Công ty Luật Khai Phong

26/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản ______________________________________________________________________________

Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất

Email In PDF.
Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án

Thủ tục đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Bên nhận chuyển nhượng nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐKQSDĐ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Bên mua, người cho thuê tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐKQSDĐ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền

Email In PDF.

a. Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền.

b. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên

Email In PDF.
Thủ tục Cấp GCNQSD đất cho tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thôngqua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là phápnhân bị chia tách hoặc sáp nhập.

Thủ tục Cấp GCNQSD đất cho tổ chức là pháp nhân mới

Email In PDF.
Thủ tục Cấp GCNQSD đất cho tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập

Thủ tục cấp GCNQSD đất cho tổ chức đang sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp GCNQSD đất cho tổ chức đang sử dụng đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục Cấp GCNQSD đất cho đơn vị vũ trang nhân dân

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: 

Trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất cho đơn vị vũ trang nhândân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Chủ đầu tư có nhu cầu nộp hồ sơ tại VPĐKQSD đất, VPĐKQSD đất có tráchnhiệm phát phiếu tiếp nhận hồ sơ, làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (chỉ đo bao ranh giới thửa đất, không đo vẽ công trình quốc phòng, an ninh, công trình kiến trúc trên khu đất), in GCNQSD đất. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Trong vòng 07 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp được ủy quyền; trình UBND tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không được uỷ quyền.

Bước 3: Trong thời hạn không quá sáu (06) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trả lờitại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường.

d) Thành phần số lượng bộ hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình;

+ Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)

+ Bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ xác minh là đất tiếp quản hoặc có tên trong sổ địa chính của xã, phường, thị trấn được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp.

+ Quyết định thành lập đơn vị

+ Quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường (nếu có)

+ Quyển dự án đầu tư (nếu có)

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (nếu có)

+ Chứng từ thựic hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

+ Biên bản bàn giao đất (nếu có)

+ Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất (nếu có)

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 43 ngày

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: GCNQSD đất

i) Phí, lệ phí:

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số: 04a/ĐK)

- Báo cáo rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo (Mẫu số: 07/ĐK)

l) Các yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Đất không có tranh chấp, khiếu nại

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Sử dụng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

-Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Sử dụng đất có hiệu quả, không vi phạm pháp luật đất đai (sửdụng đất đúng mục đích; không đ đất bị lấn, bị chiếm; không cho tổ chức, cá nhân thuê, mượnsử dụng, liên doanh liên kết trái pháp luật...);

- Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 5: Thực hiện đầy đ nghĩa vụ tài chính.

m) Căn cứ pháp lý đ giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai 2003.

- Nghị định: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, số 84/2004/NĐ-CP ngày 27/5/2007 củaChính phủ.

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007.

 

Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Trang 9