Công ty Luật Khai Phong

25/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế ______________________________________________________________________________

Thẩm định quy chế tài chính khi thực hiện chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH QUY CHẾ TÀI CHÍNH KHI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN.

Thẩm định phương án Cổ phần hóa

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA (CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN).

Thẩm định hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP (CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN).

Đăng ký giá

Email In PDF.

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ GIÁ.

Thẩm định giá nước sạch

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH GIÁ NƯỚC SẠCH.

Kiểm tra hồ sơ kê khai giá cước vận tải bằng ô tô

Email In PDF.

THỦ TỤC: KIỂM TRA HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ.

Giải quyết đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền

Email In PDF.

THỦ TỤC: GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI THUỘC THẨM QUYỀN.

Giải quyết đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền

Email In PDF.

THỦ TỤC: GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN.

Thẩm định giá thanh toán hợp đồng mua nhà đã xây dựng

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH GIÁ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG MUA NHÀ ĐÃ XÂY DỰNG HOẶC ĐẶT HÀNG MUA NHÀ PHỤC VỤ DI DÂN GPMB.

Cấp mã số dự án khi có thay đổi chỉ tiêu quản lý đối với mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Email In PDF.

THỦ TỤC: CẤP MÃ SỐ DỰ ÁN KHI CÓ THAY ĐỔI CHỈ TIÊU QUẢN LÝ ĐỐI VỚI MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH.

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Email In PDF.

THỦ TỤC: CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ.

Trang 9