Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án ______________________________________________________________________________

Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài

Email In PDF.

Thủ tục 319: Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài.

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Email In PDF.

Thủ tục 315: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. BQL

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

Email In PDF.

Thủ tục 314: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân.

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty nhà nước

Email In PDF.

Thủ tục 313: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty nhà nước.

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh

Email In PDF.

Thủ tục 311: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh. (BQL)

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần

Email In PDF.

Thủ tục 309: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần. (BQL)

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

Email In PDF.

Thủ tục 308: Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Email In PDF.

Thủ tục 306: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân. (Phòng ĐKKD)

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Email In PDF.

Thủ tục 304: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh. (BQL*)

Lĩnh vực thống kê

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại cơ quan Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

- Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận ĐKKD thì Phòng ĐKKD sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.

- Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Danh sách thành viên công ty lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:

a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.

b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị ĐKKD Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

- Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;

- Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;

- Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Thủ tục 305: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh.

Lĩnh vực thống kê

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại cơ quan Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

- Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận ĐKKD thì Phòng ĐKKD sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.

- Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Danh sách thành viên công ty lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:

a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.

b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị ĐKKD Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

- Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;

- Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;

- Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Email In PDF.

Thủ tục 302: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. (BQL)

Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ đối với công ty hợp danh

Email In PDF.

Thủ tục 300: Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ đối với công ty hợp danh

Trang 8