Công ty Luật Khai Phong

23/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông ______________________________________________________________________________

Thủ tục Giải thể tổ chức Khoa học và Công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Giải thể tổ chức Khoa học và Công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức KH&CN giải thể trong các trường hợp sau: theo quyết định của cơ quan, tổ chức thành lập tổ chức KH&CN, theo quyết định của người đứng đầu tổ chức KH&CN, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN thì tiến hành các thủ tục sau:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để đăng ký thay đổi hoặc bổ sung lĩnh vực hoạt động, tổ chức Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng Kế hoạch – TC, Sở Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan thành lập tổ chức KH & CN

Email In PDF.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan thành lập hoặc tên cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và nộp lệ phí tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục Đăng ký bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Đăng ký bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Cá nhân, tổ chức nộp đơn đề nghị gia hạn hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ và nộp lệ phí tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở khoa học và Công nghệ.

Bước 2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tiếp nhận  bộ hồ sơ xin đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.                 

Bước 3. Trả kết quả

Cá nhân, tổ chức nhận giấy xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở khoa học và Công nghệ.                      

d) Thành phần, số lượng hồ sơ

            - Thành phần hồ sơ, bao gồm:   

            + Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ.

            + Báo cáo năm về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ

            - Số lượng bộ hồ sơ:  03 (bộ)

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong vòng 10 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

g) Cơ quan thực hiện TTHC:

            - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ

            - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ

h) Kết quả thực hiện TTHC: giấy chứng nhận                   

i) Phí, lệ phí: Phí thẩm định 0,1%, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng và tối thiểu không dưới 2 triệu đồng

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

            - Mẫu báo cáo năm về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ;

            - Nội dung chính của tài liệu chuyển giao công nghệ

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật chuyển giao công nghệ ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2007;

- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2009.

 

Danh mục Công nghệ cấm chuyển giao

Email In PDF.
PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÔNG NGHỆ CẤM CHUYỂN GIAO
(Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ)

Danh mục Công nghệ hạn chế chuyển giao

Email In PDF.
PHỤ LỤC II: DANH MỤC CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO
(Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ)

Danh mục Công nghệ khuyến khích chuyển giao

Email In PDF.
PHỤ LỤC I: DANH MỤC CÔNG NGHỆ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN GIAO
(Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ)

Thủ tục Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật

Email In PDF.

a)Tên thủ tục: Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Nội dung, trình tự và nguyên tắ sử dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG, TRÌNH TỰ VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Hình dạng, kích thước của dấu hợp quy

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA DẤU HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007 /QĐ - BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Trang 3