Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án ______________________________________________________________________________

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 390: Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 386: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác (Cấp huyện)

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 384: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 382: Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 380: Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (Cấp huyện)

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 378: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 376: Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã

Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 374: Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 373: Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 371: Đăng ký thành lập hợp tác xã

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 367: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

Trang 5