Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án ______________________________________________________________________________

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép đầu tư

Email In PDF.
Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và khụng đăng ký lại)

Thủ tục Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Email In PDF.
Thủ tục Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006

Thủ tục Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Thủ tục Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của cácc bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phộp đầu tư trước ngày 01/7/2006)

Thủ tục Chấm dứt dự án và giải thể chi nhánh

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Chấm dứt dự án và giải thể chi nhánh

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể văn phòng đại diện của doanh nghiệp

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục Chấm dứt dự án và giải thể doanh nghiệp

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Chấm dứt dự án và giải thể doanh nghiệp.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư quy định tại Điều 21 của Luật Đầu tư

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư quy định tại Điều 21 của Luật Đầu tư.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Hướng dẫn Cách ghi các mẫu văn bản cho nhà đầu tư

Email In PDF.
PHỤ LỤC IV-1: HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC MẪU VĂN BẢN TẠI PHỤ LỤC I QUY ĐỊNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Email In PDF.
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư).

Trang 3