Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Thủ tục cấp thẻ ưu tiên thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp

Email In PDF.

Thủ tục 59: Thủ tục cấp thẻ ưu tiên thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp

Thủ tục áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Email In PDF.

Thủ tục 58: Thủ tục áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo qui định tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính.

Thủ tục áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu

Email In PDF.

Thủ tục 56: Thủ tục áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu liên quan đến Sở hữu trí tuệ tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Email In PDF.
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Thủ tục Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Email In PDF.
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Email In PDF.
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Email In PDF.
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Email In PDF.
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Email In PDF.
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Email In PDF.
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Email In PDF.
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Trang 9