Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế ______________________________________________________________________________

Xác định tiền thuê đất

Email In PDF.

THỦ TỤC: XÁC ĐỊNH TIỀN THUÊ ĐẤT.

Xác định tiền sử dụng đất

Email In PDF.

THỦ TỤC: XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

Thanh lý tài sản nhà nước

Email In PDF.

THỦ TỤC: THANH LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Thu hồi tài sản nhà nước

Email In PDF.

THỦ TỤC: THU HỒI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Điều chuyển tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Email In PDF.

 Thủ tục: Điều chuyển tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.

Điều chuyển tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố

Email In PDF.

THỦ TỤC: ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND THÀNH PHỐ.

Đăng ký tài sản

Email In PDF.

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ TÀI SẢN.

Thẩm định kết qủa xác định giá trị doanh nghiệp và phương án xử lý tài chính

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH KẾT QỦA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN GIAO DOANH NGHIỆP 100% VỐN CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Thẩm định hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện bán doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN BÁN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC.

Thẩm định quy chế tài chính thành lập mới công ty nhà nuớc

Email In PDF.

 Thủ tục: Thẩm định quy chế tài chính thành lập mới công ty nhà nuớc hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Thẩm định quy chế tài chính thành lập mới Tổng công ty nhà nuớc

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH QUY CHẾ TÀI CHÍNH THÀNH LẬP MỚI TỔNG CÔNG TY NHÀ NUỚC HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON.

Trang 8