Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Văn bản pháp luật Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 ______________________________________________________________________________

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13

Email In PDF.
Article Index
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC LÁ
Chương III CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT NGUỒN CUNG CẤP THUỐC LÁ
Chương IV CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Tất cả trang
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 09/2012/QH13

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

 

LUẬT

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.