Skip to Content

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà tại Hà Nội

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2012 của Ủy ban nhândân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phítrước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượngnhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁLÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐIVỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứLuật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa 11;

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa 12;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010;

Xét đềnghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội tại Tờtrình số 6211/TTrLN-STC-QLCS ngày 28/12/2011 và báo cáo thẩm định số142/STP-VBPQ ngày 18 tháng 1 năm 2012 của Sở Tư pháp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trướcbạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhàtrên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục số 01, số 02, số 03, số 04, số 05kèm theo).

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết địnhsố 105/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc banhành bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng làm căn cứ tính thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBNDcác quận, huyện, thị xã; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các Bộ: Xây dựng; Tài chính;
- Cổng giao tiếp điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm soát VB-Bộ Tư pháp;
- Cổng giao tiếp Điện tử Thành phố;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- PVPGiao, TH, KT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở
(Kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: đồng/m2

STT

Loại công trình

Giá 1m2 sàn xây dựng

I

Nhà cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

 

1

Nhà ≤ 5 tầng

7,260,000

2

6 tầng ≤ Nhà ≤ 8 tầng

7,905,000

3

9 tầng ≤ Nhà ≤ 15 tầng

8,539,000

4

16 tầng ≤ Nhà ≤ 19 tầng

9,571,000

5

20 tầng ≤ Nhà ≤ 25 tầng

10,650,000

6

Nhà từ 26 tầng trở lên

11,178,000

II

Nhà ở riêng lẻ

 

1

Nhà 1 tầng tường bao xây gạch, mái tôn.

1,689,000

2

Nhà 1 tầng căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái đổ BTCT tại chỗ

4,445,000

3

Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

6,838,000

III

Nhà biệt thự

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤN

CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P1203 Tòa N2D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (Ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám), Cầu Giấy, Hà Nội;
Điện thoại: 024.32018868 - 0865657685
Email: consult@khaiphong.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC