vùng

  Nặc danh
  25/6/13 08:53 Trả lời

  Đối với đơn vị sự nghiệp có thu, ngoai nguồn thu sự nghiệp, đơn vị có nguồn thu từ các dịch vụ như cho thuê mặt bằng, chụp ảnh lưu niệm... Vậy nguồn thu này có phải trích 40% để lại để htuwcj hiện NĐ22 hay không ?

  Đăng nhận xét

  Lưu ý:
  - Đóng góp ý kiến, nêu thắc mắc vào khung bên dưới bằng tiếng Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa.

  - Nên đọc phần Hỏi đáp trước khi hỏi, những câu hỏi trùng nội dung có thể sẽ không trả lời

   
  Trang chủGiới thiệu và Quảng cáoMục lục WebsiteTrở lại đầu trang
  © 2010-2013 Tra cứu pháp luật - Thủ thuật phần mềm