Skip to Content

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số SỐ 05/2007/QH12

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số số 05/2007/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007


CÁC TIN KHÁC