Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông ______________________________________________________________________________

Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ

Email In PDF.

Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Email In PDF.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư

Thủ tục Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ nhiệm đề tài, dự án chuẩn bị 03 báo cáo kết quả thực hiện đề tài, dự án (bản chính) và bản mềm của báo cáo này nộp cho Phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Trong trường hợp bị mất hoặc bị rách, nát giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN thì tổ chức Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận và nộp về phòng Kế hoạch – TC, Sở Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: cấp Giấy chứng nhận cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để đăng ký hoạt động Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện, tổ chức Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng Kế hoạch – TC, Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt trụ sở Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện;

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức Khoa học và Công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để đăng ký thay đổi về vốn, tổ chức Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng Kế hoạch – TC, Sở Khoa học và Công nghệ;

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức Khoa học và Công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để đăng ký thay đổi trụ sở chính, tổ chức Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng Kế hoạch – TC, Sở Khoa học và Công nghệ;

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức Khoa học và Công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuận bị hồ sơ

Để đăng ký thay đổi của tổ chức thì tổ chức Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng Kế hoạch – TC, Sở Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thủ tục Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để đăng ký hoạt động KHCN thì tổ chức Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng Kế hoạch – TC, Sở Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động Khoa học và Công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động Khoa học và Công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để đăng ký gia hạn hoạt động, tổ chức Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng Kế hoạch – TC, Sở Khoa học và Công nghệ.

Trang 2