Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án ______________________________________________________________________________

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính : Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính : Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính : Chuyển nhượng dự án đầu tư.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục Báo cáo hoạt động Doanh nghiệp Đầu tư

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính : Báo cáo hoạt động Doanh nghiệp Đầu tư.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục Đăng kí đổi Giấy CNĐT theo QĐ của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính : Đăng kí đổi Giấy CNĐT theo QĐ của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục thẩm định Dự án với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm định Dự án với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Đăng ký đổi tên hợp tác xã

Email In PDF.

Thủ tục 395: Đăng ký đổi tên hợp tác xã

Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi

Email In PDF.

Thủ tục 392: Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi

Trang 4