Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án ______________________________________________________________________________

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ

Email In PDF.

Thủ tục 288: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí.

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

Email In PDF.

Thủ tục 287: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân.

Lĩnh vực thống kê

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

- Cơ quan ĐKKD tiếp nhận Thông báo và ghi địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

Email In PDF.

Thủ tục 286: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh.

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

Email In PDF.

Thủ tục 284: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh. (BQL*)

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

Email In PDF.

Thủ tục 282: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần. (BQL)

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học và công nghệ

Email In PDF.

Thủ tục 280: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí.

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân

Email In PDF.

Thủ tục 279: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân.

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước

Email In PDF.

Thủ tục 278: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước.

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

Email In PDF.

Thủ tục 276: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh.

Lĩnh vực thống kê

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.

- Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thông báo lập văn phòng đại diện

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Bản sao Điều lệ công ty;

- Quyết định bằng văn bản của các thành viên hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo lập văn phòng đại diện

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Thủ tục 277: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh. (BQL*)

Lĩnh vực thống kê

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.

- Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thông báo lập văn phòng đại diện

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Bản sao Điều lệ công ty;

- Quyết định bằng văn bản của các thành viên hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo lập văn phòng đại diện

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

Email In PDF.

Thủ tục 274: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần (BQL)

Lĩnh vực thống kê

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.

- Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thông báo lập văn phòng đại diện

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Bản sao Điều lệ công ty;

- Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

- Nếu văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo lập văn phòng đại diện

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Thủ tục 275: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

Lĩnh vực thống kê

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.

- Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thông báo lập văn phòng đại diện

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Bản sao Điều lệ công ty;

- Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

- Nếu văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo lập văn phòng đại diện

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài

Email In PDF.

Thủ tục 273: Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài

Lĩnh vực thống kê

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT), UBND cấp Tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT), UBND cấp Tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Theo quy định của từng địa phương, thông thường trong khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Các bước

a) Đăng ký hoạt động chi nhánh có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính:

- Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD, kèm theo bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Đối với chi nhánh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh.

b) Đăng ký hoạt động chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính:

- Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở của chi nhánh để đăng ký hoạt động chi nhánh, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty, điều lệ công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Đối với chi nhánh kinh danh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh của công ty cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD về việc đã lập chi nhánh và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh để bổ sung hồ sơ ĐKKD và để được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.

Thành phần hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thông báo lập chi nhánh

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Bản sao Điều lệ công ty;

- Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

- Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Trang 10